Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysokorychlostní trať - VRT

Mobilní verze webu

Přírodní rezervace Vílanecké rašeliniště se dočká revitalizace

Přírodní rezervace Vílanecké rašeliniště se dočká revitalizace
V průběhu července 2014 postupně začala dlouho připravovaná realizace opatření na podporu biodiverzity v přírodní rezervaci Vílanecké rašeliniště v rámci projektu Kraje Vysočina „Biodiverzita II. – PR Vílanecké rašeliniště“, jehož cílem je částečná obnova původního bezlesí, především rašelinišť a podmáčených luk a oprava Nového rybníka.
 

 
 

Přírodní rezervace Vílanecké rašeliniště se nachází přibližně 7 km jihozápadně od Jihlavy. Převážnou část přírodní rezervace zaujímá rašelinná olšina, která vznikla sukcesí na rašelinných loukách. Rybník Nový, nacházející se ve východní části rezervace, je významný především pro vodní faunu. Nejvýznamnější část této lokality představují fragmenty prameništního lučního rašeliniště, na které je vázáno velké množství významných druhů rostlin a živočichů, např. masožravá rosnatka okrouhlolistá, suchopýrek alpský, tolije bahenní, prstnatec májový, čolek horský, skokan ostronosý a mnoho dalších.

 

Negativně se na lokalitě projevilo především ukončení pravidelného sklízení rašelinných luk (pravděpodobně již v průběhu 2. světové války), které způsobilo zarůstání rašeliniště olšinou. Absence pravidelného kosení nebo pastvy zapříčinila vymizení některých významných druhů rostlin a živočichů. Později bylo ukončeno pravidelné hospodaření i na sušších loukách v severní a severovýchodní části rezervace, což zapříčinilo další degradaci této lokality a šíření plevelných druhů rostlin.

 

Hlavním cílem uvedeného projektu je obnova původních rašeliništních a mokřadních biotopů a dílčí opatření pro optimalizaci vodního režimu této lokality. V rámci projektu budou provedena asanační opatření, která spočívají zejména ve vykácení nežádoucích náletových dřevin na vybraných plochách, pokosení travobylinných lad a jeho následném opakování, obnova lučních biotopů v severní a severovýchodní části lokality. Dále bude vytvořeno několik drobných tůní na podporu bezobratlých živočichů a obojživelníků a oprava Nového rybníka tak, aby mohl i nadále plnit krajinotvorné a retenční funkce, s maximálních ohledem na podporu a rozvoj populací obojživelníků, vodních živočichů, vodních a mokřadních rostlin.

 

Celkem budou na lokalitě odvedeny práce za téměř 2,7 milionu Kč. Na spolufinancování projektu se bude podílet z 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj, z národních zdrojů půjde 5 % a podíl krajského rozpočtu činí 10 % způsobilých výdajů projektu. Práce budou probíhat do konce května roku 2015, na kdy je stanoveno předpokládané předání díla zhotoviteli.

 

 

  • Jana Janová, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: janova.j@kr-vysocina.cz

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 20.8.2014 / 20.8.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze