Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2012 – 2015

Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2012 – 2015
Už nyní se může laická i odborná veřejnost seznámit s návrhem nové Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období do roku 2015. „Povinně vytvářený materiál komplexně a koncepčně nastiňuje základní východiska a směry řešení problematiky zneužívání drog v Kraji Vysočina. Navazuje na Strategii protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2006 – 2010,“ upřesňuje Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina. Novou podobu Strategie musí ještě schválit ke konci roku krajské zastupitelstvo.
 

 
 

Strategie se v obecné rovině zaměřuje na čtyři základní oblasti:

1)Primární prevence

„Naším cílem je vytvořit za pomoci programů primární prevence vhodné výchovně vzdělávací prostředí pro děti a mládež Kraje Vysočina,“ uvádí Petr Krčál, radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a doplňuje, že v dubnu loňského roku Kraj Vysočina začal s realizací individuálního projektu „Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů“, který je spolufinancován z operačního programu EU Vzdělání pro konkurenceschopnost (85% z fondu EU a ze státního rozpočtu 15%) v celkové výši 19 946 tis.Kč.

Cílem projektu je posílit systémové vazby při zabezpečování primární prevence ve školách a školských zařízeních na území Kraje Vysočina, zejména v oblasti dodávky bezplatných certifikovaných programů primární prevence do škol, dále v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků a v oblasti rozvoje spolupráce všech subjektů participujících na primární prevenci v kraji.

Pro realizaci certifikovaných programů primární prevence byli na základě výběrového řízení vybráni tito dodavatelé služeb: Oblastní charita Jihlava (Vrakbar), která působí pro okresy Jihlava a Pelhřimov, Oblastní charita Žďár nad Sázavou pro okres Žďár nad Sázavou (Ponorka, Nadosah), Oblastní charita Třebíč působící pro okres Třebíč (Zámek) a Kolpingovo dílo ČR o.s. (Spektrum) působící pro okres Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod. Za období od dubna 2010 do prosince 2010 prošlo programy primární prevence 5 081 dětí a vzdělávacími semináři 79 pedagogů. Finanční náklady projektu byly v roce 2010 ve výši 1 666 800 Kč. Projekt bude ukončen v únoru 2013.

 

2) Minimalizace škod

„V tomto směru jde především o ochranu společnosti před šířením infekčních onemocnění i před ostatními projevy závislostí na návykových látkách, která povedou ke snížení rizika sociálního vyloučení a snížení úrovně kriminality v Kraji Vysočina,“ komentuje Petr Krčál. Minimalizací škod se zabývají tři kontaktní a poradenská centra v Kraji Vysočina. Jejich činnost se zaměřuje jak na minimalizaci škod u uživatelů drog, tak na ochranu společnosti před infekčními chorobami a dalšími důsledky užívání drog. Poskytují svým klientům bezpečné zázemí, hygienický a zdravotní materiál, případně potravinový servis, poradenství a pomoc při vyřizování osobních záležitostí. V případě nutnosti umožní klientům provést osobní hygienu, včetně možnosti vyprání špinavého oblečení. Těmito základními činnostmi pak kontaktní centra přispívají k prevenci sociálního vyloučení uživatelů drog i prevenci kriminality ve společnosti. Tato zařízení jsou každoročně dotována z rozpočtu kraje.

 

3) Léčba a resocializace

„V tomto ohledu je třeba zabezpečit síť služeb v oblasti léčby a resocializace v Kraji Vysočina pro uživatele návykových látek, kteří se snaží o návrat k normálnímu životu bez drog,“ uvádí Petr Krčál. Z krajského rozpočtu jsou každoročně dotované dvě terapeutické komunity.

 

4) Koordinace a financování

„V případě naplnění cílů této oblasti je třeba zajistit funkční systém koordinace a systém stabilního financování protidrogových služeb v Kraji Vysočina,“ informuje Petr Krčál. V této oblasti bude stěžejním partnerský přístup k aktérům na úseku protidrogové politiky.

 

Kraj každoročně finančně podporuje vybrané projekty zaměřené na protidrogové služby. K efektivnímu vynakládání těchto prostředků je důležitá aktualizace a sledování vývoje fenoménů vedoucích k návykovému a rizikovému chování. Nezbytná je i kontrola a pravidelné vyhodnocování realizovaných opatření. Zjištěné výsledky budou následně promítnuty do dvouletých akčních plánů protidrogové politiky kraje, které budou součástí strategického dokumentu a budou zpracovávány v dalších etapách plánování protidrogové politiky Kraje Vysočina.

 

Součástí SPPK je také seznam zařízení poskytujících protidrogové služby v Kraji Vysočina.

 

 

 

Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2012 – 2015

Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 22.11.2011 / 22.11.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Servis pro

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze