Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Rodinný a sociální portál

Mobilní verze webu

Dávky pěstounské péče

 

 
 

Účelem dávek pěstounské péče je finančně podpořit náhradní rodinnou péči. Právní úpravu dávek pěstounské péče obsahuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.


Nárok na výplatu dávky pěstounské péče vzniká:

1) na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem,

2) splněním podmínek stanovených zákonem pro vznik nároku na dávku pěstounské péče a na její výplatu,

3) podáním žádosti o přiznání dávky pěstounské péče.


Dávky pěstounské péče vyplácí příslušné kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR, které poskytne žadateli potřebné informace. Žádost o dávku musí být podána na předepsaném tiskopisu MPSV, který lze získat na kontaktním pracovišti ÚP nebo z webového portálu MPSV: https://portal.mpsv.cz/forms.


Dávkami pěstounské péče jsou:

a) příspěvek na úhradu potřeb dítěte,

b) odměna pěstouna,

c) příspěvek při převzetí dítěte,

d) příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla,

e) příspěvek při ukončení pěstounské péče.


Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do pěstounské péče. Příspěvek na úhradu potřeb dítěte se vyplácí za kalendářní měsíc pečující osobě.


Odměna pěstouna

Nárok na odměnu pěstouna má pečující osoba a osoba v evidenci. Pokud jsou osobou pečující nebo osobou v evidenci oba manželé nebo dva poručníci, náleží odměna pěstouna pouze jednomu z nich. Odměna pěstouna se považuje za příjem ze závislé činnosti a je vyplácena za kalendářní měsíc. Výše odměny záleží na počtu dětí svěřených do pěstounské péče.

 

Příspěvek při převzetí dítěte

Příspěvek při převzetí dítěte je jednorázová dávka, jejímž účelem je přispět na nákup potřebných věcí pro dítě, přicházející do náhradní rodinné péče. Nárok vzniká pěstounovi, který převzal dítě do pěstounské péče.


Příspěvek na zakoupení motorového vozidla

Nárok na příspěvek na zakoupení motorového vozidla má osoba pečující, která má:

1) v pěstounské péči nejméně 3 děti

2) nebo má nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o 3 děti včetně zletilých nezaopatřených dětí, které zakládají pečující osobě nárok na odměnu pěstouna.


Nárok vzniká, pokud tato osoba zakoupila osobní motorové vozidlo nebo zajistila nezbytnou celkovou opravu motorového vozidla a toto vozidlo nepoužívá pro výdělečnou činnost.


Příspěvek při ukončení pěstounské péče

Nárok na jednorázový příspěvek při ukončení pěstounské péče má fyzická osoba, která byla ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči, a to ke dni zániku nároku této osoby na příspěvek na úhradu potřeb dítěte.


 
Zodpovídá: Mgr. Marek Homolka
Vytvořeno / změněno: 28.5.2013 / 28.5.2019
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Rodinný a sociální portál > Sociální dávky

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze