Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Životní prostředí Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Výsledky monitoringu persistentních organických polutantů v ovzduší na území kraje Vysočina v roce 2009

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí předal kraji Vysočina výsledky studie Stanovení obsahu vybraných persistentních organických polutantů v ovzduší na území kraje Vysočina za rok 2009.
 

 
 

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí předal kraji Vysočina výsledky studie Stanovení obsahu vybraných persistentních organických polutantů v ovzduší na území kraje Vysočina za rok 2009.

Hlavním cílem této studie bylo celoroční sledování polycyklických aromatických uhlovodíků (PAHs), organochlorových pesticidů (OCPs) a jejich degradačních produktů a polychlorovaných bifenylů (PCBs) s využitím pasivních vzorkovačů.

Monitoring provádí Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí na území měst Třebíč, Jihlava, Pelhřimov a Žďár nad Sázavou. Pro srovnání byly do studie zařazeny i výsledky odběrů na pozaďových stanicích Českého hydrometeorologického ústavu.

Studie neprokázala na sledovaných lokalitách zásadní problémy, pro většinu sledovaných látek byly nejvyšší koncentrace naměřeny v průmyslových zónách a nejnižší na pozaďových lokalitách, mezi těmito lokalitami však nebyl zjištěn extrémní rozdíl. Koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků, které se uvolňují například vlivem lokálních domácích topenišť, vykazují na všech lokalitách typický sezónní průběh se zimními hodnotami vyššími oproti letním.

Studie doporučuje sledované lokality zařadit do celostátní monitorovací sítě MONET, což umožní porovnání regionálních výsledků v celostátním, ale také celoevropském měřítku a zároveň sledování dlouhodobých trendů v kontaminaci ovzduší persistentními organickými polutanty. V roce 2010 probíhá monitoring v kraji Vysočina v nezměněné podobě, pro rok 2011 studie doporučuje zařadit vybrané lokality do evropského projektu MONAIRNET zaměřeného na porovnání kontaminace ovzduší perzistentními organickými látkami v příhraničních oblastech České republiky a Rakouska. To umožní další úroveň hodnocení informací o kvalitě životního prostředí v kraji Vysočina.

 

 
Zodpovídá: Ing. Pavla Bendová
Vytvořeno / změněno: 16.9.2010 / 16.9.2010
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí > Ochrana ovzduší

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze