Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Životní prostředí Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Vzory a obsah žádosti o povolení umístění, stavby a provozu stacionárního zdroje znečištění ovzduší

I na Vysočině přibývá žádostí o přezkum výsledku státní maturity
Od 1. 9. 2012 vstoupil v účinnost nový zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který mimo jiné, obsahuje novou strukturu (obsah) žádostí, které bude provozovatel (žadatel) zasílat na příslušný krajský úřad k vydání povolení podle § 11 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší. V přílohách jsou uvedeny nové vzory žádostí.
 

 
 

Náležitosti (obsah) žádosti podle přílohy č. 7 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:

 

1.    Jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu, v případě právnické osoby název, právní formu a sídlo žadatele, podpis osoby k tomu oprávněné v souladu s výpisem z OR, popřípadě pověřené k jednání na základě plné moci vystavené statutárním zástupcem, a dále identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno. U žádosti týkající se tepelného zpracování odpadu také jméno fyzické osoby autorizované pro dohled nad tepelným zpracováním odpadu.

 

2.    Údaje o dosavadních rozhodnutích příslušných správních orgánů podle tohoto zákona a podle jiných právních předpisů, které souvisí s předmětem žádosti a soupis všech stacionárních zdrojů provozovaných žadatelem v dané provozovně, včetně specifikace všech komínů nebo výduchů.

 

3.    Projektová dokumentace, kterou je žadatel povinen předložit v rámci územního, stavebního a kolaudačního řízení nebo jiného řízení podle jiných právních předpisů, nebo jiná obdobná dokumentace, která umožní posoudit předmět žádosti. Tato dokumentace obsahuje zejména:

a)    údaje o přesném umístění stavby, investorovi a zpracovateli projektu,

 

b)    technickou zprávu,

 

c)    podrobný technický popis technického a technologického řešení stacionárních zdrojů a procesů, které zde budou probíhat (zejména přesná označení názvem a typem, názvy a adresy výrobců a jejich technické parametry, specifikace hořáků použitých spalovacích stacionárních zdrojů, jejich typy, výrobce, parametry),

 

d)    technické parametry, především kapacita stacionárního zdroje,

 

e)    hmotnostní toky jednotlivých materiálů a energií na vstupu a výstupu ze stacionárního zdroje (zejména paliv a odpadů) a způsob dalšího nakládání s nimi.

 

4.    Specifikace všech znečišťujících látek, které budou vnášeny do ovzduší během provozu stacionárního zdroje. Zvláště je třeba uvést znečišťující látky, které mohou způsobovat pachový vjem. U stávajících zdrojů uvést informace o stávajících emisích ve stejném rozsahu.

 

5.    Informace o zjišťování úrovně znečišťování ovzduší. Údaje o počtu a umístění měřicích míst pro kontinuální i jednorázová měření emisí znečišťujících látek a jejich hmotnostního toku.

 

6.    U žádosti týkající se tepelného zpracování odpadu způsob stanovení celkového organického uhlíku v popelu a ve strusce a vyhodnocení možnosti kombinované výroby elektřiny a tepla.

 

7.    Návrh provozního řádu, v případě že se jedná o stacionární zdroj, který má povinnost zpracovat provozní řád.

 

8.    Návrh zvláštních podmínek provozu při překročení regulační prahové hodnoty, pokud se jedná o provoz stacionárního zdroje podle § 10 odst. 3. (smogová situace).

 

 

ing. Jiří Růžička - 56 46 02 518

 
Zodpovídá: Ing. Pavla Bendová
Vytvořeno / změněno: 31.8.2012 / 16.11.2016
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí > Ochrana ovzduší > Sledování kvality ovzduší

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze