Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina zahajuje revitalizaci parku u Domova ve Věži

Kraj Vysočina zahajuje revitalizaci parku u Domova ve Věži
V únoru 2014 byly zahájeny práce na projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. Ústav sociální péče – Věž. Celkově se v areálu Domova ve Věži upraví 0,801 ha zeleně, ošetří se 177 kusů dřevin a bude vysázeno přes 20 tisíc kusů keřů, polokeřů a stromů. Na projekt Kraj Vysočina čerpá finanční prostředky z evropských fondů v rámci Operačního programu Životní prostředí.
 

 
 

V rámci projektu bude revitalizován park v areálu Domova ve Věži, příspěvková organizace. Původní park u Domova ve Věži byl jen menší částí celého historického parku. Kraj Vysočina proto usnesením zastupitelstva 0118/02/2013/ZK v loňském roce rozhodl o koupi pozemků, a tím areál zámeckého parku ucelil. To bylo předpokladem pro zahájení prací na přípravě zadání veřejné zakázky na realizaci potřebných opatření ke znovuoživení parku. Dořešení vlastnických vztahů k celému areálu parku poměrně zdrželo přípravu a ohrožovalo splnění termínů předložení podkladů pro získání dotace z Operačního programu životního prostředí. Státní fond životního prostředí s ohledem na vzniklé komplikace následně souhlasil s prodloužením termínu pro předložení potřebných podkladů.

 

Park u Domova ve Věži je nemovitou kulturní památkou. Předmětem památkové ochrany je zachování jedinečného krajinářského parku z části založeného na přelomu 18. a 19. století, s pozdějším rozšířením a vklady až do období první republiky. Dalšími důvody památkové ochrany jsou uchování vazby parku na kdysi velkoryse architektonicky komponovanou krajinu a uchování gradace přiznaného lidského vlivu v pomyslné ose příroda – architektura.

 

Park je nyní vlivem náletové vegetace i nevhodných dosadeb degradován, jsou zakryty průhledy a pohledy, řada vzrostlých stromů je ve velmi špatném zdravotním stavu. Celkově jsou však porosty v parku perspektivní, proto je projekt revitalizace nanejvýš zapotřebí a to jak z pohledu kulturního (estetického), tak z pohledu ochrany přírody a v neposlední řadě z pohledu sociální péče, jako součást pobytových možností pro obyvatele Domova ve Věži, či z hlediska návštěvníků parku z řad veřejnosti.

 

Projekt revitalizace parku zahajuje pěstebními opatřeními, jako jsou kácení neperspektivních dřevin (výchovné probírky dřevin, odstraňování starých odumírajících dřevin, kácení nebezpečných přestárlých dřevin, popřípadě konkurujících si stromů) a hlavně ošetřováním hodnotných a perspektivních dřevin. V rámci ošetřování dřevin to budou zdravotní a redukční řezy a zejména statické zajištění korun vzrostlých stromů.

 

Náhradou za odstraněnou zeleň jsou navrženy nové výsadby stromů (zejména buků a tisů), keřů (zejména druhů vhodných do podrostu vzrostlých stromů, např. brsleny, ptačí zoby, pustoryly ad.) a polokeřů (dřevnatících trvalek jako jsou levandule, šalvěje, brčály, břečťany apod.). Na plochách, kde to bude zapotřebí, budou revitalizovány (obnoveny či nově založeny) trávníky.

 

Monitorovací indikátory jsou: 177 kusů ošetřených dřevin, 20 097 kusů vysázených dřevin (stromů, keřů a polokeřů), celková plocha regenerované zeleně je 0,801 ha.

 

Celkové výdaje projektu byly předpokládány ve výši 5,5 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje činí 5,4 mil. Kč. Dotace z Operačního programu životní prostředí může dosáhnout až 75 % způsobilých výdajů (podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj 3,8 mil. Kč, podpora ze SFŽP ČR 0,3 mil. Kč). Ve skutečnosti budou výdaje podstatně nižší, v průběhu veřejné zakázky se podařilo snížit cenu realizace až na 1,3 mil Kč.

 

Realizace projektu by měla být ukončena začátkem listopadu tohoto roku.

 

 

  • Jan Joneš, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: jones.j@kr-vysocina.cz

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 3.3.2014 / 3.3.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze