Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina uspořádal seminář k ochraně zemědělského půdního fondu

Kraj Vysočina uspořádal seminář k ochraně zemědělského půdního fondu
V závěru minulého týdne se v sídle Kraje Vysočina uskutečnil odborný seminář na téma „Věda a výzkum v praxi – ochrana půdy na Vysočině“, který uspořádal odbor životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina. Primárně byl určen pro orgány ochrany zemědělského půdního fondu z krajských úřadů celé republiky, pro velký zájem byl zpřístupněn i pro referenty z řad úřadů obcí s rozšířenou působností Kraje Vysočina.
 

 
 

Odborný seminář měl za úkol seznámit účastníky s legislativními novinkami v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu a s prací vědeckovýzkumných institucí, zastoupenými například Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i., Výzkumným ústavem pícninářským, spol. s.r.o. Troubsko a Výzkumným ústavem bramborářským Havlíčkův Brod, s.r.o.. Školní statek Humpolec představil pilotní projekt „Půdoochranné technologie“, které se postupně úspěšně realizují na Vysočině a mohou částečně zabránit erozi cenné zemědělské půdy.

 

Tématem prolínajícím se všemi přednáškami se stala degradace půdy zásluhou nešetrného hospodaření a vodní eroze a hledání účinného nástroje v boji proti tomuto fenoménu. Tuto problematiku nastínil ve svém příspěvku i radní kraje za oblast životního prostředí Zdeněk Chlád, kdy mimo jiné uvedl: „Kraj Vysočina patří v měřítku České republiky ke krajům s vyšším podílem orné půdy, přesto i u nás dochází k jejímu úbytku. Část zemědělských subjektů v kraji se zaměřila na výstavbu zemědělských bioplynových stanic, což s sebou nese přímou potřebu změny způsobu hospodaření například změna osevních postupů, rozšíření ploch pro pěstování kukuřice na úkor jiných plodin. Následkem toho dochází častěji k ohrožení pozemků vodní erozí.“

 

I na základě ohlasů účastníků a přednášejících je předpokladem, že tento seminář nebyl jediným, ale prvním z řady odborných setkání.

 

Seminář se konal pod záštitou radního za oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního prostředí Zdeňka Chláda ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí.

 

 

  • Tereza Salichová, odbor životního prostředí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 523, e-mail: salichova.t@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 26.11.2013 / 26.11.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze