Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Vydávání licence Společenství v silniční mezinárodní dopravě

Od 4. 12. 2011 je platné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje se směrnice Rady 96/26/ES (dále jen Nařízení č. 1071/2009), Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy, které mění a upravuje vydávání licence Společenství (dále jen Nařízení č. 1072/2009) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/200 (dále jen Nařízení č. 1073/2009). V souvislosti s těmito Nařízeními došlo k novelizaci zákona č. 111/1994 Sb., ze dne 26. dubna 1994, o silniční dopravě a vyhlášky č. 478/2000 Sb., ze dne 14. prosince 2000, kterou se provádí zákon o silniční dopravě.
 

 
 

Dle těchto právních předpisů se nyní vydává:

 

  1.  Licence Společenství pro všechna motorová vozidla a jízdní soupravy, jejichž největší přípustná hmotnost přesahuje 3,5 tuny, s nimiž je provozována mezinárodní nákladní přeprava, a licence Společenství  pro mezinárodní osobní přepravu autokary a autobusy

 

Žádost o vydání licence Společenství podá dopravce - podnikatel u příslušného dopravního úřadu. Dopravci mající sídlo nebo trvalé bydliště v Kraji Vysočina tedy odboru dopravy a silničního hospodářství, Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.

 

K žádosti doloží:

-       fotokopii platného dokladu o finanční způsobilosti,

 

Pokud podnikatel v silniční dopravě splňuje podmínky pro vydání eurolicence stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie, dopravní úřad mu místo písemného vyhotovení rozhodnutí vydá eurolicenci; současně mu vydá opis eurolicence pro každé velké vozidlo, pro které prokázal finanční způsobilost a které nahlásil dopravnímu úřadu. Originál licence Společenství uchovává u sebe dopravce a opisy licence Společenství musí mít řidiči během přepravy ve vozidle.

 

 

Licence Společenství se vydává na 5 let.

 

Náklady na vydání licence Společenství ve výši 1000,- Kč a opisu ve výši 200,- Kč za jeden opis hradí dopravce na pokladně Krajského úřadu Kraje Vysočina.

 

Vzor žádosti viz. příloha Žádost o licenci Společenství

 

Při rozšíření počtu vozidel, se kterými dopravce hodlá provozovat mezinárodní dopravu dopravce, požádá o vydání dalšího opisu licence Společenství.

 

Prokáže-li podnikatel v silniční dopravě finanční způsobilost pro menší počet velkých vozidel, než je počet již vydaných opisů eurolicence, odevzdá nadbytečné opisy eurolicence dopravnímu úřadu do 30. září kalendářního roku, ve kterém trvání finanční způsobilosti prokazoval. Neprokáže-li podnikatel v silniční dopravě finanční způsobilost, odevzdá v této lhůtě dopravnímu úřadu eurolicenci a všechny její opisy.

 

Pokud podnikatel v silniční dopravě přestal provozovat dopravu velkým vozidlem, pro které mu byl vydán opis eurolicence, odevzdá nadbytečný opis eurolicence dopravnímu úřadu do 60 dnů ode dne, kdy s tímto vozidlem přestal provozovat dopravu.

 

Eurolicence a její opisy pozbývají platnosti dnem zániku koncese nebo uplynutím doby, na kterou byly vydány. Podnikatel v silniční dopravě, kterému byly eurolicence a její opisy vydány, je povinen je odevzdat dopravnímu úřadu do 60 dnů ode dne pozbytí platnosti.

 

Při ztrátě, odcizení, poškození licence Společenství, opisu licence Společenství nebo osvědčení požádá dopravce o nové vydání dopravní úřad. K žádosti doloží čestné prohlášení v případě ztráty, protokol Policie ČR v případě odcizení, nebo vrátí poškozenou licenci Společenství, opis, osvědčení.

 

Vzor o nové vydání opisu viz příloha Žádost o opis licence Společenství

 

  1. Osvědčení řidiče

 

Při provozování mezinárodní dopravy velkými vozidly určenými k přepravě zvířat nebo věcí lze využít řidiče, který není občanem členského státu nebo rezidentem, pouze na základě osvědčení řidiče podle přímo použitelného předpisu Evropské unie.

 

O vydání osvědčení řidiče rozhoduje dopravní úřad na základě žádosti.

 

Pokud podnikatel v silniční dopravě splňuje podmínky pro vydání osvědčení řidiče stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie, dopravní úřad mu místo písemného vyhotovení rozhodnutí vydá osvědčení řidiče a jeho opis.

 

Podnikatel v silniční dopravě je povinen oznámit bez zbytečného odkladu dopravnímu úřadu změny všech skutečností dokládajících splnění podmínek pro vydání osvědčení řidiče.

 

Osvědčení řidiče a jeho opis pozbývají platnosti uplynutím doby, na kterou byly vydány, nebo nabytím právní moci rozhodnutí o odnětí osvědčení řidiče. Podnikatel v silniční dopravě, kterému byly osvědčení řidiče a jeho opis vydány, je povinen je odevzdat dopravnímu úřadu do 60 dnů ode dne pozbytí platnosti.

 

Opis osvědčení řidiče musí být uchován u podnikatele. Osvědčení řidiče se musí nacházet ve vozidle a musí být řidičem předloženo na žádost oprávněného kontrolora.

 

 

Náklady na vydání osvědčení ve výši 500,- Kč a opisu ve výši 500,- hradí dopravce na pokladně Krajského úřadu Kraje Vysočina.

 

Vzor žádosti viz příloha Žádost o osvědčení řidiče

 

  1. Osvědčení pro dopravu prováděnou pro vlastní potřebu

 

Pokud podnikatel provozuje mezinárodní osobní dopravu pro vlastní potřebu, musí požádat dopravní úřad o vydání osvědčení o provozování dopravy pro vlastní potřebu.

 

Dopravou pro vlastní potřebu je doprava, kterou provádí fyzická osoba nebo právnická osoba k neobchodním a neziskovým účelům, jestliže:

 

-       dopravní činnost je pouze vedlejší činností dotyčné fyzické nebo právnické osoby

-       použitá vozidla jsou ve vlastnictví uvedené fyzické nebo právnické osoby nebo jsou pořizována na splátky nebo na dlouhodobou leasingovou smlouvu a jsou řízena zaměstnancem fyzické nebo právnické osoby nebo přímo fyzickou osobou.

 

Dopravce je povinen zajistit, aby v každém vozidle používaném při provozování mezinárodní osobní dopravy pro vlastní potřebu bylo při jeho provozu osvědčení o provozování dopravy pro vlastní potřebu.

 

Osvědčení se vydává na 5 let.

 

Osvědčení o provozování dopravy pro vlastní potřeby pozbývá platnosti uplynutím doby, na kterou bylo vydáno. Dopravce je povinen všechny stejnopisy osvědčení o provozování dopravy pro vlastní potřebu odevzdat dopravnímu úřadu do 60 dnů ode dne pozbytí platnosti

 

Náklady na vydání osvědčení  ve výši 500,- Kč hradí dopravce. Osvědčení vyplní žadatel s pracovníkem dopravního úřadu na místě samém.

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Kamila Váňová
Vytvořeno / změněno: 5.1.2012 / 5.1.2012
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor dopravy a silničního hospodářství > Informace pro > Nákladní a osobní příležitostná doprava

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze