Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Finance Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Informace o předběžných výsledcích pro předkladatele žádostí do 3. výzvy prioritní osy Počáteční vzdělávání OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Dne 27. 8. 2010 proběhlo v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina jednání výběrové komise ke grantovým projektům předloženým do 3. výzvy prioritní osy 1 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (v této třetí výzvě byly vyhlášeny všechny 3 oblasti podpory – tj. 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 Rovné příležitosti včetně rovných příležitostí dětí a žáků s SVP, 1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků). Do této výzvy, která byla vyhlášena 24. 2. 2010, bylo předloženo 106 projektů o celkovém finančním objemu 304,527 tis. Kč (požadované finanční prostředky na grantové projekty byly téměř 3x vyšší než alokovaná částka na tuto výzvu). Do hodnocení k výběrové komisi postoupilo celkem 58 grantových projektů (42 z oblasti podpory 1.1; 6 projektů z oblasti podpory 1.2 a 10 grantových projektů z oblasti podpory 1.3).

V oblasti podpory 1.1 hodnotila výběrová projekty o celkovém finančním objemu 105,067 tis Kč (na oblast podpory 1.1 bylo ve výzvě vyčleněno 34,461 tis Kč). Výběrová komise doporučila k realizaci celkem 14 projektů o celkovém finančním objemu 34, 938 tis Kč, dalších 6 projektů bylo zařazeno do tzv. Zásobníku projektů (v případě odstoupení žadatele od podpisu smlouvy je nabídnut podpis smlouvy o realizace grantového projektu dalšímu uchazeči v pořadí). 1 projekt byl z výběrového procesu vyřazen, 21 projektů nebylo navrženo k financování z veřejných zdrojů.

V oblastech podpory 1.2 navrhla výběrová komise k financování celkem 6 projektů o celkovém objemu 19,457 tis. Kč, v oblasti podpory 1.3 bylo doporučeno k financování 8 projektů za celkovou částku 27,540 tis. Kč.

Seznam doporučených a nedoporučených grantových projektů k financování, které navrhla výběrová komise, bude předložen k projednání Radou kraje dne 7. září 2010 a následně ke schválení Zastupitelstvem kraje Vysočina, které se koná dne 21. září. 2010. Po vydání usnesení bude zveřejněn seznam schváleným a neschválených projektů k financování a úspěšní uchazeči budou pracovníky Oddělení grantových programů Krajského úřadu kraje Vysočina vyzváni k součinnosti při přípravě smluv o realizaci grantových projektů OP VK.
 

 
 
 
Zodpovídá: Vendula Hanzalová, DiS.
Vytvořeno / změněno: 1.9.2010 / 1.9.2010
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Finance > Finanční zdroje z EU > OP vzdělávání pro konkurenceschopnost > Aktuality

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze