Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Doprava škodí jihlavskému ovzduší více než průmyslová zóna

Kraj Vysočina a město Jihlava mají studii kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy

Více než průmyslová zóna škodí Jihlavě doprava a také topení, resp. spalování nevhodného materiálu a také odpadu v tzv. malých zdrojích (například v kotelny rodinných domů). I to je jeden z mnoha výsledků rozsáhlé a v České republice ojedinělé studie „Vyhodnocení kvality ovzduší průmyslové zóny města Jihlavy a z něho vyplývajících zdravotních rizik“. Studii zpracoval Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Brně. Zadání studie je společnou iniciativou kraje a města. Včera byla studie prezentovaná médiím na tiskové konferenci v budově jihlavské radnice.
 

 
 

Ve sledované oblasti přesahující území města Jihlavy byl hodnocen vliv dopravy, šíření pachových látek, zdravotní rizika a rozptylová studie města Jihlavy. Cílem studie bylo mimo jiné najít kroky ke zlepšení kvality ovzduší nejen v Jihlavě a okolé, ale i v celém kraji Vysočina.

 

Studie poskytuje dokonalý přehled o umístění zdrojů a jejich podílu na znečišťování ovzduší Jihlavy a dále poskytuje dokonalý přehled o stavu a kvalitě ovzduší. V rámci realizace studie provedl zpracovatel nepřetržité půlroční měření škodlivin na třech stacionárních stanicích umístěných v areálu firmy Automotive Lighting, ZŠ Demlova a ve Velkém Beranově.

 

Nejvyšší koncentrace byly naměřeny na stanici umístěné v areálu firmy Automotive Lighting, což potvrdilo významný vliv dopravy, zejména dálnice D1. I přes všechny významné zdroje znečišťování ovzduší studie definuje z pohledu imisí kraj Vysočina jako jeden z nejčistších v České republice. Stejně tak město Jihlava patří mezi nejčistší krajská města České republiky.

 

Přestože v posledních dvou letech (2007, 2008) nedošlo na území kraje Vysočina k žádnému překročení imisního limitu a Ministerstvo životního prostředí v těchto letech nemuselo vymezit v rámci kraje Vysočina žádnou oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší, součet těchto podlimitních koncentrací může vyčerpat rozvojový potenciál ve vztahu ke zdravotním rizikům. Ze studie dále vyplynulo, že majoritním zdrojem škodlivin spojovaných právě se zdravotním rizikem obyvatelstva je doprava a v této oblasti je nutné přijmout a realizovat účinná opatření. Mezi ně patří například lokální snižování rychlosti, včasný úklid po zimní údržbě silnic, ale také výsadba keřů a stromů kolem silnic, kterou jsou významnou a účinnou barierou proti šíření škodlivých látek.

 

„Zjištění pro Jihlavu jsou pozitivní, patříme k městům s lepší kvalitou ovzduší, ale jsou i zjištění varovná. Bereme tento materiál velmi vážně. Bude podkladem při tvorbě nového územního plánu, který tak bude lépe zohledňovat i zájmy životního prostředí,“ uvedl k výsledkům studie primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal. Připomněl, že městu by v oblasti dopravy mělo v dohledné době odlehčit propojení průmyslové zóny k obci Heroltice a také dokončení napojení průmyslové zóny k přivaděči k dálnice (I/38).

 

Jako významný faktor z hlediska kvality ovzduší se ukázaly také tzv. malé zdroje, zejména lokální topeniště. „Současná legislativa nám nedává mnoho možností jak bojovat s tímto nešvarem. Proto hledáme cestu osvěty, musíme se pokusit veřejnosti vysvětlit, že pálením odpadu, například PET lahví nebo pneumatik, škodí sami sobě a především dalším generacím,“ řekl k dalšímu zjištění studie radní kraje Vysočina pro oblast životního prostředí Zdeněk Ryšavý.

 

Výsledky měření, závěry studie a návrhy opatření jsou zveřejněny na internetových stránkách odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina a na internetových stránkách města Jihlavy (http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=4023549&p1=4929)

 

  • Více informací za Krajský úřad kraje Vysočina:: Ing. Rostislav Habán, odbor životního prostřední, tel.:  564 602 514,mail: haban.r@kr-vysocina.cz
  • Více informací za Magistrát města Jihlavy: Ing, Katarína Ruschková, vedoucí odboru životního prostředí, tel: 567 167 710, e-mail: katarina.ruschkova@jihlava-city.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 13.11.2009 / 13.11.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze