Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Nová rodinná politika na Vysočině

Nová rodinná politika na Vysočině
Kraj Vysočina vytvoří další strategický dokument, kterým bude koncepce rodinné politiky. Tímto úkolem byl pověřen odbor sociálních věcí, který aktuálně shromažďuje materiály a informace, které budou výchozími zdroji uvedené koncepce.
 

 
 

Pracovníci daného odboru si jsou vědomi skutečnosti, že současná česká rodina se potýká s řadou socioekonomických překážek, společenských tlaků a  kulturně hodnotových proměn. Dobrá rodina přestala být symbolem společenského úspěchu. Dítě začíná být považováno za překážku pracovního uplatnění rodičů. Pro současnost je typický nárůst bezdětných manželství, vysoký počet rozvodů, nástup nových alternativních forem soužití, vysoký počet neúplných či doplněných rodin, zvyšující se počet osaměle žijících mladých lidí. Pro založení rodiny je  rozhodující dostupnost bydlení.

 

Zdravá fungující rodina by měla plnit funkci ekonomickou, reprodukční, výchovnou a emocionální. Tyto funkce nabývají střídavě prioritního významu dle vývojové fáze, v níž se rodina nachází. Nezastupitelné místo má rodina při péči o děti, při péči o zdravotně postiženého člena a o seniora. Mezi významné ukazatele funkčnosti rodiny patří dále životní úroveň, vnitrorodinná soudržnost a kvalita partnerské a mezigenerační solidarity.

 

Aby kraj dokázal připravovanou koncepcí reagovat na aktuální představy a potřeby rodin kraje Vysočina, spolupracuje s agenturou Dema, která provádí dlouhodobý průzkum prorodinných postojů obyvatel Vysočiny. Dále kraj spolupracuje se společností Sociotrendy, která zpracovává analýzu potřeb rodin kraje Vysočina. Závěry průzkumů těchto společností budou prezentovány na zítřejší konferenci Rodinná politika v centru pozornosti krajů a obcí, která bude dalším podkladem připravované koncepce.

 

Obsah konference je tématicky koncipován do několika bloků – rodinná politika v rámci EU a v ČR,  realizace prorodinných opatření v regionech, aktuální problémy rodin v ČR (slaďování pracovního a rodinného života, chudoba, bydlení, péče o seniora) a podpora zdravého životního stylu rodin. Lektoři jsou pracovníci výzkumných ústavů, fakult, zástupci samosprávy, neziskových organizací apod.

 

V rámci konference budou účastníci seznámeni s realizací projektu „Rodinné pasy kraje Vysočina“, jímž kraj před několika lety vlastně již zahájil svou prorodinnou politiku.

 

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 30.3.2011 / 30.3.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2018 > Listopad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze