Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Aktuálně: Vysočina se stala Krajem Vysočina

Aktuálně: Vysočina se stala Krajem Vysočina
Oficiální název Vysočiny se mění od 1. sprna 2011 na Kraj Vysočina. Díky pravopisné úpravě se řadí mezi zbylé vyšší územně samosprávné celky vyjma Prahy se slovem “kraj“ ve svém názvu. Důvodem změny byly časté chyby v identifikaci kraje ze strany občanů a chybné označení korespondence, a s tím spojené časové prodlevy způsobené opravami dokumentů.
 

 
 

Promítnutí nového názvu kraje v běžné užívací praxi Vám  nabízíme v nejčastějších případech níže. Nejedná se o vyčerpávající přehled užití nového názvu kraje, berte však tento náhled jako vodítko nebo pomoc.

 

 Užívání nového názvu vyššího územního samosprávného celku  Kraj Vysočina (od 1. 8.)

A. Názvy orgánů Kraje Vysočina

Zastupitelstvo Kraje Vysočina

Rada Kraje Vysočina

Krajský úřad Kraje Vysočina

Hejtman Kraje Vysočina

Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

 

obecné užití zůstává nezměněno:

zastupitelstvo kraje, rada kraje, hejtman kraje, krajský úřad

 

B. Kraj Vysočina jako smluvní strana v písemném vyhotovení smluv

Kraj Vysočina

se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava

zastoupený MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

IČO: 70890749

bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s.

č.ú.: 4050005000/6800

(...)

 

C. Užití názvu Kraje Vysočina v písemném projevu

Vzhledem k tomu, že šablony písemností kraje a jeho orgánů zůstanou ve větší míře zachovány, bude nutno dbát na správné označení orgánů kraje Vysočina, především se to bude týkat označení krajského úřadu.

 

Příklady:

... na základě toho, že Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu obdržel dne 4. 8. 2011 Vaši žádost ....

... proto Vám Krajský úřad Kraje Vysočina zasílá následující informace: ...

(...)

... vedoucí Odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina zaslal stanovisko ...

... vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství sdělila, že ...

... zasedala Bezpečnostní rada Kraje Vysočina (dále jen BRK KV) ...

.... otázku projednal Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina ... 

 

 

 

Aktuálně: Vysočina se stala Krajem Vysočina

Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 1.8.2011 / 1.8.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze