Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Seznam překládaných dokumentů při registraci sociálních služeb

 

 
 

Všechny tyto podmínky jsou dány zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a jsou uvedeny v § 79 a § 80 tohoto zákona.

Základem je podání písemné:

Žádosti o registraci sociálních služeb - tato žádost slouží k objasnění základních identifikačních údajů o poskytovateli.

Ke každé „Žádosti o registraci sociálních služeb“ je třeba pro každou sociální službu přiložit vyplněný formulář.

Údaje o registrované sociální službě - pro každou požadovanou službu samostatně vyplněný formulář, který slouží k identifikaci typu sociální služby, kterou má žadatel záměr poskytovat.

 

V případě, kdy poskytovatel plánuje služby poskytovat na více místech poskytování (než nabízí k vyplnění formulář „Údaje o registrované sociální službě“ - tj. na více než 4 místech), přikládá současně vyplněný formulář:

 

Údaje o místech poskytování sociální služby

 

Ke každému formuláři „Údaje o registrované sociální službě“ je nutné přiložit:

 

Popis realizace poskytování sociální služby, který obsahuje stručný a výstižný popis materiálního a technického zabezpečení a zamýšlený způsob realizace poskytování sociální služby.

 

Popis personálního zajištění poskytované sociální služby, obsahující jak jmenný seznam pracovníků v přímé péči s uvedením výše jejich úvazků, tak bezejmennou organizační strukturu s vyznačením všech pracovních pozic.

 

Plán finančního zajištění sociálních služeb

 

Výše uvedené 3 přílohy má poskytovatel povinnost dokládat v písemné a elektronické podobě a dále ve formátu PDF. Elektronická verze dokumentu slouží ke zveřejnění či případné aktualizaci informací o poskytovateli a sociálních službách v registru poskytovatelů sociálních služeb (http://iregistr.mpsv.cz/).

 

Seznam předkládaných dokumentů sloužících k ověření splnění podmínek registrace:

 

Rozhodnutí o schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb vydané orgánem ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice), pokud se jedná o sociální služby poskytované dle § 47 Týdenní stacionáře, § 48 Domovy pro osoby se zdravotním postižením, § 49 Domovy pro seniory nebo § 50 Domovy se zvláštním režimem zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

Doklad nebo jeho ověřenou kopii o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, v nichž budou poskytovány sociální služby, z něhož vyplývá oprávnění tyto prostory užívat.

 

Čestné prohlášení, že na majetek fyzické nebo právnické osoby, která je žadatelem o registraci, nebyl prohlášen konkurz nebo proti ní nebylo zahájeno insolvenční řízení anebo nebyl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetek dlužníka. Vzor čestného prohlášení je připojen níže v příloze.

 

Doklad, že žadatel nemá daňové nedoplatky (od finančního úřadu) a nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění (potvrzení od všech zdravotních pojišťoven působících na trhu) a na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (od České správy sociálního zabezpečení) – tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce. Seznam zdravotních pojišťoven je připojen níže v příloze.

 

Doklad o bezúhonnosti právnické osoby (v rámci správního řízení zajistí správní orgán z moci úřední).

 

Doklad o bezúhonnosti fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální služby (v rámci správního řízení o registraci sociálních služeb si doklad o bezúhonnosti, tj. výpis z evidence Rejstříku trestů jednotlivých pracovníků, kteří přímo poskytují soc. služby, správní orgán zajistí z moci úřední; při změnách v personálním zajištění v průběhu poskytování služeb - tj. při přijímání nových pracovníků má poskytovatel povinnost výpis z evidence Rejstříků trestů zaměstnanců přímo poskytujících sociální služby dokládat).

 

Doklady nebo jejich úředně ověřené kopie prokazující odbornou způsobilost fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální služby (tj. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně osvědčení o absolvování akreditovaných kvalifikačních kurzů, apod.).

 

Pokud o registraci žádá právnická osoba, je nutné doložit také:

 

Úředně ověřené kopie zakladatelských dokumentů (zřizovací či zakládací listina, stanovy), dokladů o registraci, popřípadě výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence.

 

Dále je každý poskytovatel sociálních služeb povinen před započetím jejich poskytování mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb, toto pojištění musí být sjednáno po celou dobu poskytování sociálních služeb (je třeba doložit úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy).

 

Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že "Rozhodnutí o registraci" pozbývá platnosti, jestliže poskytovatel sociálních služeb nezapočine poskytovat sociální služby ve lhůtě do 6 měsíců od pravní moci rozhodnutí o registraci.

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Mgr. Marek Homolka
Vytvořeno / změněno: 2.12.2013 / 2.12.2013
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor majetkový

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze