Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2003

17. červen 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2003 konaného dne 17. 6. 2003 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

 

Přítomni:

- 38 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 17. 6. 2003;

- zástupci krajského úřadu;

- občanská veřejnost.

 

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2003

Úvodem hejtman F. Dohnal přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 37 z celkového počtu 45 členů zastupitelstva kraje.

Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: V. Kodet, I. Rohovský, S. Mastný, L. Péťa, J. Skočdopole, M. Plodík.

Na zasedání zastupitelstva kraje se nedostavil J. Černý.

Byly určeny zapisovatelky – M. Jakoubková a P. Pospíchalová.

Vzhledem k tomu, že materiál „Smlouva o převodu práv a povinností“ byl omylem zařazen do programu zasedání zastupitelstva kraje dvakrát (bod 5 a 57), požádal F. Dohnal o zařazení nového materiálu „Žádost o podporu investiční a rozvojové aktivity statutárního města Jihlava“, který rada kraje projednala na svém zasedání rady kraje č. 19/2003, do programu jednání pod bodem 57.

K navrženému programu jednání dále předložili návrhy na rozšíření programu:

M. Ostatnická

- bod 82. FOND VYSOČINY – Grantový program PODANÁ RUKA 2003.

M. Vystrčil

-    bod 83. Úprava jednacího řádu zastupitelstva kraje. Požádal o projednání navrženého bodu před bodem 2. Zpráva o činnosti rady kraje.

-    bod 84. Přijetí daru nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod.

J. Slámečka vznesl za politický klub poznámku, aby jednotlivé body v programu zastupitelstva kraje byly projednávány po blocích a zasedání zastupitelstva kraje bylo četnější, případně rozděleno na vícedenní jednání. Dále navrhl, aby se v této věci uskutečnila schůzka předsedů jednotlivých klubů a hejtmana kraje.

F. Dohnal sdělil, že si nemyslí, že by zastupitelstvo zasedalo ve velkých intervalech a nesdílel názor, že by vícedenní zasedání zastupitelstva přispělo k lepšímu projednání bodů.

Na návrh J. Slámečky zastupitelstvo kraje hlasovalo o zařazení jednotlivých bodů do programu jednání zvlášť:

·   bod 57. Žádost o podporu investiční a rozvojové aktivity statutárního města Jihlava.

Návrh byl schválen 27 hlasy, proti 0, zdrželo se 7.

bod 82. FOND VYSOČINY – Grantový program PODANÁ RUKA 2003.

Návrh nebyl byl schválen. Pro 22 hlasy, proti 1, zdrželo se 11.

Vzhledem k tomu, že předložený návrh nebyl schválen, byla upravena číselná řada následujících navržených bodů.

·   bod 82. Úprava jednacího řádu zastupitelstva kraje.

Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

·   bod 83. Přijetí daru nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod.

Návrh byl schválen 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Ověřovateli zápisu byly navrženy: K. Tvrdý a I. Denčevová.

Návrh byl schválen 33 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

Upravený program jednání:

 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2003
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu
 4. Zákonodárná iniciativa
 5. Smlouva o převodu práv a povinností
 6. Návrh na změnu rozpočtu kraje
 7. Rozbor hospodaření kraje Vysočina za rok 2002 – závěrečný účet
 8. Připojení KrÚ Vysočina do sítě CESNET2 a výstavba metropolitní sítě
 9. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - duben 2003
 10. Návrh změny rozpočtu na rok 2003 – proúčtování daně z příjmů právnických osob
 11. Rozpočtový výhled kraje Vysočina na roky 2004 a 2005
 12. Změna schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2003
 13. Výkup nemovitostí v k. ú. a obci Velké Meziříčí
 14. Žádost obce Bory o podporu výstavby tělocvičny
 15. Dotace městu Třebíč
 16. Návrh rozpočtového opatření – povýšení kapitoly Nemovitý majetek, investice v dopravě
 17. Smlouva o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Jihlava
 18. Smlouva o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Lavičky
 19. Smlouvy o budoucích darovacích smlouvách a budoucích kupních smlouvách v k. ú. Bolešín a k. ú. Koroužné
 20. Žádost obce Nová Říše o dotaci
 21. Darování pozemku a stavby v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 22. Darování nemovitostí v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice
 23. Smlouva o budoucí darovací smlouvě s městem Havlíčkův Brod
 24. Darovaní nemovitého majetku kraji Vysočina
 25. Přijetí daru pozemku v k. ú. Lipnička a obci Světlá nad Sázavou
 26. Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 27. Darování pozemku v k. ú. a obci Přibyslav
 28. Darování pozemku v k. ú. Šmolovy a obci Havlíčkův Brod
 29. Správa chaty a pozemků v k. ú. Koníkov a obci Věcov
 30. Prodej pozemku v k. ú. a obci Oudoleň
 31. Darování pozemků v k. ú. a obci Šebkovice
 32. Darování pozemku v k. ú. Třebenice na Moravě a obci Třebenice
 33. Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy
 34. Darování pozemku v k. ú. Nová Ves u Třebíče a obci Nová Ves
 35. Darování pozemků v k. ú. Lukov u Moravských Budějovic a obci Lukov
 36. Darování pozemku v k. ú. a obci Oslavička
 37. Výkup pozemků v k. ú. a obci Oslavička
 38. Darování pozemku v k. ú. Hruškové Dvory a obci Jihlava
 39. Darování nemovitých věcí v k. ú. Studnice u Telče a obci Telč
 40. Výkup pozemku v k. ú. a obci Záborná
 41. Výkup pozemku v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
 42. Výkup pozemků v k. ú. Vír a k. ú. Chlum
 43. Převod nepotřebného vojenského majetku
 44. Návrh rozpočtového opatření - povýšení kapitoly Nemovitý majetek, technické zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství a kulturních organizacích
 45. Dotace obcím na úhradu přímých neinvestičních výdajů na vzdělávání
 46. Sloučení střediska praktického vyučování se školou
 47. Změny v síti škol, předškolních a školských zařízení
 48. Financování „Preventivních programů realizovaných školami a školskými zařízeními na rok 2003“ vyhlášených MŠMT
 49. Ukončení činnosti Střediska služeb školám, Pelhřimov, Friedova 1469
 50. Ukončení činnosti Střediska služby škole Třebíč
 51. Sloučení středisek praktického vyučování se školami
 52. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborné učiliště řemesel a služeb, Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79
 53. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Speciální školy, Velké Meziříčí, Čechova 30
 54. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Pelhřimov, Růžová 34
 55. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Gymnázium, Střední sklářská škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Světlá nad Sázavou, Sázavská 547
 56. Návrh změny zřizovacích listin v rámci jejich sjednocení
 57. Žádost o podporu investiční a rozvojové aktivity statutárního města Jihlava
 58. Dodatek č. 1 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
 59. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
 60. Návrh na udělení odměn členům řídících výborů grantových programů Fondu Vysočiny
 61. Aktualizace programu rozvoje kraje Vysočina – Zpráva o socioekonomickém vývoji v kraji Vysočina 2003
 62. Akční plán na zvýšení absorpční kapacity kraje Vysočina pro čerpání fondů EU
 63. Návrh zadání Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina
 64. Dotace na územně plánovací činnost obcí kraje Vysočina
 65. Návrh na poskytnutí dotací vlastníkům na podporu obnovy kulturních památek v územním obvodu kraje Vysočina
 66. Zvolení členů dozorčích a správních rad okresních pojišťoven Všeobecné zdravotní pojišťovny v okresech Třebíč a Žďár nad Sázavou
 67. Zrušení pečovatelské služby ve středisku Náměšť nad Oslavou, převod pečovatelské služby na Město Náměšť nad Oslavou - změna rozpočtu v souvislosti s převodem finančních prostředků a převod movitého majetku
 68. Koncepce hospodaření s odpady kraje Vysočina
 69. Žádost o dotaci z prostředků kraje, státu, případně jiných zdrojů na výstavbu požární stanice
 70. Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2002
 71. Žádost o finanční příspěvek na opravu požární techniky
 72. Žádost obce Štěpánov nad Svratkou o finanční výpomoc
 73. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina
 74. FOND VYSOČINY – Grantový program GIS-II
 75. FOND VYSOČINY – Grantový program POPULARIZACE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
 76. FOND VYSOČINY – Grantový program WEBOVÉ STRÁNKY MSP
 77. FOND VYSOČINY – Grantový program WEBOVÉ STRÁNKY MĚST A OBCÍ
 78. FOND VYSOČINY – Grantový program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – ZDROJ BOHATSTVÍ VYSOČINY 2003
 79. FOND VYSOČINY – Grantový program ROZVOJ MIKROREGIONŮ
 80. FOND VYSOČINY – Grantový program MODERNIZACE lůžkové kapacity na podporu zkvalitnění skladby lůžek a vybavenosti pokojů ubytovacích zařízení vhodných pro venkovský cestovní ruch
 81. FOND VYSOČINY - Grantový program VÍTEJTE U NÁS II. na podporu vzniku turistických produktů a propagace turistických možností mikroregionů
 82. Úprava jednacího řádu zastupitelstva kraje
 83. Přijetí daru nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 84. Rozprava

 

82. Úprava jednacího řádu zastupitelstva kraje

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o úpravě v článku 8 odstavci 1 jednacího řádu, který nejednoznačně upravuje povinnosti předsedajícího před hlasováním znění usnesení a to tak, že slovo „přečte“ bude nahrazeno slovem „předloží“.

D. Oulehla vznesl návrh na úpravu znění přílohy 1 materiálu takto:

Čl. 8 odst. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva kraje Vysočina ze dne 18. 2. 2003 se ruší, čl. 1 následuje jako označený 2, čl. 2 označuje se jako čl. 3.“

Předkladatel navrhovanou změnu akceptoval a zastupitelstvo hlasovalo o upraveném návrhu usnesení.

Usnesení 097/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva kraje Vysočina dle materiálu ZK-031-2003-82, př. 1upr101.

odpovědnost: vedoucí odboru sekretariátu hejtmana

termín: 17. 6. 2003

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-82, ZK-03-2003-82pr1, ZK-03-2003-82pr2

 

2. Zpráva o činnosti rady kraje

F. Dohnal krátce informoval přítomné o předložených zápisech ze zasedání rady kraje a otevřel rozpravu.

Z. Dobrý vyslovil svůj nesouhlas s postupem rady kraje při udělení finanční podpory Mezinárodní konferenci Hašek a Švejk – humor tisíciletí (Usnesení 252/10/2003/RK).

F. Dohnal sdělil, že rada kraje obdržela žádost vnuka J. Haška o finanční příspěvek na mezinárodní konferenci. Odbor sekretariátu hejtmana zpracoval a vyhodnotil, jakým způsobem by mohla být tato akce podpořena. Materiál byl předložen radě kraje, která rozhodla podpořit tuto akci částkou 60 000,-  Kč.

Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 098/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zprávu o činnosti rady kraje od posledního jednání zastupitelstva kraje;

odpovědnost:

termín:

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-02

 

3. Informace o činnosti krajského úřadu

F. Dohnal omluvil neúčast S. Zikmundové, ředitelky krajského úřadu a k předloženému materiálu otevřel rozpravu. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 099/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

informaci o činnosti krajského úřadu.

odpovědnost:

termín:

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-03, ZK-03-2003-03pr1, ZK-03-2003-03pr2, ZK-03-2003-03pr3

 

4. Zákonodárná iniciativa

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 100/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

zákonodárnou iniciativu dle materiálů ZK-03-2003-04, př. 1, př. 2 a př. 3.

odpovědnost: odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu

termín: červen 2003

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-04, ZK-03-2003-04pr1, ZK-03-2003-04pr2, ZK-03-2003-04pr3

 

5. Smlouva o převodu práv a povinností

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh Smlouvy o převodu práv a povinností mezi ČR a krajem Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 101/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Smlouvu o převodu práv a povinností dle materiálu ZK-03-2003-05, př. 1.

odpovědnost: odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu

termín: 17. 6. 2003

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-05, ZK-03-2003-05pr1

 

6. Návrh na změnu rozpočtu kraje

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření.

Z. Dobrý vyjádřil pochybnosti k profesionálnímu postupu kraje při zadávání zakázky „Noviny kraje Vysočina“ a dodal, že forma „Zpravodaje“ je jako informační zdroj dostačující.

F. Dohnal sdělil, že informace, které se objevují ve „Zpravodaji“, jsou určeny pro politické reprezentanty, pro starosty měst a obcí, nikoliv pro občany. Hlavním důvodem je zjištění, že není možné spoléhat se na spolupráci se soukromými médii, protože jejich zaměření je odlišné.

M. Vystrčil dodal, že zakázka bude zajišťována profesionálně.

Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 102/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

svěřuje

radě kraje provedení jednorázového rozpočtového opatření za účelem finančního zajištění zakázky „Noviny kraje Vysočina“ dle materiálu ZK-03-2003-06.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: do doby dokončení veřejné zakázky

Usnesení bylo přijato 26 hlasy, proti 1, zdrželo se 8.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-06, ZK-03-2003-06pr1, ZK-03-2003-06pr2

 

7. Rozbor hospodaření kraje Vysočina za rok 2002 – závěrečný účet

M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje informace k předloženému návrhu na rozdělení přebytku hospodaření a otevřel rozpravu.

M. Bišof předložil zastupitelstvu kraje návrh na uvolnění finančních prostředků pro Nemocnici Jihlava na lineární urychlovač ve výši 30 000 tis. Kč z přebytku hospodaření z loňského roku. V. Novotný doplnil další skutečnosti k návrhu, který předložil M. Bišof, a seznámil přítomné se stanoviskem zdravotní komise k této problematice. Na zasedání zastupitelstva kraje se dostavil J. Barák. I. Denčevová vyslovila svůj názor ke způsobu financování lineárního urychlovače. J. Slámečka a J. Bambasová podpořili návrh M. Bišofa na schválení poskytnutí finanční dotace na pořízení lineárního urychlovače.

M. Matějková seznámila přítomné s kroky, které kraj učinil v jednání s ministerstvem zdravotnictví k této problematice a přednesla zastupitelstvu kraje rozšířený návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

žádá,

vzhledem ke kritické situaci radioterapeutického oddělení Nemocnice Jihlava a vzhledem k nečinnosti státu, ministryni zdravotnictví o urychlené řešení v oblasti radioterapeutické péče na území kraje Vysočina a

ukládá

radě kraje provést potřebné kroky za účelem pořízení lineárního urychlovače do Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a na příštím zasedání ZK zastupitele kraje informovat.

A. Štěrbová a J. Jež podpořili návrh M. Matějkové.

Z řad veřejnosti na zasedání vystoupili MUDr. L. Velev, zástupce LOK a MUDr. Vl. Hřeben, primář neurologického oddělení Nemocnice Jihlava, kteří vyslovili svůj názor na ziskovost pořízení lineárního urychlovače.

F. Dohnal vyjádřil svůj názor a stanovisko k řešení pomoci a přiznání zodpovědnosti státu k současné finanční situaci krajských nemocnic, k finančnímu problému činnosti radioterapeutického oddělení v Nemocnici Jihlava a podpořil návrh M. Matějkové. Současně upozornil na to, že finanční prostředky na pořízení lineárního urychlovače by měly být poskytnuty z ministerstva zdravotnictví.

Předkladatel akceptoval předložený návrh M. Matějkové a zastupitelstvo kraje hlasovalo o rozšířeném návrhu usnesení.

Usnesení 103/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   Statut Fondu strategických rezerv Vysočiny dle materiálu ZK-03-2003-07, př. 2;

·   závěrečný účet kraje včetně návrhu na rozdělení přebytku hospodaření dle materiálu ZK-03-2003-07, př. 1;

vyjadřuje

·   souhlas s celoročním hospodařením kraje Vysočina v roce 2002 bez výhrad;

žádá,

vzhledem ke kritické situaci radioterapeutického oddělení Nemocnice Jihlava a vzhledem k nečinnosti státu, ministryni zdravotnictví o urychlené řešení v oblasti radioterapeutické péče na území kraje Vysočina a

ukládá

radě kraje provést potřebné kroky za účelem pořízení lineárního urychlovače do Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a na příštím zasedání ZK zastupitele kraje informovat.

odpovědnost: odbor ekonomický, rada kraje

termín: 17. 6. 2003

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-07, ZK-03-2003-07pr1, ZK-03-2003-07pr2

 

8. Připojení KrÚ Vysočina do sítě CESNET2 a výstavba metropolitní sítě

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu. K  materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 104/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   připojení krajského úřadu k síti CESNET2

·   připojení zřizovaných organizací krajem Vysočina uvedených v materiálu ZK-03-2003-08, př. 2, k síti CESNET2 a

zmocňuje

radu kraje ve věci schválení jednorázového rozpočtového opatření, týkajícího se připojení krajského úřadu k síti CESNET2 a výstavby metropolitní síti v maximální výši 6 000 tis. Kč, a to formou přesunutí prostředků z nespecifikované rezervy kraje (§ 6409 Ostatní činnosti j. n.) do kapitoly Regionální rozvoj (§ 3636 Územní rozvoj).

odpovědnost: odbor informatiky, ekonomický odbor

termín: do 10 dnů po schválení zastupitelstvem zaslat rozhodnutí odboru informatiky

Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-08, ZK-03-2003-08pr1, ZK-03-2003-08pr2, ZK-03-2003-08pr3, ZK-03-2003-08pr4, ZK-03-2003-08pr5, ZK-03-2003-08pr6

 

9. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - duben 2003

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje pravidelnou zprávu o čerpání rozpočtu kraje za období leden - duben 2003.  K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 105/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden - duben 2003 dle materiálu ZK-03-2003-09, př. 1.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: 17. 6. 2003

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-09, ZK-03-2003-09pr1

 

10. Návrh změny rozpočtu na rok 2003 – proúčtování daně z příjmů právnických osob

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem změny rozpočtu kraje na rok 2003. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 106/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

povýšení příjmové části rozpočtu (položka 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje) a výdajové části rozpočtu (kapitola Krajský úřad, § 6399 Ostatní finanční operace) o částku proúčtované daně z příjmu právnických osob za kraj ve výši 1 773 tis. Kč.

odpovědnost: odbor ekonomický

termín: 17. 6. 2003

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-10

 

11. Rozpočtový výhled kraje Vysočina na roky 2004 a 2005

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje informativní materiál týkající se rozpočtového výhledu na roky 2004 a 2005, který zpracoval odbor ekonomický. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-11, ZK-03-2003-11pr1

 

12. Změna schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2003

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o návrhu na změnu rozpočtu kraje. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 107/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2003 celkem o 136 175 000,- Kč, z toho tvoří příjmy z pronájmu nemovitého majetku částku 37 470 000,- Kč (položka 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí), příjmy z pronájmu movitých věcí částku 98 655 000,- Kč (položka 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí) a příjmy z prodeje movitých věcí částku 50 000,- Kč (položka 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku); bilance těchto příjmů podle jednotlivých nemocnic zřizovaných krajem Vysočina a za Dětskou odbornou léčebnu Počátky je obsahem materiálu ZK-03-2003-12; př. 1;

·         zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2003 celkem o 136 175 000,- Kč, z toho kapitola Zdravotnictví, ORJ 5000, § 3522 Ostatní nemocnice o částku 136 005 000,- Kč, § 3529 Ostatní ústavní péče o částku 170 000,- Kč, za účelem poskytnutí dotačních titulů nemocnicím zřizovaných krajem Vysočina a Dětské odborné léčebně Počátky, a to podle rozpisu na jednotlivá zdravotnická zařízení uvedeného dle materiálu ZK-03-2003-12, př. 1.

odpovědnost: rada kraje

termín: do 31. 6. 2003

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-12, ZK-03-2003-12pr1

 

13. Výkup nemovitostí v k. ú. a obci Velké Meziříčí

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na uzavření kupní smlouvy se společností Agromotor Velké Meziříčí, a. s., na odkoupení budov v k. ú. a obci Velké Meziříčí. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 108/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

koupi průmyslového objektu č. p. 385 postaveného na pozemku par. č. 6064 a průmyslového objektu bez č. p. /č. e. postaveného na pozemku par. č. 6063, oba v k. ú. a obci Velké Meziříčí, do vlastnictví kraje Vysočina, za cenu 3 011 980,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2003

Usnesení bylo přijato 34hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-13

 

14. Žádost obce Bory o podporu výstavby tělocvičny

M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k žádosti obce Bory o finanční výpomoc na spolufinancování stavby tělocvičny v obci. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 109/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

zamítá

žádost obce Bory o dotaci a o půjčku na zajištění spolufinancování stavby „Bory – dostavba školského areálu“ v rámci programového financování ze státního rozpočtu ISPROFIN – program 298 210 a

ukládá

krajskému úřadu žadatele o zamítnutí žádosti vyrozumět.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 25. 6. 2003

Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 1, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-14

 

15. Dotace městu Třebíč

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na poskytnutí dotace městu Třebíč na výkup pozemku v k. ú. a obci Třebíč. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 110/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   poskytnutí dotace městu Třebíč ve výši 124 tis. Kč na výkup pozemku par. č. 1521/4 v k. ú. a obci Třebíč;

·   povýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n. o 124 tis. Kč snížením nespecifikované rezervy kraje.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: červenec 2003

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-15

 

16. Návrh rozpočtového opatření – povýšení kapitoly Nemovitý majetek, investice v dopravě

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh rozpočtového opatření na zajištění finančního krytí části stavby „II/150 Ledeč nad Sázavou oprava mostu ev. č. 130-009“. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 111/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

povýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, investice v dopravě, o 4 000 tis. Kč snížením nespecifikované rezervy kraje na realizaci 1. části stavby „II/150 Ledeč nad Sázavou oprava mostu ev. č. 130-009“.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: červen 2003

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-16

 

17. Smlouva o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Jihlava

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí města Jihlavy o darování části pozemků v k. ú. a obci Jihlava, v souvislosti s plánovanou stavbou okružní křižovatky. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 112/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě se Statutárním městem Jihlava na části pozemků par. č. 5894/2 a par. č. 6132 v k. ú. a obci Jihlava, na kterých bude zřízena veřejná zeleň, střední a směrové ostrovy a dělicí pásy v rámci stavby „Přestavba křižovatky ul. Havlíčkova – Pražská na malou okružní křižovatku“.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červen 2003

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-17

 

18. Smlouva o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Lavičky

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh smlouvy o budoucí darovací smlouvě na část pozemku v k. ú. a obci Lavičky. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 113/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na část pozemku par. č. 1027/23 v k. ú. a obci Lavičky, trvale dotčeného stavbou „Lavičky – rekonstrukce mostu 0026-1 na propust“, z vlastnictví obce Lavičky do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2003

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-18

 

19. Smlouvy o budoucích darovacích smlouvách a budoucích kupních smlouvách v k. ú. Bolešín a k. ú. Koroužné

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s předloženými návrhy smluv v k. ú. Bolešín a k. ú. Koroužné. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 114/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách s obcemi a smluv o budoucích kupních smlouvách s fyzickou osobou a státním podnikem, za cenu stanovenou podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů, v platném znění, na pozemky pro stavbu „Silnice II/387 Koroužné – Švarec, 2. stavba“, dle materiálu ZK-03-2003-19, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2003

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-19, ZK-03-2003-19pr1

 

20. Žádost obce Nová Říše o dotaci

M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje informace k žádosti obce Nová Říše o poskytnutí dotace na úhradu nákladů v souvislosti s rekonstrukcí křižovatky silnic II/112 a II/407. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 115/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   poskytnutí dotace obci Nová Říše ve výši 4 150 tis. Kč na úhradu nákladů vynaložených obcí na rekonstrukci křižovatky silnic II/112 a II/407 a kompletní rekonstrukci průtahu obcí Nová Říše na těchto silnicích;

·   povýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n. o 4 150 tis. Kč snížením nespecifikované rezervy kraje.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: červen 2003

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-20

 

21. Darování pozemku a stavby v k. ú. a obci Havlíčkův Brod

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na darování uvedených nemovitostí městu Havlíčkův Brod. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 116/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

darování objektu občanské vybavenosti bez č. p. postaveného na pozemku par. č. 263 a pozemku par. č. 263, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 52 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod městu Havlíčkův Brod.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2003

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-21, ZK-03-2003-21pr1

 

22. Darování nemovitostí v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o materiálu ve věci darování pozemku v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 117/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         přijetí daru pozemku st. par. č. 198/5 o výměře 328 m2 a budovy č. p. 748, postavené na pozemku st. par. č. 198/5 v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice, do vlastnictví kraje Vysočina;

·         dodatek č. 4 Zřizovací listiny Diagnostického ústavu sociální péče Černovice dle materiálu ZK-03-2003-22, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červen 2003

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-22, ZK-03-2003-22pr1

 

23. Smlouva o budoucí darovací smlouvě s městem Havlíčkův Brod

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh smlouvy o budoucí darovací smlouvě ve věci bezúplatného převodu úseků silnic II. a III. třídy z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 118/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě, podle které kraj Vysočina daruje do vlastnictví města Havlíčkův Brod:

·         část silnice II/344 v úseku od uzlového bodu 2321A002 do uzlového bodu 2321A180, včetně pozemků par. č. 752/1, par. č. 2348/16 a par. č. 2348/17, všechny v k. ú. a obci Havlíčkův Brod;

·         část silnice III/3441 od uzlového bodu 2321A181 do uzlového bodu 2321A184, včetně pozemku par. č. 2359/14 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2003

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-23

 

24. Darovaní nemovitého majetku kraji Vysočina

M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu.

Z. Dobrý tlumočil názor Města k dané problematice a navrhl, aby zastupitelstvo kraje hlasovalo o přijetí daru obci Havlíčkův Brod.

K příspěvku Z. Dobrého J. Vondráček doplnil informace z jednání zastupitelstva města a vzhledem k tomu, že nebyla předložena darovací smlouva navrhl, aby materiál byl stažen z programu jednání a předložen na příštím zasedání ZK. Předkladatel návrhy neakceptoval. Závěrem krátké diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 119/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

odmítá

dar pozemku st. par. č. 245, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1055 m2 a budovy č. p. 2005, občanská vybavenost, postavené na pozemku st. par. č. 245 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, s ohledem na nepřijatelné podmínky dárce ve vztahu k užívání předmětu daru obdarovaným.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 17. 6. 2003

Usnesení bylo přijato 24 hlasy, proti 4, zdrželo se 9.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-24

 

25. Přijetí daru pozemku v k. ú. Lipnička a obci Světlá nad Sázavou

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o návrhu na bezúplatný převod pozemku v k. ú. Lipnička a obci Světlá nad Sázavou. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 120/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   přijetí daru pozemku par. č. 521/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 53 m2 v k. ú. Lipnička a obci Světlá nad Sázavou do vlastnictví kraje Vysočina;

·   dodatek č. 9 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod, dle materiálu ZK-03-2003-25, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2003

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-25, ZK-03-2003-25pr1

 

26. Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem na prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod manželům Merglovým. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 121/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   prodej pozemku par. č. 3471 – zahrada o výměře 314 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, manželům Merglovým za cenu 32 970,- Kč;

·   úhradu částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí kupujícími prodávajícímu;

·   dodatek č. 10 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod, dle materiálu ZK-03-2003-26, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2003

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-26, ZK-03-2003-26pr1

 

27. Darování pozemku v k. ú. a obci Přibyslav

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu ve věci darování pozemku v k. ú. a obci Přibyslav městu. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 122/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   darování pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – původ Pozemkový katastr par. č. 1723 o výměře 1014 m2 v k. ú. a obci Přibyslav městu Přibyslav;

·   dodatek č. 11 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod, dle materiálu ZK-03-2003-27, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2003

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-27, ZK-03-2003-27pr1

 

28. Darování pozemku v k. ú. Šmolovy a obci Havlíčkův Brod

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu ve věci darování pozemku v k. ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův Brod. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 123/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   darování dílu „a“ pozemku par. č. 759 o výměře 138 m2 sloučeného do pozemku par. č. 854/1 v k. ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův Brod městu Havlíčkův Brod;

·   dodatek č. 12 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-03-2003-28, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2003

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-28, ZK-03-2003-28pr1

 

29. Správa chaty a pozemků v k. ú. Koníkov a obci Věcov

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o návrhu na svěření uvedených nemovitostí v k. ú. Koníkov a obci Věcov do správy Domu dětí a mládeže Žďár nad Sázavou. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 124/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   dodatek č. 13 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod, dle materiálu ZK-03-2003-29, př. 1;

·   dodatek č. 14 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod, dle materiálu ZK-03-2003-29, př. 2;

·   dodatek č. 1 Zřizovací listiny Domu dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Horní 2, dle materiálu ZK-03-2003-29, př. 3.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2003

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-29, ZK-03-2003-29pr1, ZK-03-2003-29pr2, ZK-03-2003-29pr3

 

30. Prodej pozemku v k. ú. a obci Oudoleň

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na prodej části pozemku v k. ú. a obci Oudoleň manželům Holasovým. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 125/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   prodej pozemku par. č. 729/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 28 m2 odděleného geometrickým plánem č. 218-51/2002 z pozemku par. č. 729 v k. ú. a obci Oudoleň za cenu 950,- Kč manželům Jiřímu a Jiřině Holasovým;

·   úhradu částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí kupujícími prodávajícímu;

·   dodatek č. 16 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod, dle materiálu ZK-03-2003-30, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2003

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-30, ZK-03-2003-30pr1

 

31. Darování pozemků v k. ú. a obci Šebkovice

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na darování pozemku v k. ú. a obci Šebkovice do vlastnictví obce. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 126/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování pozemků par. č. 705/2 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 76 m2 a par. č. 705/3 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 64 m2, vše v k. ú. a obci Šebkovice obci Šebkovice;

·         dodatek č. 15 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-03-2003-31, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2003

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-31, ZK-03-2003-31pr1

 

32. Darování pozemku v k. ú. Třebenice na Moravě a obci Třebenice

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na darování pozemku par. č. 535/8 v k. ú. Třebenice na Moravě a obci Třebenice do vlastnictví obce. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 127/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   darování pozemku par. č. 535/8 – ostatní plocha, silnice o výměře 168 m2 v k. ú. Třebenice na Moravě a obci Třebenice obci Třebenice;

·   dodatek č. 16 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč, dle materiálu ZK-03-2003-32, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2003

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-32, ZK-03-2003-32pr1

 

33. Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 128/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   koupi pozemků dle materiálu ZK-03-2003-33, př. 1, do vlastnictví kraje Vysočina;

·   dodatky Zřizovacích listin příspěvkových organizací správy a údržby silnic, dle materiálu ZK-03-2003-33, př. 2.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 2003

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-33, ZK-03-2003-33pr1, ZK-03-2003-33pr2

 

34. Darování pozemku v k. ú. Nová Ves u Třebíče a obci Nová Ves

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí obce Nová Ves o bezúplatný převod uvedeného pozemku do vlastnictví obce. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 129/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování pozemku 1093/3 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 051 m2 v k. ú. Nová Ves u Třebíče a obci Nová Ves obci Nová Ves;

·         přijetí daru pozemků par. č. 1093/21 – ostatní plocha, silnice o výměře 106 m2, par. č. 1093/22 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 858 m2, par. č. 1093/23 – ostatní plocha, silnice o výměře 341 m2, par. č. 1093/24 – ostatní plocha, silnice o výměře 52 m2 a par. č. 1093/25 – ostatní plocha, silnice o výměře 31 m2, vše v k. ú. Nová Ves u Třebíče a obci Nová Ves do vlastnictví kraje Vysočina;

·         dodatek č. 18 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč, dle materiálu ZK-03-2003-34, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2003

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-34, ZK-03-2003-34pr1

 

35. Darování pozemků v k. ú. Lukov u Moravských Budějovic a obci Lukov

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na bezúplatný převod uvedených pozemků do vlastnictví obce. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 130/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování pozemků par. č. 57 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 631 m2, par. č. 56/2 - zahrada o výměře 387 m2, par. č. 56/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 441 m2 a geometrickým plánem č. 183-3987/2000 nově zaměřených pozemků par. č. 866/4 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 352 m2, par. č. 866/5 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 77 m2, par. č. 866/6 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 298 m2, všechny v k. ú. Lukov u Moravských Budějovic a obci Lukov obci Lukov;

·         dodatek č. 20 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-03-2003-35, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2003

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-35, ZK-03-2003-35pr1

 

36. Darování pozemku v k. ú. a obci Oslavička

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na bezúplatný převod uvedeného pozemku do vlastnictví obce. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 131/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   darování pozemku par. č. 458/10 ostatní plocha, silnice o výměře 593 m2 odděleného geometrickým plánem č. 70-65/2000 z pozemku původ Pozemkový katastr (PK) par 458/1 v k. ú. a obci Oslavička obci Oslavička;

·   dodatek č. 19 Zřizovací listina Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-03-2003-36, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2003

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-36, ZK-03-2003-36pr1

 

37. Výkup pozemků v k. ú. a obci Oslavička

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o žádosti Ing. Babáčkové  ve věci finančního vyrovnání výkupem pozemků v k. ú. a obci Oslavička. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 132/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   koupi pozemků par. č. 8/4 trvalý travnatý porost o výměře 524 m2, par. č. 8/5 ostatní plocha, neplodná plocha o výměře 36 m2, par. 10/2 trvalý travnatý porost o výměře 63 m2, par. č. 76/3 orná půda o výměře 499 m2, par. č. 458/13 ostatní plocha, silnice o výměře 314 m2 a par. č. 458/15 ostatní plocha, silnice o výměře 67 m2, vše v k. ú. a obci Oslavička za kupní cenu 31 560,00 Kč;

·   dodatek č. 21 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu ZK-03-2003-37, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2003

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-37, ZK-03-2003-37pr1

 

38. Darování pozemku v k. ú. Hruškové Dvory a obci Jihlava

M. Vystrčil podrobně informoval zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 133/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         darování pozemku par. č. 57/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 152 m2 v k. ú. Hruškové Dvory a obci Jihlava statutárnímu městu Jihlava;

·         dodatek č. 9 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava, dle materiálu ZK-03-2003-38, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2003

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-38, ZK-03-2003-38pr1

 

39. Darování nemovitých věcí v k. ú. Studnice u Telče a obci Telč

M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 134/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   darování pozemku par. č. 667/28 o výměře 29 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Studnice u Telče a obci Telč městu Telč;

·   přijetí daru stavby zastávkového pruhu při silnici II/406 na pozemku par. č. 667/27 v k. ú. Studnice u Telče a obci Telč do vlastnictví kraje Vysočina;

·   dodatek č. 10 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-03-2003-39, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2003

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-39, ZK-03-2003-39pr1

 

40. Výkup pozemku v k. ú. a obci Záborná

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o žádosti D. Foltové ve věci vykoupení pozemku v k. ú. a obci Záborná. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 135/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   koupi pozemku par. č. 400/2 orná půda o výměře 220 m2 v k. ú. a obci Záborná za kupní cenu 4 620,-Kč;

·   dodatek č. 11 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu ZK-03-2003-40, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2003

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-40, ZK-03-2003-40pr1

 

41. Výkup pozemku v k. ú. a obci Nové Město na Moravě

M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí J. a L. Zelených o výkup pozemku, který je zastavěn silnicí II/354, v k. ú. a obci Nové Město na Moravě. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 136/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   koupi pozemku par. č. 3417/27 ostatní plocha silnice o výměře 3083 m2 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě za kupní cenu 194 650,-Kč;

·   dodatek č. 41 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-03-2003-41, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2003

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-41, ZK-03-2003-41pr1

 

42. Výkup pozemků v k. ú. Vír a k. ú. Chlum

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na výkup pozemků v k. ú. Vír a k. ú. Chlum. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 137/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

koupi pozemků, resp. jejich dílů pro realizaci stavby „Zabezpečení komunikace Vír – Hluboké - II. etapa“ od vlastníků, v rozsahu a za ceny dle materiálu ZK-03-2003-42, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2003

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-42, ZK-03-2003-42pr1

 

43. Převod nepotřebného vojenského majetku

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu a otevřel rozpravu. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 138/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

nabytí:

vojenského objektu 06-13-01 Kasárna Jana Žižky

·   vojenského objektu 06-13-16 Kasárna Otakara Jaroše včetně objektů č. 22 a 23

·   vojenského objektu 06-13-23 Letiště Henčov – pozemky

·   vojenského objektu 02-18-03 Letiště Pacov – SLS Kámen u Pacova

·   vojenského objektu 02-17-01 Radiolokační stanoviště Nečice

bezúplatným převodem z vlastnictví České republiky do vlastnictví kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: do 6 měsíců po rozhodnutí vlády ČR o převodu majetku

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-43

 

44. Návrh rozpočtového opatření - povýšení kapitoly Nemovitý majetek, technické zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství a kulturních organizacích

M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu na rozpočtové opatření.

Z. Dobrý požádal o podrobnější vysvětlení k akci „Odstranění stavby ZUŠ V. Meziříčí“, která byla zařazena do tohoto materiálu.

P. Kolář, vedoucí odboru ekonomického, sdělil, že po zjištění veškerých skutečností a důkladnějším rozboru bylo rozhodnuto, že odstranění havarijní dřevěné stavby je nezbytné a likvidace této stavby bude zadána firmě.

Usnesení 139/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

povýšení kapitoly Nemovitý majetek, technické zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství a kulturních organizacích o 7 600 tis. Kč v rozdělení do jednotlivých položek a akcí, dle materiálu ZK-03-2003-44, př. 1, snížením nespecifikované rezervy kraje.

odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický

termín: červen 2003

Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-44, ZK-03-2003-44pr1

 

45. Dotace obcím na úhradu přímých neinvestičních výdajů na vzdělávání

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na dotaci obcím, určenou na krytí přímých neinvestičních výdajů na vzdělávání. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 140/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dotaci obcím určenou na krytí přímých neinvestičních výdajů pro školy, předškolní a školská zařízení jimi zřizované dle materiálu ZK-03-2003-45, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: červen 2003

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-45, ZK-03-2003-45pr1

 

46. Sloučení střediska praktického vyučování se školou

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu návrh na sloučení střediska praktického vyučování se školou a doporučila jej ke schválení. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 141/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·          dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Střediska praktického vyučování, Jihlava, Tovární 4, dle materiálu ZK-03-2003-46, př. 2 a

·          rozhodnutí o sloučení Střediska praktického vyučování, Jihlava, Tovární 4, se Středním odborným učilištěm strojírenským a Učilištěm, Jihlava, Polenská 2, dle materiálu ZK-03-2003-46, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 10 dnů po schválení zastupitelstvem zaslat rozhodnutí slučovaným organizacím

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-46, ZK-03-2003-46pr1, ZK-03-2003-46pr2

 

47. Změny v síti škol, předškolních a školských zařízení

A. Štěrbová podrobně informovala zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu změny v síti škol, předškolních a školských zařízení a navrhla doplnění kódu 10A v návrhu usnesení.

K předloženému návrhu vyslovili své názory a stanoviska: V. Vacek, Z. Dobrý, P. Kesl, J. Novotný, a D. Oulehla.

M. Matějková, M. Šmíd a M. Černá podpořili předložený návrh a doporučili zastupitelstvu kraje návrh schválit.

J. Vondráček vznesl dotaz k termínu ukončení činnosti Školního statku Havlíčkův Brod, který je, dle předloženého materiálu, naplánován v polovině školního roku.

K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, sdělil, že tato problematika byla s ředitelem školy diskutována. Předpokládá se, že dnem sloučení bude odloučené pracoviště zachováno, dokud to bude efektivní a zachování praktické výuky je řešeno tak, že termín ukončení školního statku přesahuje termín sloučení.

Závěrem rozsáhlé diskuse zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 142/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

záměry změn v síti škol, předškolních a školských zařízení označené v materiálu ZK-03-2003-47, př. 1, kódy 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A, 10A.

odpovědnost: Z. Ludvík, K Ubr

termín: do 30. 6. 2003 informovat příslušné školy a školská zařízení

Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 3, zdrželo se 6.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-47, ZK-03-2003-47pr1

 

48. Financování „Preventivních programů realizovaných školami a školskými zařízeními na rok 2003“ vyhlášených MŠMT

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje návrh na poskytnutí dotace obcím na výše uvedené projekty ke schválení. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 143/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dotaci obcím, které jsou zřizovateli škol, na jejichž projekty „Preventivní programy 2003“ bude poskytnuta účelově vázaná dotace z MŠMT v celkové výši 312 000 Kč, dle materiálu ZK-03-2003-48, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, oddělení mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: červen 2003

Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-48, ZK-03-2003-48pr1

 

49. Ukončení činnosti Střediska služeb školám, Pelhřimov, Friedova 1469

A. Štěrbová seznámila zastupitelstvo kraje s předloženým materiálem. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 144/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace kraje s názvem Středisko služeb školám, Pelhřimov, Friedova 1469, dle materiálu ZK-03-2003-49, př. 2 a

·   rozhodnutí o sloučení příspěvkové organizace Středisko služeb školám, Pelhřimov, Friedova 1469, se Středním odborným učilištěm, Pelhřimov, Friedova 1469, dle materiálu ZK-03-2003-49, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 10 dnů po schválení zastupitelstvem zaslat:

·   dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizaci Středisko služeb školám, Pelhřimov, Friedova 1469

·   rozhodnutí o sloučení slučovaným organizacím

Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-49, ZK-03-2003-49pr1, ZK-03-2003-49pr2

 

50. Ukončení činnosti Střediska služby škole Třebíč

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje návrh na zrušení výše uvedené příspěvkové organizace. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 145/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

rozhodnutí o zrušení příspěvkové organizace Středisko služby škole Třebíč, dle materiálu ZK-03-2003-50, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín:  do 10 dnů po schválení zastupitelstvem zaslat rozhodnutí zrušované organizaci

Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-50, ZK-03-2003-50pr1

 

51. Sloučení středisek praktického vyučování se školami

A. Štěrbová podala zastupitelstvu kraje doplňující informace k plánovanému sloučení středisek praktického vyučování se školami. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 146/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·         rozhodnutí o sloučení Střediska praktického vyučování, Třešť, Tovární 404, se Střední odbornou školou, Středním odborným učilištěm a Odborným učilištěm, Třešť, K Valše 38, dle materiálu ZK-03-2003-51, př. 1;

·         rozhodnutí o sloučení Střediska praktického vyučování, Jihlava, Legionářů 6, s Integrovanou střední školou obchodní, Jihlava, Havlíčkova 109, dle materiálu ZK-03-2003-51, př. 2;

·         rozhodnutí o sloučení Střediska praktického vyučování, Jihlava, Na Kopci 28, s Integrovanou střední školou stavební a Učilištěm, Jihlava, Žižkova 20, dle materiálu ZK-03-2003-51, př. 3.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 10 dnů po schválení zastupitelstvem zaslat rozhodnutí slučovaným organizacím

Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-51, ZK-03-2003-51pr1, ZK-03-2003-51pr2, ZK-03-2003-51pr3

 

52. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborné učiliště řemesel a služeb, Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje návrh dodatku ke zřizovací listině uvedené příspěvkové organizace ke schválení. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 147/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborné učiliště řemesel a služeb, Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79, dle materiálu ZK-03-2003-52, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 15 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-52, ZK-03-2003-52pr1

 

53. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Speciální školy, Velké Meziříčí, Čechova 30

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje návrh dodatku ke zřizovací listině uvedené příspěvkové organizace ke schválení. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 148/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy, Velké Meziříčí, Čechova 30, dle materiálu ZK-03-2003-53, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 15 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-53, ZK-03-2003-53pr1

 

54. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Pelhřimov, Růžová 34

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje návrh dodatku ke zřizovací listině uvedené příspěvkové organizace ke schválení. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 149/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Pelhřimov, Růžová 34, dle materiálu ZK-03-2003-54, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 15 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-54, ZK-03-2003-54pr1

 

55. Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Gymnázium, Střední sklářská škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Světlá nad Sázavou, Sázavská 547

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje návrh dodatku ke zřizovací listině uvedené příspěvkové organizace ke schválení. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 150/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Gymnázium, Střední sklářská škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Světlá nad Sázavou, Sázavská 547, dle materiálu ZK-03-2003-55, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 15 dnů od schválení zastupitelstvem zaslat dodatek škole

Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 1, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-55, ZK-03-2003-55pr1

 

56. Návrh změny zřizovacích listin v rámci jejich sjednocení

A. Štěrbová předložila zastupitelstvu kraje návrh změn zřizovacích listin příspěvkových organizací. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 151/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

změny zřizovacích listin, dle materiálu ZK-03-2003-56, př. 1.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu

termín: do 15 dnů od schválení zastupitelstvem vydat úplné znění zřizovacích listin

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-56, ZK-03-2003-56pr1

 

57. Žádost o podporu investiční a rozvojové aktivity statutárního města Jihlava

F. Dohnal informoval zastupitelstvo kraje o žádosti týkající se poskytnutí dotace Statutárnímu městu Jihlava na výstavbu fotbalového hřiště s umělým povrchem. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 152/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   poskytnutí dotace Statutárnímu městu Jihlava na výstavbu fotbalového hřiště s umělým povrchem ve výši 50% skutečných investičních nákladů hrazených z rozpočtu města Jihlava na vybudování tohoto hřiště bez doprovodných investic, maximálně však ve výši 7 mil. Kč. Finanční prostředky budou uvolněny do 15 dnů po zahájení provozu investice, na základě předložených dokladů;

·   zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost o částku 7 mil Kč a snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 7 mil. Kč za účelem poskytnutí investiční dotace Statutárnímu městu Jihlava na výstavbu fotbalového hřiště s umělým povrchem.

odpovědnost: ekonomický a majetkový odbor

termín: 31. 12. 2003

Usnesení bylo přijato 23 hlasy, proti 1, zdrželo se 10.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-57

 

58. Dodatek č. 1 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh dodatku č. 1 k uvedeným „Zásadám“ a otevřel rozpravu. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 153/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

Dodatek č. 1 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva dle materiálu ZK-03-2003-58, př. 1.

odpovědnost: odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu

termín: 17. 6. 2003

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-58, ZK-03-2003-58pr1

 

59. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh odměn členům výborů a komisí ke schválení. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 154/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje a komisí rady kraje dle materiálů ZK-03-2003-59, př. 1 a př. 2.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 17. 6. 2003

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-59, ZK-03-2003-59pr1, ZK-03-2003-59pr2

 

60. Návrh na udělení odměn členům řídících výborů grantových programů Fondu Vysočiny

T. Hermann předložil zastupitelstvu kraje návrh odměn členům řídících výborů grantových programů ke schválení. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 155/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

odměny pro členy řídících výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 12. 2002 – 31. 5. 2003 dle materiálu ZK-03-2003-60, př. 1.

odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana

termín: 17. 6. 2003

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-60, ZK-03-2003-60pr1

 

61. Aktualizace programu rozvoje kraje Vysočina – Zpráva o socioekonomickém vývoji v kraji Vysočina 2003

M. Černá předložila zastupitelstvu kraje meziroční zprávu o socioekonomickém vývoji kraje Vysočina a otevřela rozpravu. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 156/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

Zprávu o socioekonomickém vývoji v kraji Vysočina 2003, dle materiálu ZK-03-2003-61, př. 1.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 17. 6. 2003

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-61, ZK-03-2003-61pr1

 

62. Akční plán na zvýšení absorpční kapacity kraje Vysočina pro čerpání fondů EU

M. Černá informovala zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu „Akčního plánu“. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 157/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

Akční plán na zvýšení absorpční kapacity pro čerpání fondů EU dle materiálu ZK-03-2003-62 a

schvaluje

vyhlášení výzvy subjektům v rámci kraje Vysočina ke spolupráci na sběru projektových záměrů a na přípravě projektů pro pozdější předložení do některého z fondů EU dle materiálu ZK-03-2003-62, př. 2.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: červen 2003

Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-62, ZK-03-2003-62pr1, ZK-03-2003-62pr2

 

63. Návrh zadání Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina

M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh zadání „Územního plánu“ ke schválení. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 158/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

návrh zadání Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2003-63, př. 1.

odpovědnost: odbor ÚPaSŘ

termín: trvale

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-63, ZK-03-2003-63pr1

 

64. Dotace na územně plánovací činnost obcí kraje Vysočina

M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh na poskytnutí dotace jednotlivým obcím na územně plánovací činnost a doporučila jej ke schválení. Ze zasedání zastupitelstva kraje se omluvil J. Kruntorád. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 159/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   poskytnutí dotace jednotlivým obcím na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2003-64, př. 1;

·   povýšení rozpočtu kapitoly Územní plánování (kapitálové výdaje, § 3635 Územní plánování) a snížení nespecifikované rezervy kraje (§ 6409 Ostatní činnosti j. n.) o částku 1 497 tis. Kč na poskytnutí dotace obcím na územně plánovací činnost.

odpovědnost: odbor územního plánování

termín: trvale

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-64, ZK-03-2003-64pr1

 

65. Návrh na poskytnutí dotací vlastníkům na podporu obnovy kulturních památek v územním obvodu kraje Vysočina

M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje návrh na poskytnutí dotací vlastníkům na podporu obnovy kulturních památek ke schválení. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 160/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   zvýšení schváleného rozpočtu kapitoly Kultura Orj. 4000, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek na rok 2003 o částku 2 893 285,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje;

·   poskytnutí dotací vlastníkům na podporu obnovy kulturních památek v územním obvodu kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2003-65, př. 1.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor

termín: červen 2003

Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdrželo se 8.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-65, ZK-03-2003-65pr1

 

66. Zvolení členů dozorčích a správních rad okresních pojišťoven Všeobecné zdravotní pojišťovny v okresech Třebíč a Žďár nad Sázavou

M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o předloženém materiálu a sdělila přítomným navržené zástupce do dozorčích a správních rad uvedených okresních pojišťoven. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 161/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

volí

zástupce pojištěnců do správní a dozorčí rady Okresní pojišťovny VZP Třebíč, s účinností od 1. 7. 2003 a do správní a dozorčí rady Okresní pojišťovny VZP Žďár nad Sázavou, s účinností od 8. 7. 2003, dle doplněného materiálu ZK-03-2003-66, př. 1.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví

termín: 30. 6. 2003

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-66, ZK-03-2003-66pr1

 

67. Zrušení pečovatelské služby ve středisku Náměšť nad Oslavou, převod pečovatelské služby na Město Náměšť nad Oslavou - změna rozpočtu v souvislosti s převodem finančních prostředků a převod movitého majetku

M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem na zrušení uvedené pečovatelské služby. K materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 162/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

·   zrušení pečovatelské služby ve středisku Náměšť nad Oslavou zajišťovanou Okresním ústavem sociálních služeb Třebíč, příspěvková organizace, ke dni 30. 6. 2003;

·   poskytnutí dotace ve výši 137 500 Kč městu Náměšť nad Oslavou;

·   snížení rozpočtu výdajů u kapitoly Sociální věci, ORJ 5000, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, pol. 5331 Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 137 500 Kč;

·   zvýšení výdajů u kapitoly Sociální věci, ORJ 5000, § 4314 Pečovatelská služba, pol. 5321 Neinvestiční dotace obcím o částku 137 500 Kč;

·   úpravu závazného ukazatele příspěvku na provoz u Okresního ústavu sociálních služeb, příspěvková organizace, snížením o částku 137 500 Kč;

·   převod movitého majetku, který slouží k poskytování pečovatelské služby ve městě a je k tomuto účelu využíván, dle materiálu ZK-03-2003-67, př. 3.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor

termín: červenec 2003

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-67, ZK-03-2003-67pr1, ZK-03-2003-67pr2, ZK-03-2003-67pr3

 

68. Koncepce hospodaření s odpady kraje Vysočina

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh Koncepce hospodaření s odpady kraje Vysočina ke schválení. D. Oulehla navrhl, aby z návrhu usnesení bylo vypuštěno slovo „významný“. Předkladatel návrh na úpravu akceptoval a zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 163/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

Koncepci hospodaření s odpady kraje Vysočina, jako podklad pro zpracování Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina, dle materiálu ZK-03-2003-68, př. 1.

odpovědnost: odbor životního prostředí

termín: průběžně

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-68, ZK-03-2003-68pr1, ZK-03-2003-68pr2

 

69. Žádost o dotaci z prostředků kraje, státu, případně jiných zdrojů na výstavbu požární stanice

P. Maslák předložil zastupitelstvu kraje žádost obce Havlíčkova Borová o dotaci na výstavbu požární zbrojnice. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 164/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

zamítá

žádost Obce Havlíčkova Borová o příspěvek na výstavbu požární zbrojnice.

odpovědnost: P. Maslák, předseda bezpečnostní komise

termín: 17. 6. 2003

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 3.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-69, ZK-03-2003-69pr1

 

70. Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2002

P. Maslák seznámil zastupitelstvo kraje s předloženou zprávou o stavu PO kraje Vysočina za rok 2002. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 165/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

v souladu s usnesením § 27, odst. 2, písm. a) zákona č. 237/2000 Sb., kterým se mění zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, Roční zprávu o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2002, dle materiálu ZK-03-2003-70, př. 1.

odpovědnost: P. Maslák, předseda bezpečnostní komise

termín: 17. 6. 2003

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-70

 

71. Žádost o finanční příspěvek na opravu požární techniky

P. Maslák seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí obce Nové Sady o finanční příspěvek na opravu požární techniky. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 166/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

zamítá

žádost Obce Nové Sady o příspěvek na opravu požární techniky.

odpovědnost: P. Maslák, předseda bezpečnostní komise

termín: 17. 6. 2003

Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 2.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-71, ZK-03-2003-71pr1

 

72. Žádost obce Štěpánov nad Svratkou o finanční výpomoc

P. Maslák podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k žádosti obce Štěpánov. Závěrem diskuse zastupitelstvo hlasovalo o upraveném návrhu usnesení.

Usnesení 167/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

zamítá

žádost obce Štěpánov nad Svratkou o finanční výpomoc, dle materiálu ZK-03-2003-72, př. 1 a

ukládá

předsedovi bezpečnostní komise zajistit odborný posudek škod způsobených povodněmi na obecním majetku.

odpovědnost: P. Maslák, předseda bezpečnostní komise

termín: 17. 6. 2003

Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 2.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-72, ZK-03-2003-72pr1

 

73. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina

J. Barák, předseda kontrolního výboru, předložil zastupitelstvu kraje zápisy o kontrolách č. 7, 8/2002, 1 – 3/2003, provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 168/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

bere na vědomí

zápisy o provedených kontrolách, předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina dle materiálů ZK-03-2003-73, př. 1, př. 2, př. 3, př. 4, př. 5.

odpovědnost: J. Barák, předseda kontrolního výboru

termín: 17. 6. 2003

Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-73

 

74. FOND VYSOČINY – Grantový program GIS-II

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh grantového programu GIS II. Ze zasedání se omluvil Z. Dobrý. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 169/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „GIS-II“, dle materiálu ZK-03-2003-74, př. 1;

jmenuje

·         řídicí výbor grantového programu „GIS-II“ ve složení:

KSČM – Vladimír Hrabal (TR), Zdeněk Lecjaks (HB);

ČSSD – Petr Kocian (ZR), Dušan Horváth (ZR);

SNK – Aleš Sitař (ZR), Jan Abbrent (HB);

ODS – Dušan Novotný (JI), Jaroslav Makovec (PE);

4K – Stanislav Kropáček (PE);

·         Františka Dohnala (JI, 4K) předsedou řídicího výboru grantového programu „GIS-II“;

·         Jiřího Hiesse (ZN) s právem hlasovacím a Petra Pavlince (JI) s právem poradním, jako garanty řídicího výboru grantového programu „GIS-II“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 17. 6. 2003

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-74, ZK-03-2003-74pr1

 

75. FOND VYSOČINY – Grantový program POPULARIZACE INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

F. Dohnal podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu grantového programu a požádal zastupitele o opravu termínu uzávěrky k předkládání žádostí z 31. 7. 2003 na 15. 9. 2003. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 170/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „Popularizace informačních technologií“, dle materiálu ZK-03-2003-75, př. 1upr1;

jmenuje

·         řídicí výbor grantového programu „Popularizace informačních technologií“ ve složení:

KSČM – Ladislav Beneš (JI), Zdeněk Lecjaks (HB);

ČSSD – Petr Kocian (ZR), Dušan Horváth (ZR);

SNK – Aleš Sitař (ZR), Jan Abbrent (HB);

ODS - Dušan Novotný (JI), Jaroslav Makovec (PE);

4K – Stanislav Kropáček (PE);

·         Františka Dohnala (JI, 4K) předsedou řídicího výboru grantového programu „Popularizace informačních technologií“;

·         Táňu Mrázkovou (JI) s právem hlasovacím a Petra Pavlince (JI) s právem poradním, jako garanty řídicího výboru grantového programu Popularizace informačních technologií“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 17. 6. 2003

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-75, ZK-03-2003-75pr1

 

76. FOND VYSOČINY – Grantový program WEBOVÉ STRÁNKY MSP

F. Dohnal podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu grantového programu „Webové stránky MSP“ a požádal zastupitele o opravu termínu uzávěrky k předkládání žádostí z 18. 8. 2003 na 1. 9. 2003. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 171/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „Webové stránky MSP“, dle materiálu ZK-03-2003-76, př. 1upr1;

jmenuje

·         řídicí výbor grantového programu „Webové stránky MSP“ ve složení:

KSČM – František Náhončík (HB), Pavel Kalabus (JI);

ČSSD - Petr Kocian (ZR), Dušan Horváth (ZR);

SNK – Jiří Honzák (ZR), Tereza Černá (TR);

ODS - Dušan Novotný (JI), Jaroslav Makovec (PE);

4K – Radomír Klíma (HB);

·         Františka Dohnala (JI, 4K) předsedou řídicího výboru grantového programu „Webové stránky MSP“;

·         Táňu Mrázkovou (JI) s právem hlasovacím a Petra Pavlince (JI) s právem poradním, jako garanty řídicího výboru grantového programu „Webové stránky MSP“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 17. 6. 2003

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-76, ZK-03-2003-76pr1

 

77. FOND VYSOČINY – Grantový program WEBOVÉ STRÁNKY MĚST A OBCÍ

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh grantového programu „Webové stránky měst a obcí“ a požádal zastupitele o opravu termínu uzávěrky k předkládání žádostí z 18. 8. 2003 na 1. 9. 2003. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 172/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „Webové stránky měst a obcí“, dle materiálu ZK-03-2003-77, př. 1upr1;

jmenuje

·         řídicí výbor grantového programu „Webové stránky měst a obcí“ ve složení:

KSČM – Pavel Kalabus (JI), František Náhončík (HB);

ČSSD - Petr Kocian (ZR), Dušan Horváth (ZR);

SNK - Jiří Honzák (ZR), Tereza Černá (TR);

ODS - Jaroslav Makovec (PE), Dušan Novotný (JI);

4K - Radomír Klíma (HB);

·         Františka Dohnala (JI, 4K) předsedou řídicího výboru grantového programu „Webové stránky měst a obcí“;

·         Táňu Mrázkovou (JI) s právem hlasovacím a Petra Pavlince (JI) s právem poradním, jako garanty řídicího výboru grantového programu „Webové stránky měst a obcí“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor informatiky

termín: 17. 6. 2003

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-77, ZK-03-2003-77pr1

 

78. FOND VYSOČINY – Grantový program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – ZDROJ BOHATSTVÍ VYSOČINY 2003

F. Dohnal předložil zastupitelstvu kraje návrh uvedeného grantového programu. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy.Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 173/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – ZDROJ BOHATSTVÍ VYSOČINY 2003“ na podporu projektů v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, dle materiálu ZK-03-2003-78, př. 1;

jmenuje

·         řídicí výbor grantového programu „ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – ZDROJ BOHATSTVÍ VYSOČINY 2003“ ve složení:

KSČM – Václav Štěpán (PE), Ivo Novotný (TR);

ČSSD – Zdeněk Smutný (JI), Jaroslav Trnka (ZR);

SNK – Pavel Vosátka (TR), Pavel Gregor (TR);

ODS – Ivo Rohovský (ZR), Václav Vacek (HB);

4K – Beno Trávníček (HB);

·         Michala Zrůsta (ZR, 4K) předsedou řídicího výboru grantového programu „ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – ZDROJ BOHATSTVÍ VYSOČINY 2003“;

·         Pavla Hájka (PE) s právem hlasovacím a Jana Joneše (PE) s právem poradním, jako garanty řídicího výboru grantového programu „ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – ZDROJ BOHATSTVÍ VYSOČINY 2003“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor životního prostředí

termín: 17. 6. 2003

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-78, ZK-03-2003-78pr1

 

79. FOND VYSOČINY – Grantový program ROZVOJ MIKROREGIONŮ

M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh grantového programu na podporu projektů venkovských mikroregionů. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy.Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 174/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „Rozvoj mikroregionů“ na podporu projektů venkovských mikroregionů, dle materiálu ZK-03-2003-79, př. 1;

jmenuje

·         řídicí výbor grantového programu „Rozvoj mikroregionů“ ve složení:

KSČM – Milan Havlíček (TR), Bohumil Kotlán (ZR);

ČSSD – Ladislav Peťa (TR), Petr Pospíchal (JI);

SNK – Jaroslav Kruntorád (HB);

ODS – Jan Nekula (TR), Vladislav Nechvátal (JI);

4K – Tomáš Hrabálek (ZR), Tomáš Hermann (HB);

·         Marii Černou (TR, SNK) předsedkyní řídicího výboru grantového programu „Rozvoj mikroregionů“;

·         Dušana Vichra (PE) s právem hlasovacím a Luďka Hrůzu (JI) s právem poradním, jako garanty řídicího výboru grantového programu „Rozvoj mikroregionů“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 17. 6. 2003

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-79, ZK-03-2003-79pr1

 

80. FOND VYSOČINY – Grantový program MODERNIZACE lůžkové kapacity na podporu zkvalitnění skladby lůžek a vybavenosti pokojů ubytovacích zařízení vhodných pro venkovský cestovní ruch

M. Černá podala zastupitelstvu kraje informace k předloženému návrhu a navrhla změnu názvu grantového programu na „Modernizace ubytovacího zařízení“. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje změnu názvu grantového programu akceptovalo a přijalo upravený návrh usnesení.

Usnesení 175/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „Modernizace ubytovacích zařízení“ na podporu zkvalitnění skladby lůžek a vybavenosti pokojů ubytovacích zařízení vhodných pro venkovský cestovní ruch, dle materiálu ZK-03-2003-80, př. 1upr1;

jmenuje

·         řídicí výbor grantového programu „Modernizace ubytovacích zařízení“ ve složení:

KSČM – Emílie Katolická (TR), Jana Skálová (TR);

ČSSD – Vladimír Novotný (ZR), Vladimír Dolejš (HB);

SNK – Jana Fischerová (HB), Zdeněk Jirsa (JI);

ODS – Stanislav Mastný (TR);

4K – Jaroslav Sochor (JI), Vladimír Paločko (TR);

·         Milana Šmída (PE, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu „Modernizace lůžkové kapacity“;

·         Ing. Renatu Běhanovou (JI) s právem hlasovacím a Ivanu Mahelovou (JI) s právem poradním, jako garanty řídicího výboru grantového programu „Modernizace lůžkové kapacity“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 17. 6. 2003

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-80, ZK-03-2003-80pr1, ZK-03-2003-80pr2

 

81. FOND VYSOČINY - Grantový program VÍTEJTE U NÁS II. na podporu vzniku turistických produktů a propagace turistických možností mikroregionů

M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh grantového programu na podporu vzniku turistických produktů a propagace turistických možností mikroregionů. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídicího výboru grantového programu a přijalo návrh usnesení.

Usnesení 176/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

vyhlášení grantového programu „Vítejte u nás II.“ na podporu vzniku turistických produktů a propagace turistických možností mikroregionů, dle materiálu ZK-03-2003-81, př. 1;

jmenuje

·         řídicí výbor grantového programu „Vítejte u nás II.“ ve složení:

KSČM – Ladislav Nováček (PE), Miroslav Bišof (JI);

ČSSD – Antonín Daněk (PE);

SNK – Vladimír Měrka (TR), Zdeňka Marková (ZR);

ODS – Hana Müllerová (JI), Jiří Cába (PE);

4K – Jaroslava Sládková (TR), Marie Ostatnická (HB);

·         Dagmar Zvěřinovou (ZR, ČSSD) předsedkyní řídicího výboru grantového programu „Vítejte u nás II.“;

·         Ivanu Mahelovou (JI) s právem hlasovacím a Jitku Mattyašovskou (TR) s právem poradním, jako garanty řídicího výboru grantového programu „Vítejte u nás II.“ a

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje

termín: 17. 6. 2003

Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: ZK-03-2003-81, ZK-03-2003-81pr1, ZK-03-2003-81pr2

 

83. Přijetí daru nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod

M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na přijetí daru nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod. K předkládanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.

Usnesení 177/03/2003/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

přijetí daru nemovitého majetku - úseku silnice I/38 od uzlového bodu 2321A179 do uzlového bodu 2321A005 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: červenec 2003

Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály:

 

84. Rozprava

J. Bulušek dodatečně vyslovil svůj názor a stanovisko k materiálu 57. Žádost o podporu investiční a rozvojové aktivity statutárního města Jihlava a systému přidělování finančních příspěvků na výstavbu sportovišť v kraji.

V. Vacek vznesl požadavek, zda by bylo možné uskutečnit schůzku, kde by byla otevřena otázka postupu při předkládání grantových programů. Dále požádal o informaci týkající se finančních nákladů na celkový chod Fondu Vysočiny.

T. Hermann sdělil, že hodnotitelé zaznamenali kvalitativní posun ve zpracování projektů. Náklady vynaložené na fungování Fondu Vysočiny jsou vyčíslené za celý loňský rok v závěrečné zprávě, podrobná analýza bude zpracována i letos a zastupitelé tuto informaci obdrží. Vzhledem k tomu, že byly vyhlášeny další nové grantové programy, uskuteční se pro předsedy a garanty ŘV, pracovní schůzka k Fondu Vysočiny, která se bude konat dne 20. 6. 2003 v sídle kraje Vysočina.

J. Vondráček dodatečně vyslovil svůj názor ke grantovému programu „Podaná ruka“, který nebyl zařazen do programu jednání a vznesl dotaz, zda budou v této věci učiněny další kroky.

B. Kotlán sdělil, že jako člen řídícího výboru, rovněž zaznamenal malé množství chybně předložených projektů. Dodal, že schválení krajských novin by mohlo být přínosem pro zlepšení informovanosti občanů o grantových programech.

D. Oulehla vyjádřil svůj názor k předkládání projektů grantových programů. Dále požádal o poskytnutí podrobnější informace k záležitosti týkající se vrácení finanční částky, včetně pokuty, Nemocnicí Jihlava do státního rozpočtu.

F. Dohnal k dotazu D. Oulehly sdělil: „Stát předal kraji Vysočina nemocnice zadlužené. V případě Nemocnice Jihlava stát, prostřednictvím „příslušného“ finančního úřadu, provedl kontrolu a zjistil nesrovnalosti při využívání státní dotace. Následně uložil nemocnici vrátit 570 miliónů korun dotace a k tomu ještě zaplatit asi 130 miliónů korun penále do státního rozpočtu. Protokol o výsledcích kontroly byl zaslán na Ústavní soud, který se bude platností tohoto rozhodnutí zabývat.“

F. Dohnal k dotazu J. Vondráčka sdělil: „Předložený Návrh grantového programu „Podaná ruka“ byl na zasedání rady kraje č. 19/2003 projednán a na základě vznesených připomínek nebyl schválen. Vzhledem k tomu, že byl předkládán na poslední radě před zastupitelstvem, nebylo možné z časových důvodů materiál přepracovat a znovu předložit radě kraje k projednání. Tato záležitost bude ještě diskutována a bude hledán způsob financování.“

 

F. Dohnal poděkoval všem přítomným za účast, popřál všem příjemnou dovolenou a ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další zasedání se bude konat v úterý 23. 9. 2003.

 

 

František Dohnal

hejtman kraje Vysočina

 

Ověřovatelé zápisu:

 

RSDr. Karel Tvrdý                                                   ……...……………………………………

 

Mgr. Ivana Denčevová                                                       …..………………………………….……

 

 

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2003.

Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2003 dne 17. 6. 2003.

Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 23. 6. 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 27.6.2003 / 4.7.2003

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Zastupitelstvo kraje > Zápisy ze zasedání > 2013

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze