Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu

Mobilní verze webu

Senior pasy

Ilustrační foto
Kvalita života je často skloňovaný pojem. V případě seniorů bude reálně naplněna tehdy, podaří-li se pro ně vytvořit dobré podmínky a motivovat je, aby měli chuť být co nejdéle aktivní a soběstační. Jejich okolí je nutné podporovat v tom, aby vnímalo seniory ne jako skupinu, která je zbytku společnosti na obtíž, nýbrž v pozitivním světle a v duchu myšlenky „nestárneme schválně a stáří si nevybírá“, neboť jde o přirozený proces změn, které nastávají postupně, ale i nečekaně.
 

 
 

Po zkušenostech, jež v předešlých letech získal Kraj Vysočina v rámci úspěšného projektu Rodinné pasy, přistupuje současné vedení kraje další paralelní bonusový program. Takzvané senior pasy už brzy nabídnou podporu obyvatelstvu staršímu padesáti pěti let. Ve své podstatě se jedná o ucelený a jednotný systém slev na výrobky a služby poskytovaný držitelům karet Senior pas. O kartu může požádat senior osobně, anebo to mohou učinit i jeho blízcí – partner, rodina, přátelé. Zapojení do projektu, registrace a náklady s vystavením karty jsou zdarma. Nabízené slevy v různé výši a době trvání stálé, sezonní a bonusové jsou primárně zaměřeny na zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, stravování, ubytování, vzdělání, muzea, galerie, ale i spotřební nákupy.

 

Tři čtvrtiny obyvatel Vysočiny starších 55 let záměr zavedení pasů pro seniory zaujal a chtěly by se dovědět něco bližšího (72 %, z toho 36 % rozhodně ano!).

Zdroj: DEMA, 2011

 

Rozsah zájmu o novou službu pro seniory na Vysočině naznačuje, že projekt tohoto druhu je vhodně zacílen. Senioři jej podle agentury DEMA, která pro Kraj Vysočina zpracovávala v loňském roce výzkum zájmu a potřeb cílové skupiny, označovali jako potřebný, adresný, dobrovolný. Senior pas totiž lidem po pětapadesátém roce věku umožňuje pokračovat v aktivním způsobu života s možností šetřit finanční prostředky. Pomáhá občanům strávit podzim jejich života pokud možno aktivně. Bonusový charakter a pestrost poskytovatelů slev nabízí možnost volby, držitelé pasu jsou – podle stupně propracovanosti projektu a míry zapojení podnikatelských subjektů v kraji – kontinuálně aktivizováni pro vyhledávání nových či pro ně zajímavých slev či jiných zvýhodnění; navíc časopis, který jako vlastníci pasu dostávají, nabízí pocit určité míry výjimečnosti. A je-li poutavě připraven, zaujme i pobaví.

 

Finance vynaložené na běh projektu směřují do sociální sféry, a nejsou tak určené jen jednotlivcům, ale celé skupině populace. Jde o způsob pomoci seniorům, ale v širším dopadu i jejich rodinám.

 

Hlavní aktivity připravovaných senior pasů na Vysočině aneb Co seniory zajímá a co potřebují

Propojení aktivní seniorské politiky Dolního Rakouska a Vysočiny a vytvoření nové koncepce aktivní seniorské politiky v Kraji Vysočina. Správné zacílení podpory dle zahraničního vzoru. Do budoucna není vyloučeno, že stejně jako majitelé Rodinných pasů budou moci i senioři čerpat východy u sousedů v Dolním Rakousku.

 

Seniorské vzdělávání – vzdělávání a informovanost se jeví jako klíčový faktor nejen z hlediska osobního rozvoje a udržení duševní svěžesti seniorů, ale i pro svoji významnou sociální roli, respektive možnost být aktivní, činorodý, získávat povědomí o okolním dění a komunikovat se stejně starými lidmi i příslušníky jiných generací. V rámci nabídky senior pasů bude důraz kladen na rozšíření studijních programů univerzit třetího věku a služeb veřejných knihoven. V rámci specializovaných vzdělávacích aktivit se veřejné knihovny zapsaly do povědomí občanů svými aktivitami propagujícími využívání nových, moderních technologií (počítačů, internetu) a také výukovými programy určenými pro různé cílové skupiny, i seniory, s cílem zvýšit počítačovou a internetovou gramotnost obyvatelstva.

 

Čtyři senioři z deseti si s veřejnou knihovnou spojují možnost naučit se pracovat s počítačem a využívat připojení na internet (40 %).

Zdroj: DEMA, 2011

 

Udržitelná zaměstnanost – mezi zaměstnavateli na Vysočině sice existuje řada těch, kteří si uvědomují, že mít ve firmě, organizaci či instituci spokojené zaměstnance je základní předpoklad podmiňující kvalitu odváděné práce, a tím i výsledky daného ekonomického subjektu. Pokud se však jedná o opatření, týkající se pracovníků seniorského věku, tvoří je firmy obvykle nahodile a nekoncepčně až podle potřeb vzniklých z aktuální situace.

 

Zkvalitnění společenského života – kluby seniorů mají pomoci starší generaci zkvalitnit život, nabídnout jí možnost nesetrvávat pouze v minulosti, vymanit se z problémů, se kterými se setkává, pomáhat překonávat obtíže, které přicházejí s věkem. Aktivita a klubová činnost plní funkci společenskou, komunikační, informační i vzdělávací.

 

„Zavedení nových Senior pasů a jejich propojení s Rodinnými pasy chápeme jako logický krok, který má do budoucna zabránit sociální izolaci částí rodin. Je třeba ocenit pozitiva a přínos starší generace pro společnosti. Dokázali vychovat děti, nyní se starají o vnoučata, svou prací přispívali do státního rozpočtu a vytvářeli hodnoty. Vysočina jim nabídne prostředek, díky němuž budou moci zůstat co nejdéle aktivní a na stáří se aktivně připravovat,“ říká Petr Krčál, radní kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí.

 

O svůj Senior pas se budou moci občané Vysočiny splňující podmínky registrace přihlásit už na konci září, kdy projekt na Vysočině odstartuje. Vysočina tak bude jedním z prvních krajů, kde se podaří propojit dva bonusové programy, a zapojit tak do systému výhod kompletně celou rodinu. Stejně jako v případě Rodinných pasů se počítá s tím, že nabídka služeb se bude postupně doplňovat podle zájmu seniorů i poskytovatelů. Podle dostupných údajů je v současné době ze strany uživatelů největší zájem o slevy a výhody v cestování a v gastronomii. Ze strany poskytovatelů zase narůstá počet nabídek v elektronickém obchodování.

 

Co je Senior pas a jak funguje

Systém bonusů, které přináší ucelený a jednotný systém slev a výhod poskytovaný držitelům karet. Registrace se provádí zdarma na www.seniorpasy.cz. Veškeré náklady s vystavením karet jsou hrazeny Krajem Vysočina. Je to ideální typ na originální dárek pro vaše blízké.

Podmínkou pro získání Senior pasu je věk minimálně 55 let a trvalé bydliště v Kraji Vysočina (dále v Jihomoravském a Olomouckém kraji). Vydaný Senior pas má neomezenou platnost.

Sleva, bonus či výhoda je poskytovatelem přiznána, pouze pokud je předložena kartička Senior pas.

www.seniorpasy.cz

 

 

 

Senior pasy

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 18.7.2012 / 18.7.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze