Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Dotace na realizaci ICT Standardu - formulář závěrečné zprávy a podmínky vyúčtování

Dle podmínek poskytování dotací jsou příjemci povinni odeslat závěrečnou zprávu a vyúčtování dle níže uvedených podmínek.
 

 
 

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce dotace uvedený v záhlaví smlouvy. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce a povinen akci zrealizovat nejpozději do 30. 11. 2011. Uznatelné náklady na realizaci akce vznikají nejdříve dnem podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a to oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Příjemce se podpisem smlouvy zavazuje prokázat úhradu celkových nákladů akce a to buď výpisem ze svého bakovního účtu nebo svými pokladními doklady, dále se zavazuje doručit Kraji Vysočina nejdéle do 12. 12. 2011 závěrečnou zprávu, jejíž formulář je umístěn níže. Závěrečná zpráva a vyúčtování bude obsahovat:

  • stručný popis zrealizované akce,
  • informace o realizované publicitě včetně fotodokumentace,
  • finanční vyúčtování akce s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního vyúčtování,
  • kopie prvotních resp. účetních dokladů o výši celkových nákladů akce a jejich úhradě.

Kompletní závěrečná zpráva včetně podkladů pro vyúčtování bude odeslána el. podepsaným emailem na adresu podatelny KrÚ posta@kr-vysocina.cz a v kopii na rojkova.m@kr-vysocina.cz. Email je třeba podepsat zaručeným elektronickým podpisem (kvalifikovaným certifikátem) osoby oprávněné za žadatele jednat, případně jej zastupovat. Do předmětu zprávy napište: "Poskytování dotací na podporu rozvoje ICT v organizacích zřizovaných krajem Vysočina -  vyúčtování."

 
Zodpovídá: Ing. Martina Rojková
Vytvořeno / změněno: 28.11.2011 / 28.11.2011
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor analýz a podpory řízení > Spisová služba

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze