Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vladimír Novotný - 2. náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Tiskové prohlášení hejtmana Vysočiny k hodnocení ředitelů příspěvkových organizací

 

 
 

Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,

Vážený pane krajský zastupiteli,

 

v návaznosti na vaše osobní citace, které se objevily v tiskové zprávě rozeslané regionálním médiím na Vysočině, reagujeme oficiálním otevřeným dopisem k plnění zákonných povinností.

 

Rada kraje Vysočina plní zákonem stanovené zřizovatelské kompetence.

 

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, v § 59 odstavci 1 písmeno i) jasně definuje povinnosti rady kraje. Rada kraje připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Radě kraje je vyhrazeno vykonávat zakladatelské a zřizovatelské funkce ve vztahu k právnickým osobám, organizačním složkám, které byly zřízeny nebo založeny krajem nebo které byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, včetně jmenování a odvolávání jejich ředitelů a stanovení jejich platu a odměn; k tomu pravidelně jedenkrát ročně projednávat zprávu o jejich činnosti, o plnění jejich úkolů, pro které byly založeny nebo zřízeny, a přijímat příslušná opatření k nápravě.

 

Na základě výše uvedeného a v souladu se zněním školského zákona chce Rada kraje Vysočina zcela legitimně sjednotit manažerské metody v rámci hodnocení činnosti zřizovaných organizací. Podobné procesy probíhaly a probíhají s vedoucími odborů krajského úřadu a tato dobrá praxe byla použita i pro hodnocení ředitelů zřizovaných příspěvkových organizací.

 

Pravidla Rady kraje Vysočina pro periodická hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina ze dne 9. 2. 2010 svým zněním zaručují všem ředitelům krajských školských zařízení stejný prostor pro informování zřizovatele, navíc, hodnotící rozhovor je veden jako osobní rozhovor. Toto setkání tváří v tvář zvyšuje důležitost vyžadované a poskytované zpětné vazby a je dobrou příležitostí pro zdůraznění informace o záležitostech, se kterými se příspěvková organizace setkala v minulosti a pro identifikaci případných rizik, která mohou ohrozit plnění cílů organizace.

Hlavním důvodem pro přijetí tohoto postupu je zachovat v kraji Vysočina kvalitní a dostatečně pestrou vzdělávací nabídku, co nejefektivněji využít personální a materiální potenciál škol a školských zařízení v kraji a zajistit optimální nakládání s veřejnými prostředky v oblasti školství.

 

Rada kraje Vysočina na svém dnešním jednání vzala na vědomí výsledky, které předložila hodnotící komise a navrhla jednak ocenění ředitelů výtečně hodnocených a jednak opatření u těch ředitelů, kde se v jimi řízené organizaci prokázaly nedostatky.

 

Prohlašujeme tímto, že nelze polovičatě řídit a neřídit příspěvkové organizace a že hodnocení vedoucích pracovníků patří ke standardním managerským postupům. Současná rada kraje by mohla položit otázku: Jakým způsobem a zda efektivně plnili své povinnosti ve vztahu k vlastním příspěvkovým organizacím současní kritici? Obáváme se, že jejich benevolentní přístup k řízení organizací nebyl zaštítěn žádným sofistikovaným spravedlivým modelem. Konečně, stačí se ohlédnout do minulosti.

 

Přes lacinou a nepodloženou kritiku bude managerské hodnocení činností ředitelů krajských příspěvkových organizací pokračovat.

 

za členy Rady kraje Vysočina

MUDr. Jiří Běhounek

hejtman kraje Vysočina

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 2.4.2010 / 2.4.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Vladimír Novotný - 2. náměstek hejtmana > Rozhovory

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze