Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Finance Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek

Řešení nesrovnalostí spočívajících v porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů může orgán, který o poskytnutí peněžních prostředků rozhodl, povolit prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu a penále, a to na základě písemné žádosti toho, kdo porušil rozpočtovou kázeň.

Ve vztahu k odvodové povinnosti příjemců, kterým vznikl právní titul na poskytnutí prostředků na realizaci projektových aktivit právními akty, které byly vydány po 1. 5. 2012, se institut promíjení odvodů nepoužije, s výjimkou případů, kdy k porušení rozpočtové kázně na straně příjemce dojde v důsledku prokázané chyby či nesoučinnosti poskytovatele, z důvodu živelní katastrofy či státem změněné situace.

Ve vztahu k odvodové povinnosti příjemců, kterým vznikl právní titul na poskytnutí prostředků právními akty vydanými před 1. 5. 2012, platí, že institut promíjení může být využíván pouze ve skutečně odůvodněných případech. Odůvodněné typové případy, v jejichž případě lze využít institutu promíjení, jsou stanoveny jednotně v „Sazebníku pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně“ (viz níže).
 

 
 
 
Zodpovídá: Vendula Hanzalová, DiS.
Vytvořeno / změněno: 3.9.2012 / 3.9.2012
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Finance > Finanční zdroje z EU > OP vzdělávání pro konkurenceschopnost > Aktuality

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze