Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Životní prostředí Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina patří mezi oblasti s nejlepší kvalitou ovzduší v ČR

Ročenka ČHMÚ 2013
 

 
 

Kraj Vysočina patří mezi oblasti s nejlepší kvalitou ovzduší v ČR

Koncem října vyšel souhrnný materiál Úseku ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2013“. Ročenka hodnotí kvalitu ovzduší, popisuje výskyt smogových situací a úrovně emisí znečišťujících látek. V grafech, mapách, tabulkách a textových komentářích dokumentuje nejen stav ovzduší v roce 2013, ale i jeho dlouhodobý vývoj a příčiny.

Ovzduší Kraje Vysočina je v některých lokalitách, obdobně jako ovzduší celé České republiky nejvýznamněji zatíženo prachovými částicemi PM10 a PM2,5 a dále znečišťujícími látkami jako je benzo(a)pyren a přízemní ozon. Hlavními zdroji prachových částic a benzo(a)pyrenu je sektor lokálního vytápění domácností a silniční doprava. Jde zejména o nedokonalé spalování tuhých paliv v kotlích s nižšími výkony, kterými jsou často vybaveny domácnosti. Přízemní ozon nebývá přímo emitován žádným zdrojem, ale vzniká sekundárně ve spodní troposféře z oxidů dusíku, uhlovodíků a kyslíku pod vlivem slunečního záření. Zejména v letních měsících jsou jím zatíženy venkovské lokality.

Ze závěrů ročenky ČHMÚ vyplývá, že v zóně Jihovýchod, jejíž součástí je také území Kraje Vysočina, jako v jediné, v rámci celé České republiky, nebyl překročen denní ani roční imisní limit pro PM10 stejně jako roční průměrné koncentrace pro PM2,5. Na některých místech však dochází k překroční imisního limitu pro benzo(a)pyren a přízemní ozon.

Ročenka je zveřejněna na stránkách ČHMÚ
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/13groc/gr13cz/Obsah_CZ.html

Kateřina Žáková

Odbor životního prostředí a zemědělství KÚ

 
Zodpovídá: Ivo Dobrianskij
Vytvořeno / změněno: 7.11.2014 / 7.11.2014
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí > Ochrana ovzduší > Sledování kvality ovzduší

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze