Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Asistent sociální péče

 

 
 

Kdo je asistentem sociální péče?

Fyzická osoba starší 18 let, zdravotně způsobilá (není sama pobíratelem příspěvku na péči, pokud ano, je třeba doložit posudek ošetřující lékaře, že je schopna pomoc poskytovat), která poskytuje péči osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby tak, aby mohly i nadále zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí bez nutnosti využívat pobytových zařízení sociálních služeb.

 

Není poskytovatelem sociálních služeb.

 

Není osobou blízkou ve vztahu k osobě, které pomoc a péči poskytuje.

 

Neposkytuje tuto péči osobám jako podnikatel.

 

Nevyžaduje se registrace sociálních služeb.

 

Z čeho je asistent sociální péče financován?

Osoba, která je závislá na pomoci jiné fyzické osoby si hradí pomoc asistenta z příspěvků na péči (za podmínky uzavření smlouvy).

 

Asistent sociální péče musí být vždy uveden jako pečující osoba v žádosti o příspěvek na péči (na formuláři „Oznámení o poskytovateli pomoci“) pro účely rozhodnutí krajské pobočky Úřadu práce o přiznání příspěvku.

 

Příjem asistenta z příspěvku na péči je za určitých podmínek (blíže na https://www.mpsv.cz/web/cz/asistent-socialni-pece) osvobozen od povinnosti zdaňování.

 

Stát je plátcem pojistného za asistenta sociální péče za splnění určitých podmínek (blíže na https://www.mpsv.cz/web/cz/asistent-socialni-pece).

 

Na základě žádosti vydá krajská pobočka Úřadu práce bezplatně písemné potvrzení prokazující dobu péče pro účely hmotné nouze, zdravotního pojištění, důchodového pojištění a zaměstnanosti.

 

Jaké zákonné povinnosti má asistent sociální péče?

Asistent sociální péče je povinen poskytovat pomoc osobně a s osobou, které pomoc poskytuje, uzavřít písemnou smlouvu. Tato povinnost je předmětem kontroly využívání příspěvku na péči, která je prováděna krajskou pobočkou Úřadu práce.

 

Náležitosti této smlouvy jsou:

  • označení smluvních stran
  • rozsah pomoci
  • místo a čas poskytování pomoci
  • výše úhrady

 

Asistent sociální péče je povinen písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce přijetí osoby, o kterou pečuje, a která si pomoc asistenta hradí z příspěvku na péči, do ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu a propuštění z tohoto zařízení ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, pokud tuto povinnost nemůže splnit osoba sama.

 

Asistent sociální péče je povinen ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce úmrtí příjemce příspěvku na péči, kterému poskytoval pomoc a péči, a to ve lhůtě do 8 dnů od úmrtí příjemce.

 
Zodpovídá: Mgr. Marek Homolka
Vytvořeno / změněno: 10.6.2013 / 10.6.2013
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor majetkový

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze