Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Odpady Vysočiny

Mobilní verze webu

Co je to ISNOV?

odpady SD
ISNOV je zkratka pro Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina, který je řešen samostatnou studií jako důmyslně promyšlený systém, který preferuje využití odpadů před jeho odstraněním. ISNOV zabezpečí minimální dopady na ŽP a je schopen zajistit plnění politiky OH.
 

 
 

Studie Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV)

Hlavním cílem studie ISNOV bylo:

ð  definovat integrovaný systém nakládání s komunálními odpady (především směsné komunální odpady a objemné odpady)

ð  navrhnout komplexní systém plnící legislativní požadavky, ekonomickou, environmentální a sociální únosnost daného systému

Studie se skládá z analytické, návrhové a směrné části:

1.    Analytická část

ü  zmapování stávajícího stavu produkce a nakládání s komunálními odpady v kraji

ü  zmapování stávající sítě zařízení, které s komunálními odpady nakládají

ü  zhodnocení funkčnosti stávajících systémů

ü  posouzení energetického prostředí v kraji

ü  zhodnocení všech možností využití SKO

ü  zhodnocení legislativního prostředí a další....

Silnými stránkami odpadového hospodářství v kraji je například:

§  standardní úroveň nakládání s komunálními odpady

§  dobrá úroveň třídění využitelných složek

§  a kvalitní spolupráce kraje s obcemi na přípravě integrovaného systému

Jako nejproblematičtější se jeví:

§  nakládání se směsným komunálním odpadem a velkoobjemovým odpadem

2.    Návrhová část

Variantní řešení nejvíce problematické složky komunálních odpadů

ð  směsného komunálního odpadu

ð  a objemného odpadu

Podle ekonomických, legislativních, environmentálních a dalších kritérií bylo posouzeno 7 variant řešení, od vybudování zařízení pro přímé energetické využití, přes odvoz odpadu mimo území kraje až po nulovou variantu – konzervaci současného stavu.

3.    Směrná část

Komplexní posouzení integrovaného systému jako celku a návrh optimální varianty Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina s výstavbou zařízení na přímé energetické využívání odpadů v Kraji Vysočina o kapacitě 100- 150 kT

ISNOV má 4 pilíře

I. pilíř        předcházení vzniku komunálních odpadů a odpadů podobných komunálním

II. pilíř       maximalizaci třídění komunálních odpadů a odpadů podobných komunálním a jejich další materiálové využití

III. pilíř      nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a jejich využití

IV. pilíř     energetické využití zbytkového směsného komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu

 
Zodpovídá: Ing. Pavla Bendová
Vytvořeno / změněno: 2.5.2012 / 2.5.2012
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Odpady Vysočiny > Infomateriály ke stažení > Odpady hravě

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze