Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Rozpočet Kraje Vysočina

Rozpočet Kraje Vysočina
Rozpočet kraje Vysočina za letošní rok vykazuje pozitivní trend. Za osm měsíců byly naplněny daňové příjmy na téměř 76 % ročního plánovaného objemu, výdaje byly prozatím čerpány na 60 %. I když je obvyklé, že větší objem výdajů, a to zejména na velké opravy a investice, je realizován v druhé polovině roku, ekonomické výsledky jsou dobrým předpokladem k tomu, že rozpočet kraje bude ve zdrojové části naplněn, a bude tedy možné realizovat všechny plánované akce i záměry kraje.
 

 
 

Vedle sledování trendů v hospodaření kraje za rok 2014 orgány kraje už zahájily aktivity pro přípravu rozpočtu na rok 2015. Rozpočtový proces probíhá v souladu se zásadami pro sestavování rozpočtu na rok 2015 a k němu se vztahujícím harmonogramem pro projednání rozpočtu. Během měsíce srpna byly shromážděny podklady od jednotlivých správců kapitol a v září proběhlo jejich detailní projednávání. Konečným výstupem rozpočtového procesu bude „Návrh rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015“, který bude zastupitelům kraje předložen na zasedání 16. prosince 2014.

 

Kraj předpokládá pro příští rok nárůst výnosu daňových příjmů oproti schválenému rozpočtu roku 2014 ve výši 102 %. Výše daňových příjmů pro kraj vychází ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů. Tento předpis byl v od roku 2013 významně novelizován, novela se však dotkla pouze rozpočtu obcí, zatímco rozpočtové určení pro kraje se nezměnilo.

 

„Ve výdajích kraj v roce 2015 plánuje zahájení velkých projektů v oblasti zdravotnictví, dopravy a sociální péče, které budou významným způsobem zasahovat do rozpočtu kraje. Spolu se stále rostoucími povinnými a ostatními provozními výdaji budou mít podstatný vliv na konečnou podobu výdajové části rozpočtu. Konkrétní objem jednotlivých kapitol rozpočtu kraje pak bude znám až po podrobném projednání jednotlivých kapitol v orgánech kraje,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast financí Vladimír Novotný.

 

Přestože si je Kraj Vysočina vědom výše uvedených skutečností na straně výdajů, přistupuje k sestavování rozpočtu s maximální zodpovědností a důsledností. Celkové saldo zdrojů a výdajů (bez projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů) bude pro rok 2015, stejně jako u předchozích, koncipováno jako nulové.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 1.10.2014 / 1.10.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze