Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Zahraniční vztahy

Mobilní verze webu

Hořeček mnohotvarý český, klenot přírody naší Vysočiny, právě rozkvétá

Hořeček
Hořeček mnohotvarý český (latinsky Gentianella praecox subsp. bohemica) patří v České republice mezi kriticky ohrožené druhy rostlin. Je endemitem Českého masívu. To znamená, že vznikl a je rozšířen jen v určitém omezeném území a nikde jinde se nevyskytuje. Historický areál zahrnuje celou Českou republiku kromě západních a severozápadních Čech a jihovýchodní a východní Moravy, dále severní Rakousko, západ Dolního Bavorska a jižní Polsko.
 

 
 

Na území České republiky se tento druh v minulosti vyskytoval roztroušeně až hojně. Upuštění od tradičního způsobu hospodaření znamenalo postupné snižování četnosti výskytu hořečků, na mnoha lokalitách došlo k jeho úplnému vyhynutí. Největší roli sehrálo především zrušení pastvy ovcí a koz na mnoha vhodných pozemcích.

 

Pro ochranu a zachování zbytkových populací hořečku mnohotvarého českého byl vypracován a praxí ověřen záchranných program. K tomu účelu bylo v České republice vybráno 73 prioritních lokalit, které jsou pravidelně sledovány. Bohužel na řadě z nich se již hořeček český několik let neobjevil. Na vybraných perspektivních lokalitách je nezbytné provádět pravidelná managementová opatření.

 

Z Kraje Vysočina je do monitoringu v rámci České republiky zařazeno devět lokalit. Managementové zásahy jsou prováděny v Kraji Vysočina na sedmi územích. Jsou to přírodní památky Jersínská stráň, Kamenný vrch, Na kopaninách, Jalovec a významné krajinné prvky U nádraží, Salátův kopec a návrh přírodní památky V Kučerkách. Z hlediska stálosti populací jsou nejvíce perspektivními lokalitami přírodní památka Jalovec, lokalita U nádraží a především lokalita V Kučerkách.

 

Na těchto lokalitách jsou prováděna opatření a zásahy zaměřené na zlepšení podmínek pro výskyt hořečků, tj. pastva ovcí, převážně ruční kosení, v některých místech je nutno vyřezávat náletové dřeviny. Práce, které se provádějí každoročně, jsou financovány z několika zdrojů, např. z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny, z rozpočtu Kraje Vysočina případně z dalších zdrojů. Veškerou činnost koordinuje Kraj Vysočina, Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství ve spolupráci se Správou CHKO Žďárské vrchy, Agenturou ochrany přírody a krajiny Havlíčkův Brod, neziskovými organizacemi i fyzickými osobami.

 

 

  • Jan Pokorný, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail:  pokorny.j@kr-vysocina.cz

 

Hořeček

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 18.9.2014 / 18.9.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Zahraniční vztahy

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze