Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

OP ŽP: Kraj Vysočina pokračuje v implementaci soustavy Natura 2000

Ilustrační foto
K zachování nejcennějších, nejvíce ohrožených či unikátně se vyskytujících druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť je náš Kraj Vysočina protkán soustavou celkem 75 evropsky významných lokalit (EVL), z nichž 17 je v péči správ chráněných krajinných oblastí a 58 v péči Kraje Vysočina.
 

 
 

EVL spolu s ptačími oblastmi (PO) tvoří soustavu NATURA 2000. Smyslem vytvoření soustavy Natura 2000 je ochrana vybraných nejohroženějších druhů rostlin, živočichů a přírodních stanovišť, což má pomoci zachovat biologickou rozmanitost v rámci celé Evropské unie. Vytvoření této soustavy je jedním z nejvýznamnějších závazků ČR v oblasti životního prostředí.

Povinností Kraje Vysočina je pomocí tzv. implementačních projektů, na které čerpá dotaci z Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) zabezpečit do konce roku 2013 dostatečnou ochranu pro níže uvedené EVL, které jsou součástí implementačních projektů z šesté a čtrnácté výzvy OP ŽP. Do konce roku 2015 pak s pomocí dalších implementačních projektů z dvacátésedmé výzvy OP ŽP zabezpečit ochranu pro všechny zbývající EVL. Možnými formami ochrany EVL jsou základní ochrana, smluvní ochrana a ochrana formou vyhlášení zvláště chráněného území včetně ochranného pásma.

 

Předmětem ochrany v těchto lokalitách jsou nejrůznější živočichové (např. vydra říční, netopýr velký, čolek velký, kuňka ohnivá nebo bolen dravý) nebo rostliny (např. koniklec velkokvětý nebo puchýřka útlá) nebo přírodní stanoviště (např. bučiny, vřesoviště nebo rašeliniště). Uskutečnění naplnění našeho celorepublikového závazku vůči soustavě Natura 2000 neboli implementace spočívá v provedení průzkumů přírodních prvků, návrhu vedení hranic zvláště chráněného území, identifikace vlastníků dotčených pozemků, zpracování a projednání plánů péče, dále v provedení geodetického zaměření lokalit a ve vyhlášení EVL za zvláště chráněné území. Všechny tyto práce Kraj Vysočina, za pomoci finančních prostředků z OP ŽP, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.1 – Implementace a péče o území soustavy Natura 2000, už u území zařazených do projektu za téměř 3.8 milionů korun s názvem „Implementace a péče o území soustavy Natura - Vysočina “ (dodavatel firma ZK-BRNO, s.r.o.) zařazeného do šesté výzvy OP ŽP a projektu za téměř 2,2 milionů korun s názvem „Implementace soustavy Natura v kraji Vysočina – lesy a rybníky“ (dodavatel GRV Engineering, s.r.o.) zařazeného do čtrnácté výzvy OP ŽP, provedl (s výjimkou několika málo území, jež budou v dalších týdnech teprve zaměřeny a posléze vyhlášeny). Na tyto práce pak navazuje řádné označení všech vyhlášených lokalit, jež je rovněž součástí výše zmíněných projektů a bude probíhat v tomto roce.

 

Vzhledem k tomu, že Evropský fond pro regionální rozvoj (85% - 95%) a národní zdroje (5%-15%) na sebe vzaly celou váhu financování, je Kraj Vysočina pouze žadatelem bez nutného finančního podílu.

 

 

EVL řešené v rámci projektu ze 6. výzvy:

EVL řešené v rámci projektu ze 14. výzvy:

EVL Baba

EVL Hodíškovský rybník

EVL Hroznětínská louka

EVL Jedlový les a údolí Rokytné

EVL Kobylinec

EVL Koupaliště u Bohuslavic

EVL Náměšťská obora

EVL Rybníky v Pouštích

EVL Na Oklice

EVL Rychtářský rybník

EVL Ptáčovský kopeček

EVL U Borovné

EVL Rašelinné jezírko Rosička

EVL V Kopaninách

EVL Suché skály

EVL Vysoký kámen u Smrčné

EVL Šimanovské rašeliniště

 

EVL Špilberk

 

EVL Údolí Chlébského potoka

 

EVL V Lisovech

 

 

Se stejným cílem a rovněž za finanční podpory OP ŽP má Kraj Vysočina, pro zbývající území soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina, nachystány další projekty z 27. výzvy OP ŽP, o nichž budeme informovat zase příště.

 

Logolink
  • Martina Ferklová, oddělení ochrany přírodních zdrojů
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 516
    e-mail: ferklova.m@kr-vysocina.cz

 

 

OP ŽP

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 22.5.2013 / 22.5.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze