Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Uznání uceleného stupně zahraničního vzdělání

 

 
 
Název položky Informace
1. Identifikační číslo návodu:
2. Kód životní situace
3. Pojmenování (název) životní situace: Nostrifikace a uznání rovnocennosti uceleného stupně vzdělání dosaženého v zahraničí (závěrečná vysvědčení základní školy, střední školy a vyšší odborné školy)
4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod. Nostrifikace zahraničních vysvědčení je řízení, jehož cílem je rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice nebo vydání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): Každý, kdo úspěšně ukončil ZŠ, SŠ nebo VOŠ v zahraničí a vlastní závěrečné vysvědčení či jiný doklad o ukončení studia. Za podmínek stanovených správním řádem může žádost podat i zástupce.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Krajský úřad rozhoduje na základě předložených dokladů (více viz bod 10). Pravost podpisů a otisků razítek na originálech zahraničních vysvědčení a skutečnost, že škola je uznána na území státu, kde bylo zahraniční vysvědčení vydáno, musí být ověřena způsobem vyplývajícím z mezinárodních smluv, které jsou součástí právního řádu.V řízení o nostrifikaci může krajský úřad nařídit nostrifikační zkoušku. Žadatel, který není státním občanem České republiky, nekoná nostrifikační zkoušku z předmětu český jazyk a literatura. Pokud při nostrifikaci krajský úřad shledá, že obsah a rozsah vzdělání v zahraniční škole se v porovnání s obdobným rámcovým vzdělávacím programem v České republice podstatně odlišuje, žádost rozhodnutím zamítne; žádost rozhodnutím zamítne i tehdy, nevykoná-li žadatel úspěšně předepsanou nostrifikační zkoušku.

Osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice se vydává k vysvědčením základních, středních a vyšších odborných škol ze států, s nimiž je sjednána dvoustranná mezistátní dohoda o uznání závěrečných vysvědčení.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace: Podáním žádosti ve smyslu správního řádu, nejlépe na úředním formuláři.
8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit: Krajské úřady příslušné podle místa pobytu žadatele.
9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit: Pro území Kraje Vysočina kontaktujte odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina, Jihlava, Věžní 28.
10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad totožnosti. Nezbytný je originál zahraničního vysvědčení nebo jeho úředně ověřená kopie a doložení obsahu a rozsahu studia, pokud není patrný ze zahraničního vysvědčení. Předkládané doklady musí být úředně předloženy do jazyka českého; to neplatí pro jazyk slovenský. Při změně jména nebo příjmení žadatele je nutné předložit doklad, který tuto změnu osvědčuje.

Jste-li osobou, které byla v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie poskytnuta mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany nebo na kterou je třeba na základě mezinárodních závazků České republiky pohlížet jako na uprchlíka nebo vyhnance nebo osobu v podobné situaci jako uprchlíci, může se postupovat podle § 108a odst. 4 školského zákona. Další informace, které krajský úřad potřebuje, jsou uvedeny v úředním formuláři žádosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: Formulář žádosti o uznání uceleného stupně zahraničního vzdělání. Formulář lze získat u příslušného referenta Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu nebo na školském portále internetových stránek Kraje Vysočina (http://www.kr-vysocina.cz/skolsky-portal.asp).
12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit: Přijetí žádosti o uznání zahraničního vzdělání je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 1000 Kč. Platí se při podání žádosti, a to v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na účet krajského úřadu (číslo účtu, variabilní symbol a specifický symbol sdělí příslušný referent nebo při písemném podání žádostí zašle spolu s výzvou k zaplacení správního poplatku).
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:  Vyřízení žádosti do 30 dnů od podání, při složitějších případech může být lhůta prodloužena.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu: Žádné dotčené osoby nejsou stanoveny.
15. Můžete využít tuto elektronickou službu:  Nelze.
16. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejm. jeho § 108 (v účinném znění), a vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami.

Procesním předpisem je zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

17. Jaké jsou související předpisy: Zejm. příslušné mezinárodní smlouvy, které jsou součástí právního řádu České republiky (smlouvy o uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání, smlouvy o právní pomoci a příp. další mezinárodní smlouvy).
18. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Při rozhodování o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice (nostrifikace) je řádným opravným prostředkem odvolání. Odvolání se podává u dotčeného krajského úřadu; rozhodnout o něm může krajský úřad (pokud odvolání vyhoví) nebo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Vydané osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice lze za podmínek stanovených správním řádem přezkoumat. Podnět k přezkoumání osvědčení se podává u dotčeného krajského úřadu a ten o něm rozhodne; v případě nečinnosti krajského úřadu může rozhodnout Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

19. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností: Nejsou stanoveny
20. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:
21.

Dále se můžete obrátit na:

Další informace najdete na www stránkách:

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina

Školský portál

22. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to: Část životní situace na Portálu veřejné správy
23. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Na Portálu veřejné správy:

24. Za správnost návodu odpovídá útvar: Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina
25. Za správnost návodu odpovídá pan/paní: Mgr. Vít Krčál
26. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 1. 1. 2012
27. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost: 30. 10. 2013
28. Datum konce platnosti návodu:
29. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:
 
Zodpovídá: Mgr. Vít Krčál
Vytvořeno / změněno: 25.11.2010 / 30.10.2013
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor regionálního rozvoje > Zdravý kraj, MA 21

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze