Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Další vzdělávání pracovníků

 

 
 

Upozorňujeme poskytovatele, že od 1. 1. 2014 s novelou zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů dochází k dílčím změnám v oblasti dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálnách službách. Formy dalšího vzdělávání pro sociální pracovníky byly rozšířeny o možnost započíání účasti na konferencích. Došlo i k úpravě dalšího vzdělávání formou účasti na školících akcích, za které se považují vzdělávací akce v maximálním rozsahu 8 hodin ročně organizované zaměstnavatelem, nebo odbornou organizací, jejíž je zaměstnavatel členem (změna: není požadováno, aby se v případě odborné organizace jednalo o vzdělávací zařízení akreditované ministerstvem).

 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů v § 111 odst. 1 a § 116 odst. 9 s účinností od 1. 8. 2009 nově stanovil minimální roční časovou dotaci pro další vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky, novelou zákona s účinností od 1. 1. 2012 došlo následně k dílčím změnám v této oblasti.

 

Časová dotace dalšího vzdělávání sociálních pracovníků i pracovníků v sociálních službách je stanovena v rozsahu minimálně 24 hodin za kalendářní rok. Tento rozsah dalšího vzdělávání jsou zaměstnavatelé ze zákona povinni zaměstnancům zajistit.

 

Krácení časové dotace dalšího vzdělávání:

  • Pokud zaměstnanec nevykonává činnost sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách u zaměstnavatele po celý kalendářní rok, musí zaměstnavatel zajistit další vzdělávání ve výši 1/12 ze zákonného požadavku 24 hodin za každý kalendářní měsíc trvání pracovního poměru.
  • V případě nepřítomnosti v práci v rozsahu delším než jeden kalendářní měsíc se rozsah dalšího vzdělávání krátí o jednu dvanáctinu celkové částky rozsahu.
  • Povinnost zabezpečení dalšího vzdělávání se nevztahuje na zaměstnance ve zkušební době.
  • U pracovníků v sociálních službách se povinnost účasti na dalším vzdělávání nevyžaduje za kalendářní rok, v němž pracovník v sociálních službách absolvoval akreditovaný kvalifikační kurz.

 

Formy dalšího vzdělávání:

  • specializační vzdělávání zajišťované vysokými školami a vyššími odbornými školami navazující na získanou odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka
  • účast na kurzech s akreditovaným programem (na základě akreditace vzdělávacích zařízení a vzdělávacích programů udělené ministerstvem na vysokých školách, vyšších odborných školách a ve vzdělávacích zařízeních právnických a fyzických osob)

Dokladem o absolvování výše uvedených forem dalšího vzdělávání je osvědčení vydané vzdělávacím zařízením, které další vzdělávání pořádalo.

  • odborné stáže (výkon odborné činnosti na základě písemné smlouvy mezi zaměstnavatelem a zařízením zajišťujícím odbornou stáž)
  • účast na školicích akcích (vzdělávací akce v max. rozsahu 8 hodin organizovaná zaměstnavatelem nebo odbornou organizací, jejíž je zaměstnavatel členem)

Dokladem o absolvování dalšího vzdělávání formou odborných stáží či účastí na školicích akcích je potvrzení vydané zařízením, ve kterém byla zajišťována odborná stáž, nebo zaměstnavatelem jako organizátorem odborné stáže nebo školicí akce.

  • účast na konferencích (tj. akcích odborného charakteru v maximálním rozsahu 8 hodin ročně, jejichž program se týká oboru činnosti sociálního pracovníka).

Dokladem o absolvování daůšího vzdělávání formou účasti na konferenci je potvrzení vydané organizátorem konference.

Účast na dalším vzdělávání pracovníků je považována za prohlubování kvalifikace.

 

Odpovědi na nejčastější dotazy při naplňování dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách:

 

Pokud pracuje zaměstnanec na zkrácený úvazek, vztahuje se na něj také povinnost 24 hodin za rok?

Pokud zaměstnanec vykonává činnost na zkrácený pracovní úvazek, povinnost dalšího vzdělávání se nekrátí.

 

V případě, že zaměstnanec pracuje na část úvazku jako sociální pracovník a část úvazku jako pracovník v sociálních službách, musí absolvovat 24 hodin  vzdělávání pro sociální pracovníky a dalších 24 hodin vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách?

Je-li zaměstnanec zařazen jako sociální pracovník a současně jako pracovník v sociálních službách, musí splnit další vzdělávání pro každou pozici zvlášť, tedy 2 x 24 hodin.

 

Vztahuje se povinnost dalšího vzdělávání také na brigádníky, studenty-stážisty, dobrovolníky apod., kteří dlouhodobě pracují v zařízeních v přímé péči o klienta?

Povinnost dalšího vzdělávání se vztahuje na zaměstnance, kteří jsou zařazeni jako sociální pracovníci nebo pracovníci v sociálních službách. Forma pracovně-právního vztahu není rozhodující.

 

Pokud stálý zaměstnanec studuje SŠ, VOŠ nebo VŠ sociálního zaměření, musí i on absolvovat povinné další vzdělávání?

Pregraduální studium jakéhokoli typu není dalším vzděláváním ve smyslu ustanovení § 111 a § 116 zákona, tudíž není možné jej do toho započítat.

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Mgr. Marek Homolka
Vytvořeno / změněno: 10.6.2013 / 10.6.2013
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor majetkový

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze