Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina uspořádal schůzku k unikátnímu projektu měření škodlivin v ovzduší

Kraj Vysočina uspořádal schůzku k unikátnímu projektu měření škodlivin v ovzduší
Odborníci na ochranu ovzduší představili zástupcům obcí a měst projekt „Informační systém kvality ovzduší v kraji Vysočina“. Společnou schůzku zahájil Zdeněk Ryšavý, radní kraje Vysočina pro oblast životního prostředí, který přítomné informoval o záměru kraje získat data o plošném znečištění ovzduší s ohledem na dopad průmyslového znečištění, vliv dopravy a lokálních topenišť. V návaznosti na ukončený projekt „Vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy a z něho vyplývajících zdravotních rizik“ je v plánu obdobný projekt pro další části Vysočiny.
 

 
 

„Realizovaná studie prokázala významný vliv lokálních topenišť a dopravy na kvalitu ovzduší a také skutečnost, že imisní situace je mnohdy lepší ve městech než v obcích, kde se stále topí tuhými palivy“ sdělil na úvod krajský radní Zdeněk Ryšavý.

 

Díky přednáškám seznámil Robert Skeřil z Českého hydrometeorologického ústavu účastníky s aktuální situací v oblasti monitorovací sítě v kraji Vysočina a Jiří Kos, náměstek ředitele Krajské hygienické stanice kraje Vysočina, informoval o významu měření jednotlivých škodlivin s důrazem na akutní, chronickou toxicitu a karcinogenitu látek emitovaných do ovzduší. Upozornil na význam technologických zdrojů znečišťování na jedné straně a rostoucí potenciál malých, komunálních zdrojů znečišťování, které mohou v lokálních podmínkách sehrát roli významného rizikového faktoru z pohledu ohrožení zdraví exponované populace. Následovalo vlastní představení projektu Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě. Jedná se o informační systém kvality ovzduší v kraji Vysočina nad rámec státního monitoringu, který by měl poskytovat aktuální informace o stavu ovzduší v kraji. Samotné měření základní sady sledovaných emisí (PM2,5, PM10, NO/NO2, PAU, VOC, aldehydy) by probíhalo pomocí stávajících automatizovaných monitorovacích stanic a nové mobilní měřící techniky, pořízené Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě. V kraji bude rozšířena stávající monitorovací síť o 24 lokalit, délka měření na jednotlivých „mobilních“ místech bude 8 týdnů rovnoměrně rozložených v roce a data získaná z informačního systému budou veřejně přístupná ve webové aplikaci. Pořízení techniky, vytvoření systému a monitoring ovzduší lze spolufinancovat z OPŽP.

 

Stejně jako v Jihlavě zahájil kraj Vysočina s obcemi, kde by se mohl monitoring uskutečnit, jednání o spolupráci, která by spočívala zejména v zajištění technického zázemí a v případném finančním partnerství.

Odborná i laická veřejnost bude mít minimálně v pětiletém období možnost sledovat aktuální imisní situaci ve sledovaných lokalitách on line a monitoring prověří i znečištění dopravou, zejména dálnicí D1. Start  praktické části akce je plánován na počátek roku 2012.

 

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 22.4.2011 / 22.4.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze