Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina má novou přírodní památku

Kraj Vysočina má novou přírodní památku
Lokalita Šafranice rozkládající se u obce Slavkovice na Novoměstsku se stala 102. přírodní památkou v Kraji Vysočina. Rozhodla o tom krajská rada na svém dnešním zasedání. Území o rozloze sedm hektarů je cenné výskytem souvislé plochy rašelinných biotopů s populacemi zvláště chráněných rostlin a živočichů. Čolek obecný a horský, ropucha obecná nebo hnědásek rozrazilový, z rostlin prstnatec májový, vachta trojlistá a tolije bahenní, to je jen malý výčet z bohaté populace, která se na tomto území nachází.
 

 
 

„Jedinečnost této lokality byla potvrzena podrobným přírodovědným průzkumem, který ukázal, že zmíněná oblast svým významem převyšuje kvalitu mnohých stávajících zvláště chráněných území v Kraji Vysočina,“ uvedl Zdeněk Chlád, radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a doplnil, že statut přírodní památky s sebou nese určitá omezení a pravidla v péči o pozemky a s tím související využívání jednotlivých ploch.

 

V Kraji Vysočina se v současnosti nachází 178 maloplošných zvláště chráněných území o rozloze 5591 ha. Z toho je v péči Kraje Vysočina 74 přírodních památek a 54 přírodních rezervací, o ostatní se starají Správy CHKO. V návrhu krajského rozpočtu na příští rok jsou na údržbu území v péči Kraje Vysočina opět vyčleněny čtyři miliony korun.

Zvláště chráněná území včetně velkoplošných chráněných krajinných oblastí – CHKO Železné hory a Žďárské vrchy tvoří necelých 10 % rozlohy Kraje Vysočina.

 

Poznámka:

Hlavní hodnotu lokality Šafranice představují rašelinné biotopy obecně (mezotrofní rašeliniště a rašelinné louky). Významné jsou i mechorosty, nově byl zjištěn výskyt ohrožené srpnatky fermežové chráněné i prostřednictvím sítě Natura 2000. V rámci průzkumu flóry zde byly nalezeny zvláště chráněný prstnatec májový, vachta trojlistá a tolije bahenní, z ohrožených druhů ostřice dvoumužná, zábělník bahenní, vrba rozmarýnolistá, starček potoční a kozlík dvoudomý. Z fauny jsou ochranářsky důležitou skupinou obojživelníci – zvláště chráněný čolek obecný a horský, ropucha obecná a skokan krátkonohý, z hmyzu ohrožený hnědásek rozrazilový, zlatohlávek skvrnitý, šídlatka tmavá a krytohlav.

 

 

  • Jan Joneš, odbor životního prostředí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 501, e-mail: jones.j@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 4.12.2012 / 4.12.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze