Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Odpady Vysočiny

Mobilní verze webu

Návrh řešení nakládání s BRKO v ISNOV

kompostárna
Návrh konkrétních a optimálních aktivit a opatření pro řešení BRKO v rámci ISNOV a Kraje Vysočina.
Kraj Vysočina, má zemědělský charakter s velkým počtem menších obcí: 77,3 % obcí do 500 obyvatel, 18,2 % obcí do velikosti 2000 obyvatel, 3,3% obcí do 10 000 obyvatel a 1,1 % nad 10 000 obyvatel (celkem 8 obcí).
 

 
 

Vytvoření podmínek pro zavedení zpracování BRKO do roku 2016:

 • Kontinuální osvěta a vzdělávání, zajištění trvalého povědomí o ekologii jako takové celé  široké  veřejnosti.
 • Plošné zavedení třídění BRKO ve všech svozových oblastech v místech  zástavby  typu rodinných domů nebo  domů venkovského charakteru. 
 • Uplatnění principů prevence – podpora domovního a komunitního kompostování. 

 

Domovní kompostování  lze  aplikovat v rodinných domech a v  zástavbě  venkovského typu bez ohledu na velikost sídla. Kompostování tohoto typu vyřeší v obci pouze bioodpad  z údržby zeleně zahrad a  z domácnosti.

 

Komunitní kompostování  je vhodné zavádět  jako:

 • kompostování komunity například  obyvatelé bytových domů nebo skupina rodinných domů, ale i obce s roční produkcí cca 150 t BRKO, při které  je dostačující  vybavit kompostárnu  minimálně manipulační technikou  a odpovědnou osobou.  Tento systém nemusí zavádět síť sběrných nádob a svoz – občané mohou sami na komunitní kompostárnu BRKO dovážet.

 

Pokud komunitní kompostování doplní kompostování domovní, může tak vytvořit komplexní prevenci vzniku odpadu – bioodpadu v obci. Kompost vznikající na komunitních kompostárnách obec použije zpět na své plochy zeleně nebo je využijí občané obce (kompost musí splňovat podmínky zákona o hnojivech). Tyto systémy jsou vhodné pro produkci BRKO 100 – 400 t/rok – obce do 2 000 obyvatel.

 

Zajištění dostatečné sběrné sítě v zájmovém území

 • vybavením svozových oblastí  speciálními nádobami na sběr BRKO ze zeleně zahrad a veřejné zeleně, včetně rostlinných zbytků z domácností, ve svozových oblastech kde je technologicky zajištěna hygienizace bude možné do těchto nádob sbírat i domovní BRKO ( Žďár n.S., Jemnice, Pelhřimov)
 • kapacity nádob  stanovené podle uvedené objemové hmotnosti a produkci BRKO (maximální produkce zeleně v roce -  květen a  červen, září a  říjen)
 • trvalé sezónní rozmístění nádob – duben až listopad s četností svozu 1 – 2 x za týden, v období prosinec až březen  pouze v místech s trvalým provozem zpracování BRKO (centrální zařízení nebo decentralizované kompostárny )
 • umístění nádob  dle  konkrétní charakteru zástavby obce s využít stávajících systémů sběrné sítě ostatních separovaných složek KO.  Velkoobjemové kontejnery  na sběrných dvorech, speciální nádoby na BRKO  na sběrných místech obce nebo doplněním stávající sítě o  další místa – zahuštění sítě, která podpoří výtěžnost sběru BRKO ( místa větší  koncentrace produkce zeleně jako  plochy veřejné zeleně, zatravněná hřiště, satelity rodinných domů a venkovské zástavby ).
 • kvalita tříděná BRKO (dosavadní zkušenosti potvrzují nejkvalitněji vytříděný BRKO s využitím speciálních nádob na BRKO o objemu 240 l)

 

Doplnění stávajících zařízení  na zpracování BRKO dle zákona odpadech

 

Zavedení decentralizovaného kompostování. Propojení  potřeby obce se zemědělským podnikáním.  Spolupráce  obce se zemědělcem, který má vhodné podmínky jako je již existující mechanizace, polní hnojiště nebo jinak nevyužívané zemědělské  stavby, může být pro zemědělce další podnikatelskou aktivitou a pro obce levnější variantou.  Decentralizované kompostování  naplňuje princip zpracování BRKO z údržby veřejné zeleně a zeleně zahrad občanů  v místě vzniku s minimálními investičními a provozními náklady, ponechání živin v regionu.

Kompostárny mohou vznikat v rámci územních celků obcí (10 000 – 15 000 obyvatel)  s kapacitou  do 2000 t BRKO za rok s maximální svozovou vzdáleností 10 km.

  

Systém spolupráce obce a zemědělce:

 • dořeší potřebné a chybějící kapacity   v Kraji Vysočina (  cca 36 000 t BRKO / rok )
 • dobře postihuje charakter Kraje Vysočina ( rozvinuté zemědělství a potřeba vrátit organickou hmotu na zemědělsky obdělávanou půdu – eroze )
 • plně zajistí s již stávající sítí zařízení včetně domovního a komunitního kompostování   naplnění všech environmentálních, ekonomických a sociálních podmínek udržitelnosti systému zpracování BRKO v regionech Kraje Vysočina  

 

Centrální zařízení na zpracování BRKO

Tříděním a následným odděleným sběrem se biologicky rozložitelný materiál stává odpadem, vstupuje do systému odpadového hospodářství obce a bude navazovat na stávající systémy sběru a třídění ostatních druhů odpadů v obci.

V Kraji Vysočina existuje 13 centrálních zařízení – kompostáren a 1 centrální zařízení – bioplynová stanice suché fermentace. Z toho ve Žďáru n.S. a v Jemnici jsou zařízení, která splňují podmínky hygienizace BRKO.  Je předpoklad, že tato zařízení umožní pouze lokální zpracování domovního bioodpadu. Ostatní domovní BRKO bude zpracován na nově vybudovaném zařízení ISNOV pro energetické využití. Stávající  centrální kompostárny  a bioplynová stanice při naplnění svých projektovaných kapacitách zajistí  zpracování nosné část produkce BRKO v Kraji Vysočina (70 % produkce BRKO).  V případě časového nebo jiného nedostatku  surovin  BRKO mohou  být tyto kompostárny  a bioplynová stanice napojeny na síť překladišť odpadů v systému ISNOV Kraje Vysočina.

 

Zajištění  využití a odbytu kompostu

Kvalitně vytříděný BRKO zaručuje kvalitní kompost, který by měl zůstat v koloběhu živin v přírodě. Důležitým aspektem zapojení zemědělce do systému zpracování BRKO je účinné využití kompostu jako zdroje  živin a organické hmoty. Stávající legislativa zemědělce vede k nutnosti ochrany půdy proti erozi dodáním organické hmoty do půdy.  Ceny průmyslových hnojiv jsou významnou a stále se zvyšující nákladovou položkou zemědělce. Tyto faktory povedou zemědělce k využití kompostu na zemědělskou půdu.

 
Zodpovídá: Ing. Pavla Bendová
Vytvořeno / změněno: 4.6.2012 / 4.6.2012
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Odpady Vysočiny > Infomateriály ke stažení > Odpady hravě

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze