Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysokorychlostní trať - VRT

Mobilní verze webu

Radonová problematika není Kraji Vysočina lhostejná

Radonová problematika není Kraji Vysočina lhostejná
Radon představuje po kouření druhou nejvýznamnější příčinu rakoviny plic, což v roce 2009 uznala také Světová zdravotnická organizace (WHO), a proto doporučila všem státům věnovat této problematice patřičnou pozornost. Česká republika přistupuje k řešení radonové problematiky formou státní dotace na ozdravení životního prostředí, a to jak v objektech veřejného zájmu do výše 1,5 mil. Kč na akci, tak i pro individuální bydlení v částce do 150 tis. Kč na byt, jakož i ozdravení veřejných vodovodů sloužících pro zásobování obyvatel pitnou vodou také v částce 1,5 mil. Kč na jednu realizaci. V případě zájmu o vyřízení dotace případně o získání více informací o radonové problematice a účinné ochraně proti radonu je možné kontaktovat krajský odbor životního prostředí a zemědělství.
 

 
 

Kraj Vysočina, z  hlediska výsledků proměřenosti zmíněných objektů, je dle srovnání, vypracovaného Státním úřadem pro jadernou bezpečnost v  roce 2008 (ke zhlédnutí
na www.kr-vysocina.cz-životní prostředí-radon), ve výskytu radonu uvnitř těchto objektů, nejexponovanějším regionem v republice s průměrnou objemovou aktivitou radonu v bytech nejvyšší na světě. Neřešením této život ohrožující problematiky, tato hodnota stále vzrůstá.

 

Na základě těchto skutečností a odborníky propočtené úmrtnosti v důsledku neřešení této problematiky (cca 900 osob v ČR ročně), s cílem udržet zdravé životní prostředí a tím i zdravý vývoj obyvatel kraje, odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina přistupuje, i když k  pouhému doporučení vládního usnesení krajům podílet se na Radonovém programu ČR, přesto jako k zásadnímu úkolu. A od těch subjektů, kterých se tato problematika týká (města, obce, veřejnost), tedy právem očekává stejný vstřícný přístup a společný zájem na jejím řešení.

 

Za období působnosti Kraje Vysočina v této oblasti, tj. od roku 2003 do roku 2013 se aktivním přístupem odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu, zejména průběžnou osvětovou činností vůči občanům a obcím spočívající v přesvědčování je k aktivnímu přístupu k řešení této závažné problematiky, v pomoci městům a obcím se orientovat v této problematice, v bezplatném šíření odborné publikace o radonu pro veřejnost, přednáškami, tiskovými zprávami, výzvami a prezentacemi v krajském Zpravodaji, informacemi a aktualitami zveřejňovanými na webu kraje, články v regionálním tisku, podařilo ze státního rozpočtu získat celkem 93,8 mil. Kč, což je nejvíce ze všech krajů v ČR. Od roku 1991 do roku 2002 za působnosti bývalých okresních úřadů bylo pro obyvatelstvo a obce našeho kraje získáno dalších 93,5 mil. Kč. Tedy celkem 187,3 mil Kč.

 

Bylo ozdraveno 638 bytů v rodinných domcích, 46 mateřských a základních škol a 147 veřejných vodovodů. Z toho za působnosti Kraje Vysočina 49 bytů, 2 MŠ a ZŠ a 41 veřejných vodovodů.

 

Organizačně i administrativně náročný plošný monitoring radonu na území našeho kraje se iniciativně podařilo zabezpečit v 95 % převážně bytových objektů rozmístěním a sběrem 67 218 ks detektorů (nejvíce ze všech krajů v ČR) a získáním dotace od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost pro realizátory v celkové výši 5,3 mil. Kč. V roce 2009 SÚJB plošný bezplatný monitoring zrušil, ale lze si o něj individuálně požádat (viz www.kr-vysocina.cz – životní prostředí-radon).

 

Kraj Vysočina, vědom si toho, že jedním z nejvýznamnějších zdrojů organizace jsou lidské zdroje, v  rámci projektu Podnik podporující zdraví, nyní Péče o zaměstnance, proto podporuje slaďování osobního i pracovního života svých zaměstnanců. Jednou z jeho priorit je realizace a podpora aktivit souvisejících s upevněním jejich zdraví včetně činností podporujících zdravý životní styl na pracovišti, ale též i v soukromém životě, a to jak po stránce fyzické, tak i duševní. Jako další, kromě již realizovaných fyzických a duševních aktivit, v  současnosti nabízí „Bezplatný monitoring radonu stopovými detektory RAMARN“. Tato aktivita navazuje na již v  minulých letech realizovaný monitoring radiační zátěže z radonu na pracovištích krajského úřadu s dobrým výsledkem a tato možnost je nyní nově nabízena též pro domácnosti zaměstnanců.

 

Neboť na území našeho kraje převažuje vysoké radonové riziko a kontrolní měření radonu, realizovaná expertní měřící skupinou Státního ústavu radiační ochrany, v. v. i. Praha, prokázala, že výměna oken za úspornější, změna způsobu vytápění a zateplení bytových objektů zvyšuje jejich radiační zátěž v průměru o 60%, a tím i incidenci rakoviny plic. Tato aktivita je dostupná všem firmám, institucím, zařízením, jakož i široké veřejnosti ve stejné míře již od roku 1991 a Kraj Vysočina ji proto doporučuje v co největší míře využít.

 

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina nadále podporuje výzvu Státního ústavu radiační ochrany, v. v. i. v  bezplatném monitorování bytů v rodinných domech a všech předškolních a školních zařízeních v  našem kraji s cílem eliminace důsledků zateplování a výměny oken v  těchto objektech (nežádoucí zvýšení přípustné radiační zátěže vlivem koncentrace radonu) formou státní dotace. Doporučuje všem dotčeným se k této výzvě aktivně připojit.

 

Odbor životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina v roce 2010 vytvořil a na krajský web umístil pro informovanost široké veřejnosti „Radonový program ČR Akční plán 2010 - 2019 a jeho aplikace na území Kraje Vysočina“. Zde je podrobně nabízen celý rozsah radonového programu a jeho možnosti uplatnění v našem kraji. Jedná se o metodický postup, který však dle výsledků aplikace radonového programu v našem kraji bohužel neodpovídá patřičnému zájmu veřejnosti o řešení této problematiky.

 

Ačkoliv Kraj Vysočina aplikaci radonového programu je povinen provádět jen v rámci přenesené působnosti státní správy, tedy pouze se řídit legislativou, tj. jen přeposílat doklady od žadatelů o dotaci na protiradonová opatření na státní instituce, přesto žadatelům pomáhá s veškerou legislativou, s vyplněním žádosti o dotaci, zajištěním dodavatele, urgováním státních institucí o včasnost vydávání jejich dokumentů, až po finální uvolnění dotace na účet žadatele po realizaci akce. Přitom je upozorňuje na úskalí, která tyto akce mají nebo
se mohou vyskytnout. Lze říci, že poskytuje všem žadatelům bezplatné mimořádné služby, na které však z jejich strany není náležitá odezva, přesněji není o ně žádný zájem. Takže ani na zaslané předvyplněné žádosti o dotaci nereagují vůbec, a to ani po urgenci. Je to k jejich škodě, neboť důsledky radonu lze přirovnat např. k neléčené hypertenzi, či cukrovce, které sice člověka nebolí, a tudíž neobtěžují, ale ve skutečnosti se jedná o tzv. tiché zabijáky.

 

Tedy to, že se v současnosti realizuje daleko méně akcí, než tomu bylo v době existence okresních úřadů, rozhodně není zaviněno nečinností kraje, ale nezájmem veřejnosti, která jednak nevěří, že v dnešní době stát dává lidem zdarma nějaké dotace a jednak upřednostňuje honbu za mamonem před starostí o své zdraví a o zdraví svých bližních.  

 

Kraj Vysočina, s vědomím zdravotních důsledků radiační zátěže na svém území, vznikající z přírodních zdrojů (radonu), svou aktivitou, zejména informovaností o této problematice, vychází obcím a obyvatelům co nejvíce vstříc. Neboť jedině s pomocí získaného veřejného zájmu v rámci naplňování cílů vládou schváleného Radonového programu ČR – Akční plán 2010 – 2019  lze dosáhnout snížení nadměrné radiační zátěže životního prostředí obyvatel pobývajících v problematických objektech a tím do budoucna udržet zdravý vývoj obyvatel.

 

Pomoc státu i krajského úřadu v uvedené problematice v celé šíři radonového programu tedy nadále trvá. Lze však předpokládat, že nebude tomu tak stále. Zákonná odpovědnost vlastníka každého objektu za ochranu zdraví osob v něm pobývajících je dána. Záleží proto na každém subjektu, jak k této problematice přistoupí. Odbornou pomoc na krajském úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství najdete na kontaktech smejkal.j@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 520 nebo osobně u pana Jaroslava Šmejkala, zabývajícího se touto problematikou již 22 let.

 

Další informace možno čerpat z  těchto zdrojů: www.kr-vysocina.cz – životní prostředí – radon, www.sujb.cz, www.suro.cz, www.radonovyprogram.cz

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 3.9.2014 / 3.9.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze