Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysokorychlostní trať - VRT

Mobilní verze webu

Hořeček mnohotvarý český, klenot přírody naší Vysočiny, právě rozkvétá

Hořeček
Hořeček mnohotvarý český (latinsky Gentianella praecox subsp. bohemica) patří v České republice mezi kriticky ohrožené druhy rostlin. Je endemitem Českého masívu. To znamená, že vznikl a je rozšířen jen v určitém omezeném území a nikde jinde se nevyskytuje. Historický areál zahrnuje celou Českou republiku kromě západních a severozápadních Čech a jihovýchodní a východní Moravy, dále severní Rakousko, západ Dolního Bavorska a jižní Polsko.
 

 
 

Na území České republiky se tento druh v minulosti vyskytoval roztroušeně až hojně. Upuštění od tradičního způsobu hospodaření znamenalo postupné snižování četnosti výskytu hořečků, na mnoha lokalitách došlo k jeho úplnému vyhynutí. Největší roli sehrálo především zrušení pastvy ovcí a koz na mnoha vhodných pozemcích.

 

Pro ochranu a zachování zbytkových populací hořečku mnohotvarého českého byl vypracován a praxí ověřen záchranných program. K tomu účelu bylo v České republice vybráno 73 prioritních lokalit, které jsou pravidelně sledovány. Bohužel na řadě z nich se již hořeček český několik let neobjevil. Na vybraných perspektivních lokalitách je nezbytné provádět pravidelná managementová opatření.

 

Z Kraje Vysočina je do monitoringu v rámci České republiky zařazeno devět lokalit. Managementové zásahy jsou prováděny v Kraji Vysočina na sedmi územích. Jsou to přírodní památky Jersínská stráň, Kamenný vrch, Na kopaninách, Jalovec a významné krajinné prvky U nádraží, Salátův kopec a návrh přírodní památky V Kučerkách. Z hlediska stálosti populací jsou nejvíce perspektivními lokalitami přírodní památka Jalovec, lokalita U nádraží a především lokalita V Kučerkách.

 

Na těchto lokalitách jsou prováděna opatření a zásahy zaměřené na zlepšení podmínek pro výskyt hořečků, tj. pastva ovcí, převážně ruční kosení, v některých místech je nutno vyřezávat náletové dřeviny. Práce, které se provádějí každoročně, jsou financovány z několika zdrojů, např. z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny, z rozpočtu Kraje Vysočina případně z dalších zdrojů. Veškerou činnost koordinuje Kraj Vysočina, Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství ve spolupráci se Správou CHKO Žďárské vrchy, Agenturou ochrany přírody a krajiny Havlíčkův Brod, neziskovými organizacemi i fyzickými osobami.

 

 

  • Jan Pokorný, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail:  pokorny.j@kr-vysocina.cz

 

Hořeček

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 18.9.2014 / 18.9.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze