Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj vypracoval novou protidrogovou strategii

Kraj vypracoval novou protidrogovou strategii
Užívání návykových látek a nezákonné zacházení s nimi je nejen v naší zemi, ale v celém světě vnímáno jako vážný společenský problém, který stále představuje ohrožení zdraví, bezpečnosti, sociální pohody a prosperity obyvatel, zejména mládeže. Podemílá udržitelný rozvoj, politickou stabilitu a demokratické instituce, ohrožuje bezpečnost státu a vládu práva, přináší útrapy jednotlivcům i rodinám, vede ke ztrátám lidských životů.
 

 
 

„Stávající koncepce krajského protidrogového přístupu, při kterém se střetává prevence, léčba i represe v proporcích, které odpovídají realitě, by měla být v nové koncepci, která v těchto dnech vzniká,  zachována. Tento postup zjevně vedl k dobrým výsledkům například velice nízkým rozšířením infekcí mezi populací na jehlách,“ okomentoval Petr Krčál, krajský radní pro sociální oblast a protidrogovou prevenci.

Největší zátěží je skutečnost, že všechna protidrogová zařízení mají každý rok předkládat stejné nebo jen nepatrně pozměněné projekty a poté čekají na schválení částky.

Protidrogová politika je v České republice uskutečňována na národní, krajské a místní úrovni. Působnost správních úřadů a orgánů územních samosprávných celků při tvorbě a uskutečňování programů ochrany před škodami působenými užíváním tabákových výrobků, alkoholu a jiných návykových látek upravuje z. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.

„Hlavním úkolem kraje, deklarovaným touto koncepcí, je v souladu s koncepcí státu realizovat v rámci své působnosti preventivní protidrogovou politiku, koordinovat a zabezpečovat koncepci po stránce metodické, konzultační a částečně i po stránce finanční. Kraj vnímá drogovou problematiku, jako oblast, do níž je nezbytné zapojit celou občanskou společnost, místní samosprávy a v neposlední řadě i státní i nestátní subjekty, které se v řadě případů zabývají přímou protidrogovou prevencí, případně intervencí,“ dodává Petr Krčál.

 

Koncepce protidrogové politiky v kraji Vysočina na období let 2011 - 2015 byla zpracována sociálním odborem a přispěli k ní pracovníci individuálního projektu na prevenci před sociálně patologickými jevy.

 

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 9.3.2011 / 9.3.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Ředitel Krajského úřadu > Aktuální téma

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze