Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zpracovatel dokumentace k projektu Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina byl vybrán

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Dodavatelem zakázky bude společnost FITE a.s.
 

 
 

Kraj Vysočina dne 25. srpna 2010 zveřejnil výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Zpracování dokumentace k projektu Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina“. Zakázka bude realizována a hrazena v rámci spolupráce kraje s městy a obcemi na přípravě integrovaného systému.

Bylo osloveno 11 společností, nabídku na zadání zakázky zaslalo 6 společností a kritériem hodnocení byla nejnižší nabídková cena. Výběrová komise doporučila vybrat uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou. O výběru dodavatele zakázky "Zpracování dokumentace k projektu Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina“ bylo rozhodnuto dne 13.10.2010.

Dodavatelem zakázky bude společnost FITE a.s., Výstavní 2224/8, Ostrava-Mariánské Hory 709 51. Cena zakázky činí 410 000,- bez DPH a 492 000,- s DPH a zakázka bude realizována do 31.12.2011 v tomto rozsahu:

1.      Analytická část

-          zmapování stávajících systémů nakládání s komunálními odpady a odpady podobnými komunálním na území kraje Vysočina, včetně způsobů třídění, nakládání, dopravy odpadů, provozovatelů, financování, poplatků atp.

-          zhodnocení funkčnosti a kvality stávajícího systému nakládání s komunálními odpady a odpady podobnými komunálním v kraji Vysočina,

-          analýza stávajících provozovaných zařízení k nakládání s odpady v kraji Vysočina k 31.12.2010 se zaměřením na nakládání s komunálními odpady a odpady podobnými komunálním,

-          zmapování plánovaných projektů na podporu systému nakládání s komunálními odpady a odpady podobnými komunálním k datu 31.12.2010 v kraji Vysočina,

-          analýza kapacit stávajících zařízení k nakládání s odpady a zjištění potenciálu produkce komunálních odpadů a odpadů podobných komunálním a zjištění potenciálu produkce dalších odpadů kategorie „O“ v kraji Vysočina pro materiálové a energetické využití v kraji Vysočina,

-          posouzení a porovnání nákladů jednotlivých způsobů nakládání s komunálními odpady a odpady podobnými komunálním (skládkování, energetické využití, třídění, recyklace apod.),

-          posouzení spotřeby energií a produkce emisí do ŽP při porovnání způsobů nakládání s komunálními odpady a odpady podobnými komunálním,

-          analýza produkce a složení komunálních odpadů a odpadů podobných komunálním v kraji Vysočina, analýza produkce dalších odpadů kategorie „O“ v kraji Vysočina, a způsoby nakládání s nimi,

-          vyhodnocení energetické hodnoty komunálních odpadů a odpadů podobných komunálním v kraji Vysočina,

-          zmapování možnosti využití kapacit pro využití komunálních odpadů a odpadů podobných komunálním v krajích sousedících s krajem Vysočina,

-          zhodnocení legislativních požadavků a podmínek jejich vývoje, včetně ekonomických nástrojů odpadového hospodářství ČR,

-          SWOT analýza.


 

2.      Návrhová část

Návrh minimálně 3 variantního řešení Integrovaného systému nakládání s komunálním odpadem v kraji Vysočina z pohledu ekonomických ukazatelů, vlivů na ŽP, souladu s územním plánem, stability a udržitelnosti integrovaného systému nakládání s komunálními odpady do roku 2030. S ohledem na cíle projektu a při respektování funkčních stávajících systémů nakládání s komunálními odpady a odpady podobnými komunálním a s podmínkou integrujícího prvku systému - zařízení na energetické využití odpadů.

Způsoby začlenění nebo spolupráce se stávajícími, plánovanými a nově navrženými zařízeními a systémy v návaznosti na vlivy na životní prostředí, dopravní obslužnost, napojení na sítě, veřejné mínění a možnosti financování, cenovou kalkulaci nákladů na doplnění systému a zařízení. Posouzení možností odbytu tepelné a elektrické energie v jednotlivých lokalitách zvažovaných pro umístění zařízení na energetické využívání odpadů. Spolupráce a role obcí v integrovaném systému nakládání s odpady.

Každý z návrhů řešení Integrovaného systému nakládání s komunálním odpadem v kraji Vysočina by měl konkrétně řešit funkční, stabilní, ekonomicky a ekologicky udržitelné systémy pro:

-          předcházení vzniku komunálních odpadů a odpadů podobných komunálním

-          maximalizaci třídění komunálních odpadů a odpadů podobných komunálním a jejich další využití

-          nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

-          energetické využití zbytkového směsného komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu

 

3.      Směrná část

Porovnání navržených variant řešení integrovaného systému nakládání s komunálními odpady a odpady podobnými komunálním v kraji Vysočina.

Doporučení a vyhodnocení optimální varianty z pohledu ekonomických ukazatelů, vlivů na ŽP, souladu s územním plánem stability a udržitelnosti integrovaného systému nakládání s komunálními odpady do roku 2030.

Vyhodnocení dopadů výše uvedených návrhů pro naplnění cílů stanovených dle Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina v oblasti nakládání s komunálními odpady a odpady podobnými komunálním a návrh možné aktualizace cílů Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina v oblasti komunálních odpadů a odpadů podobných komunálním při realizaci navrhované optimální varianty a jejich vyhodnocení.

 
Zodpovídá: Ing. Pavla Bendová
Vytvořeno / změněno: 22.10.2010 / 22.10.2010 | Zveřejnit do: 19.1.2012
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze