Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina podporuje budování vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod

Ilustrační foto
Budování vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod představuje pro obce finančně velmi náročný cíl. Proto se Kraj Vysočina snaží každoročně finančně podporovat výstavbu vodohospodářské infrastruktury, nicméně jeho prostředky jsou omezené. Kraj Vysočina má příjem z poplatků za odběr podzemních vod ve výši 16 miliónů korun ročně, ale poskytuje dotace obcím více než třikrát vyšší. Jedná se ročně o podporu ve výši kolem 53 miliónů korun.
 

 
 

„Podpora je poskytována jednak prostřednictvím Fondu Vysočiny grantového programu Čistá voda určeného na zpracování studií a projektových dokumentací a jednak prostřednictvím Zásad zastupitelstva kraje na vlastní realizace staveb vodovodů, kanalizací a ČOV,“ uvedl Zdeněk Chlád, radní kraje za oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí.

 

Radní Zdeněk Chlád tento týden navštívil některé vodohospodářské stavby podpořené Krajem Vysočina. Konkrétně se jednalo o stavbu nového vodojemu s úpravnou vody a napojením nového vodního zdroje pro místní část Spělov městyse Dolní Cerekev a intenzifikaci čistírny odpadních vod v obci Želiv. „Přesvědčil jsem se, že podpora vodohospodářské infrastruktury je pro obce velmi přínosná, jelikož jim pomáhá zajistit základní občanskou vybavenost a zároveň u staveb kanalizací a čistíren odpadních vod dochází ke zlepšování stavu povrchových vod. Obec Želiv se nachází v povodí vodárenské nádrže Švihov, takže jsem rád, že i v těchto oblastech dochází k výstavbám nových nebo intenzifikacím stávajících čistíren odpadních vod,“ dodal Zdeněk Chlád.

 

Vzhledem k omezeným možnostem podpory kraje je potřebné, aby obce využívaly jiných dostupných dotačních titulů, zejména Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 a dotační program Ministerstva zemědělství. „Bohužel je nutné konstatovat, že finanční prostředky určené na podporu řešení odvádění a čištění odpadních vod v obcích jsou nedostatečné. Zejména pro malé obce může být i při získání dotace problém samotného dofinancování podpořených staveb a následně i zajištění jejich provozu,“ doplnil dále Zdeněk Chlád. Kraj Vysočina má ve svém koncepčním materiálu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina navržena výhledová řešení pro rozvoj vodohospodářské infrastruktury všech obcí na území kraje. Z tohoto plánu plyne, že na území Kraje Vysočina by bylo potřebné investovat každoročně cca jedné miliardy korun do infrastruktury vodovodů, kanalizací a ČOV.

 

Podle aktuálních údajů Českého statistického úřadu byla v roce 2014 na území kraje napojenost obyvatel na veřejný vodovod 95,6 %, což je mírně nad celorepublikovým průměrem (v ČR 94,2 %), napojenost obyvatel na veřejnou kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod byla 73,3 %, což je naopak pod celorepublikovým průměrem (v ČR 79,9 %). Z hlediska počtu obcí, které mají řešeno čištění svých odpadních vod, se jedná o pouze o 1/4 obcí, tedy zhruba 200 z celkového počtu 704 obcí na území kraje, což je dáno velkých počtem malých obcí. „Problematika čistoty vod je tak jednou z priorit regionu,“ uvedl na závěr Zdeněk Chlád.

 

  • Radek Zvolánek, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava
    e-mail: zvolanek.r@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 5.5.2015 / 5.5.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze