Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina projednal Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (PRVKUK), který je významným koncepčním materiálem v oblasti rozvoje infrastruktury vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Pro jednotlivé obce na území kraje obsahuje koncepci optimálního řešení zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod. Materiál pořídil Kraj Vysočina podle požadavků zákona o vodovodech a kanalizacích pro své území v roce 2004, kdy ho také schválilo zastupitelstvo kraje. PRVKUK je mimo jiné podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace, pro činnost vodoprávního i stavebního úřadu a také pro činnost obce i kraje v samostatné i přenesené působnosti.
 

 
 

„Přes dílčí každoroční aktualizace neodpovídá schválený PRVKUK současným potřebám, a proto Kraj Vysočina v roce 2014 započal s jeho komplexní aktualizací. Práce na aktualizaci zajistil kraj vlastními silami prostřednictvím pracovníků krajského úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství, čímž došlo k úspoře nemalých finančních prostředků,“ uvedl Zdeněk Chlád, radní Kraje Vysočina pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí.


Kraj Vysočina v tomto týdnu projednal návrh komplexní aktualizace PRVKUK s se zástupci Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, orgány územního plánování, správci povodí a vodoprávními úřady. Před projednáním s dotčenými orgány byl návrh komplexní aktualizace tohoto materiálu projednán s obcemi, vlastníky a provozovateli vodohospodářské infrastruktury a jejich oprávněné připomínky do něj byly zapracovány.


Při zpracování komplexní aktualizace PRVKUK vycházel Kraj Vysočina ze základního principu rozvoje vodohospodářské infrastruktury ve všech sídlech regionu z pohledu technicky i ekonomicky optimálního řešení bez ohledu na možnosti a zdroje jejich financování. „Záměr obce jako investora musí být v souladu s navrhovaným řešením uvedeným v PRVKUK a to zejména z důvodu možnosti získání dotace na realizaci stavby vodovodu nebo kanalizace,“ dodal Zdeněk Chlád.


Po veřejném projednání vlivu PRVKUK na životní prostředí a veřejné zdraví bude materiál předložený ke schválení Zastupitelstvem Kraje Vysočina.


  • Martin Drápela, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    telefon: 564 602 207, e-mail: drapela.m@kr-vysocina.cz

 

 
Zodpovídá: Mgr. Ondřej Rázl
Vytvořeno / změněno: 7.5.2015 / 7.5.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze