Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Podpora biodiverzity významné rašeliništní lokality dokončena

tolije bahenní
V průběhu letošního roku byla dokončena dlouho připravovaná realizace projektu Kraje Vysočina Biodiverzita – EVL V Lisovech. Cílem projektu bylo zlepšení stavu nejcennějších lučních a rašelinných společenstev a stabilizace vodního režimu této evropsky významné lokality nacházející se mezi obcemi Jihlávka a Horní Vilímeč," vysvětluje Zdeněk Chlád, radní Kraje Vysočina pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí.
 

 
 

Evropsky významná lokalita V Lisovech představuje poměrně rozsáhlý komplex vzácných lučních a mokřadních biotopů, jedná se o typickou ukázku kombinace svahových a údolních rašelinných pramenišť, která patří k nejvýznamnějším rašeliništním lokalitám nejen Českomoravské vrchoviny, ale i celé České republiky. Právě na tyto specifické je vázána celá řada významných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Mezi nejvýznamnější rostlinné druhy této lokality patří např. třtina přehlížená, ostřice dvoudomá, všivec bahenní, suchopýrek alpský, bublinatka jižní, tolije bahenní, prstnatec májový. Vyskytuje se zde široké spektrum druhů ptáků (př. bekasina otavní, moták pochop, aj.), obojživelníků (př. skokan ostronosý, skokan krátkonohý) i bezobratlých živočichů (př. perleťovec severní).

Cílem projektu „Biodiverzita – EVL V Lisovech“ bylo pomocí několika typů opatření podpořit rozvoj biodiverzity tohoto území, podpořit rozvoj populací zmíněných vzácných druhů rostlin a živočichů, obnovit hospodaření na plochách dlouhodobě ležících ladem a zmírnit popř. eliminovat některé další negativní vlivy působící na lokalitu (narušení vodního režimu lokality částečným odvodněním lokality, havarijní stav vodních nádrží). V rámci projektu tedy byla na vybraných plochách provedena redukce křovin a náletových dřevin, asanační pokosení dlouhodobě nekosených ploch, obnova mokřadů a rybníka Kačerák, vyhloubení několika drobných tůní a revitalizace části drobného vodního toku v severní části území.

Na lokalitě byly provedeny práce stavebního i nestavebního charakteru za bezmála 5 500 000 Kč. Na spolufinancování projektu se podílí z 85% Evropský fond pro regionální rozvoj, z národních zdrojů jde 5% a podíl krajského rozpočtu činí 10% způsobilých výdajů projektu.

 

  • Jana Janová, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: 
    janova.j@kr-vysocina.cz

loga OŽPZ

 
Zodpovídá: Mgr. Ondřej Rázl
Vytvořeno / změněno: 11.9.2015 / 11.9.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze