Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Údolí Brtnice je opět plné motýlů

Údolí Brtnice je opět plné motýlů
V první polovině letošního roku byla dokončena dlouho připravovaná realizace opatření na podporu biodiverzity v přírodní rezervaci Údolí Brtnice v rámci projektu Kraje Vysočina „Biodiverzita – PR Údolí Brtnice“, jehož cílem bylo zlepšení stavu nejcennějších nelesních společenstev této přírodní rezervace. "Přírodní rezervace Údolí Brtnice je poměrně rozsáhlým územím s vysokou diverzitou stanovišť, osu území tvoří zachovalý říční tok Brtnice s břehovými porosty. Niva je tvořena především aluviálními loukami, na které zejména ve střední části navazují výslunné skalnaté svahy. Ty až do 80. let minulého století sloužily jako pastviny, nyní se na nich vyskytují cenná a druhově pestrá společenstva suchých trávníků," říká Zdeněk Chlád, radní Kraje Vysočina pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí.
 

 
 

Právě na záchranu těchto cenných biotopů, které dlouhodobě degradovaly v důsledku absence vhodné péče, se soustředil výše zmíněný projekt. "Hlavním cílem projektu bylo obnovit péči o vybrané plochy nelesních společenstev, zlepšení stavu přírodních nelesních biotopů, zejména druhově bohatých suchých a mezofilních trávníků, a podpora populací ohrožených druhů rostlin a živočichů, např. smilu písečného, pochybku prodlouženého, ohniváčka černočárného, modráska hnědoskvrnného, slíďáka suchopárového a dalších. Pro podporu populací těchto vzácných druhů i biotopů, byla v rámci projektu provedena redukce křovin a náletových dřevin, asanační pokosení dlouhodobě nekosených ploch a zavedení pastvy na plochách se zachovalou vegetací a na plochách po odstranění křovin – tato opatření byla realizována na celkové ploše 7,7 ha," doplňuje krajský radní Chlád.


Celkem byly na lokalitě odvedeny práce za bezmála 870 000 Kč. Na spolufinancování projektu se podílí z 85% Evropský fond pro regionální rozvoj, z národních zdrojů jde 5% a podíl krajského rozpočtu činí 10% způsobilých výdajů projektu.

 

  • Jana Janová, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 505, e-mail: janova.j@kr-vysocina.cz

Logo
 

Údolí Brtnice je opět plné motýlů

Zodpovídá: Mgr. Ondřej Rázl
Vytvořeno / změněno: 13.8.2015 / 13.8.2015

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies