Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Prevence závažných havárií v Kraji Vysočina

Prevence závažných havárií v Kraji Vysočina
V Kraji Vysočina je do režimu zákona o prevenci závažných havárií zařazeno devět provozovatelů nakládajících s nebezpečnými látkami a přípravky. V současné době jsou tři z nich zařazeni do skupiny „A“ a šest provozovatelů do skupiny „B“. Ti jsou více rizikoví, dle množství skladovaných nebezpečných látek. V našem kraji se jde zejména o sklady pesticidů, sklady výbušnin nebo ropných látek a plynů. Dalších asi 250 nezařazených provozovatelů krajský úřad registruje pro účely územního plánování jako dotčený orgán.
 

 
 

Mimo jednoho provozovatele mají všichni schválenou bezpečnostní dokumentaci a probíhají již pouze jejich aktualizace. Bezpečnostní dokumentace je jednou z forem prevence závažné havárie způsobené nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. Její schvalování připomínkuje Výzkumný ústav bezpečnosti práce, který zajišťuje vysokou úroveň jejich zpracování a sleduje nejnovější metody hodnocení rizik havárií.

 

V minulém roce nedošlo u zařazených provozovatelů v kraji k žádné závažné havárii. Přesto všichni zařazení provozovatelé se schválenou dokumentací mají uzavřeny pojistné smlouvy na škody způsobené vlivem závažné havárie.

 

U všech provozovatelů provádí krajský úřad každoročně tzv. integrovanou kontrolu s Českou inspekcí životního prostředí a dalšími dotčenými orgány státní správy, zejména hasiči a krajskou hygienickou stanicí. Prověřeny byly již také všechny tzv. plány fyzické ochrany objektů, prováděné společně s Policií ČR, které mají předcházet nebezpečí vniknutí cizích osob do těchto zařízení. Všechna tato opatření mají předcházet nebezpečí závažných havárií způsobených nebezpečnými látkami a přípravky.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 21.6.2012 / 21.6.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze