Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Pět zvláště chráněných území na Vysočině se dočká revitalizace

Pět zvláště chráněných území na Vysočině se dočká revitalizace
V lednu 2014 začala dlouho připravovaná realizace opatření na podporu biodiverzity v celkem pěti zvláště chráněných územích v rámci I. etapy projektu Kraje Vysočina s názvem „Biodiverzita“. Projekt bude realizován na území přírodních rezervací V Lisovech, Rašeliniště Kaliště, Šimanovské rašeliniště a Údolí Brtnice a na území přírodní památky Jezdovické rašeliniště. Podle harmonogramu budou práce probíhat až do května příštího roku.
 

 
 

V těchto územích se nacházejí populace vzácných a ohrožených druhů rostlin i živočichů, jejichž výskyt je vázán na specifické typy bezlesých biotopů. Tyto lokality vyžadují pravidelné obhospodařování, které nebylo v minulých desetiletích vždy prováděno. Delší dobu nekosené plochy postupně degradují. Místně došlo v minulosti k nežádoucím melioracím a narušení vodního režimu.

 

Přírodní rezervace Údolí Brtnice tvoří zachovalý říční tok s břehovými porosty, niva tvořená převážně aluviálními loukami a na ně navazující výslunné skalnaté svahy, které v minulosti sloužily jako pastviny a do současné doby se zde vyskytují fragmenty cenných a druhově pestrých společenstev suchých trávníků. Projekt se soustřeďuje především na záchranu nejcennějších ploch xerotermních biotopů, které dlouhodobě degradují v důsledku absence vhodné péče. Jsou plánovány asanační zásahy (redukce křovin a náletových dřevin a následné kosení výmladků, potlačování expanzivních nebo invazních bylin) a zavedení pravidelné péče spočívající v kosení a přepásání.

 

Přírodní rezervace V Lisovech, Rašeliniště Kaliště a Šimanovské rašeliniště a přírodní památka Jezdovické rašeliniště představují zbytky dříve na Vysočině běžných a plošně rozsáhlejších rašelinišť a podmáčených luk. Tyto lokality byly v minulosti využívány jako dvousečné louky, příp. jako zdroj stelivového sena. K usnadnění sklizně bývaly lokality maloplošně odvodňovány drobnými povrchovými stružkami. V 2. polovině 20. století však došlo k postupnému upuštění od tohoto tradičního způsobu hospodaření, což bylo urychleno i tzv. kolektivizací. Napřímení a prohloubení řady vodních toků, rozsáhlé meliorační úpravy a následný převod na ornou půdu tyto i mnoho podobných lokalit ovlivnily a nastartovaly jejich degradaci a zarůstání a zároveň pro nejednu takovou lokalitu znamenaly úplný zánik. Pro obnovení původních cenných společenstev je nezbytné provedení asanačních opatření, která spočívají zejména ve vykácení nežádoucích náletových dřevin, pokosení travobylinných lad a jeho následném opakování (i na plochách vzniklých po vykácení dřevin) a dále také v dílčích opatřeních pro rozrůznění stanovištních podmínek a optimalizaci vodního režimu. Cílem projektu je obnova původního bezlesí a návrat k původnímu způsobu obhospodařování těchto území, které podmiňuje výskyt vzácných a chráněných druhů rostlin i živočichů.

 

Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na zhotovitele stavebních opatření ve výši 5 069 166 Kč se podařilo v průběhu veřejné zakázky snížit na 4 038 500 Kč a v případě nestavebních opatření byla předpokládaná hodnota veřejné zakázky snížena ze 4 978 218 Kč na 3 566 006 Kč. Na spolufinancování se bude podílet z 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj, z národních zdrojů půjde 5 % a podíl krajského rozpočtu činí 10 % způsobilých výdajů projektu.

 

Práce budou probíhat do konce května roku 2015, na kdy je stanoveno předpokládané předání díla zhotoviteli - firmou EKOIMPEX s.r.o. z Pelhřimova, vítězem veřejné zakázky na nestavební opatření, a panem MIROSLAVEM ZÁMEČNÍKEM z Kunžaku, vítězem veřejné zakázky na opatření stavebního charakteru.

 

 

  • Jana Janová, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočna
    tel: 564 602 505, e-mail: janova.j@kr-vysocina.cz.

 

 

 

Pět zvláště chráněných území na Vysočině se dočká revitalizace

Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 4.3.2014 / 4.3.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze