Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysokorychlostní trať - VRT

Mobilní verze webu

Každý může znát výsledky kvality ovzduší v Jihlavě

Každý může znát výsledky kvality ovzduší v Jihlavě
Měření kvality ovzduší v jihlavské průmyslové zóně provádí společnost ENVItech Bohemia nepřetržitě 24 hodin denně již od roku 2010. Měření je pravidelně vyhodnocováno a výsledky ročního měření jsou každoročně prezentovány na tiskové konferenci, která se letos uskutečnila 26. února na jihlavské radnici. Naměřená data jsou každý rok porovnávána s výsledky automatických stanic imisního monitoringu (AIM) provozovaných Českým hydrometeorologickým ústavem v Jihlavě a Košeticích.
 

 
 

Měření je prováděno v areálu společnosti Automotive Lighting na stanici, kterou lze označit jako dopravou zatíženou a měřeny jsou částice PM10, PM2,5, oxidy dusíku. Z dosavadních výsledků vyplývá, že imisní limity pro průměrnou roční koncentraci prašných částic (PM10, PM2,5) nebyly v letech 2010 až 2013 překročeny a přestože v roce 2013 došlo k mírnému zhoršení, jsou koncentrace těchto látek poměrně vyrovnané.

 

Trend průměrných 24hodinových a měsíčních koncentrací prašných částic je téměř totožný, nejvyšší koncentrace jsou dosahovány v zimním období, nejnižší koncentrace jsou pak měřeny v létě.

 

Legislativa povoluje překročit 24hodinovou koncentraci (50 μg.m-3) 35x za kalendářní rok. Z dosavadních výsledků vyplývá, že v roce 2011 překročila lokalita Automotive Lighting stanovenou koncentraci právě 35x, v roce 2012 došlo pouze k 22 překročením a v roce 2013 došlo k mírnému zhoršení, kdy byla 24hodinová koncentrace 50 μg.m-3 překročena 27x. Vyšší koncentrace ve sledované lokalitě lze přičíst zejména vlivu dopravy jednak z logistiky průmyslové zóny a také z dálnice D1. Dalším důležitým faktorem ovlivňujícím koncentrace škodlivin prašných částic je vliv meteorologických podmínek. V letech 2011 až 2013 se vyskytují veškerá překročení na všech lokalitách pouze v zimním období, kdy jsou v provozu lokání topeniště, resp. vytápění domácností. Ty zvednou plošně zatížení celého regionu a tím nejvíce trpí dopravní lokality, kde je významný i příspěvek emisí z mobilních zdrojů a dochází tak častěji k překročení koncentrace 50 μg.m-3 než v pozaďových lokalitách.

 

Vliv dopravy se projevil rovněž v koncentracích NO, které byly v průměru 3x vyšší v lokalitě Automotive Lighting než v lokalitě AIM Jihlava.

 

Koncentrace NO2 charakterizují oblast z hlediska spalovacích procesů. Lokality Automotive Lighting a AIM Jihlava (Demlova) jsou na tom velmi podobně a situace v Jihlavě je tedy z hlediska koncentrací NO2 velmi dobrá. Pro NO2 platí imisní limit pro hodinové koncentrace. Jeho hodnota 200 μg.m-3 může být za kalendářní rok 18x překročena. Na sledované lokalitě nebyl tento limit překročen, roční koncentrace NO2 jsou v posledních letech dokonce pod dolní mezí pro posuzování, tedy velmi nízké.

 

V rámci vyhodnocení výsledků měření vyplývá, že v rezidenčních částech Jihlavy je velmi dobrá kvalita ovzduší, blížící se regionálním pozaďovým hodnotám. V oblasti průmyslové zóny sousedící s dálnicí D1 je ovzduší horší, ale přesto nedochází k překračování imisních limitů

.

Dlouhodobý monitoring kvality ovzduší v Jihlavě je společný projekt města Jihlavy a Kraje Vysočina a probíhá nad rámec státního monitoringu. Celkové náklady na měření včetně jeho vyhodnocení jsou přibližně 500 tisíc korun ročně.

 

Výsledky ročního měření jsou veřejně přístupné na webových stránkách Kraje Vysočina.

 

 

  • Rostislav Habán, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: haban.r@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 27.2.2014 / 27.2.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze