Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysokorychlostní trať - VRT

Mobilní verze webu

Drobné sanační úpravy pomohou sedmi zvláště chráněným územím v kraji

Drobné sanační úpravy pomohou sedmi zvláště chráněným územím v kraji
Na přelomu července a srpna byly zahájeny sanační zásahy na území sedmi vybraných zvláště chráněných územích v Kraji Vysočina v rámci projektu „Biodiverzita II. – Drobné sanační zásahy ve vybraných MZCHÚ v péči Kraje Vysočina“. Práce budou realizovány na těchto lokalitách: Dobrá Voda, Obecník, U Hájenky, Doupský a Bažantka, Rašeliniště Loučky, Na Ostrážné a Hajnice.
 

 
 

Lokality představují zbytky dříve na Vysočině běžných a plošně rozsáhlejších podmáčených luk a rašelinišť. Plochy vlhkých luk byly využívány jako jednosečné či dvousečné louky na píci, nejvlhčí místa s méněhodnotnými porosty sloužila jako zdroj tzv. stelivového sena. Tento tradiční způsob hospodaření je podmínkou výskytu poměrně širokého spektra významných druhů rostlin a živočichů, např. prstnatce májového, rosnatky okrouhlolisté, všivce bahenního, suchopýrku alpského, tolije bahenní, ostřice plsnatoplodé, vrby rozmarýnolisté modráska bahenního, hnědáska rozrazilového, ale i obojživelníků a ptáků.

 

V 2. polovině 20. století však došlo k postupnému upuštění od tradičního způsobu hospodaření, což bylo urychleno i tzv. kolektivizací. V nesklizených vlhkých lukách se začal projevovat nástup agresivních druhů bylin a následně i nežádoucích náletů dřevin. Napřímení a prohloubení řady vodních toků, rozsáhlé meliorační úpravy a následný převod na ornou půdu tyto i mnoho podobných lokalit ovlivnily a nastartovaly jejich degradaci a zarůstání a zároveň pro nejednu takovou lokalitu znamenaly úplný zánik.

 

Přestože má každá z uvedených lokalit trochu odlišných charakter, spojují je obdobné problémy – výskyt dlouhodobě nekosených ploch, zarůstání náletovými dřevinami a narušený vodní režim.  Cílem výše zmíněného krajského projektu je prostřednictvím několika opatření obnovit na vybraných lokalitách původní bezlesí a alespoň částečně optimalizovat jejich vodní režim.

 

Nezbytné je především provedení vykácení nežádoucích náletových dřevin, pokosení travobylinných lad a jeho následném opakování (i na plochách vzniklých po vykácení dřevin), provedení revitalizace několika drobných vodotečí, vytvořený drobných tůní apod.

 

Na lokalitách budou odvedeny práce za téměř 5 milionů Kč. Na spolufinancování projektu se bude podílet z 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj, z národních zdrojů půjde 5 % a podíl krajského rozpočtu činí 10 % způsobilých výdajů projektu. Práce budou probíhat do konce května roku 2015, na kdy je stanoveno předpokládané předání díla zhotoviteli.

 

 

  • Jana Janová, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 505, e-mail: janova.j@kr-vysocina.cz.

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 1.9.2014 / 1.9.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze