Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Upozornění pro příjemce dotací na CzechPOINT

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Czech POINT
Dodatečně bylo zveřejněno upozornění pro příjemce dotací na CzechPOINT - k zjednodušené žádosti o platbu je nutné předložit Výpis z oddělené účetní evidence prokazující plnění Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace v části 3, bod 9. Pokud jste tak při podání zjednodušené žádosti o platbu neučinili, zašlete tento doklad na příslušnou pobočku CRR ČR i s uvedením registračního čísla projektu.
 

 
 

Shrnující výčet všech příloh ke zjednodušené žádosti o platbu (všechny doklady musí být předloženy nejpozději při podání zjednodušené žádosti o platbu, pokud nebyly doloženy při podání žádosti o dotaci):

 • Monitorovací zpráva podepsaná statutárním zástupcem (nebo pověřenou osobou)
 • Příloha č. 1 - Dokument o volbě nebo existenci statutárního zástupce žadatele (například ověřený výpis nebo originál zápisu nebo usnesení z jednání prvního zastupitelstva - pokud nebyl předložen spolu se Žádostí o poskytnutí dotace)
 • Příloha č. 2 - Pověření oprávněné osoby od statutárního orgánu k podpisu Monitorovací zprávy (je-li relevantní)
 • Příloha č. 3 - Soupiska faktur (podepsaná statutárním zástupcem nebo osobou jím pověřenou)
 • Příloha č. 4 - Kopie dokladů související s výběrovým řízením na dodavatele (pokud nebyly předloženy spolu se Žádostí o poskytnutí dotace)
 • Příloha č. 5 - Kopie uzavřených smluv s dodavateli/kopie objednávky (pokud nebyly předloženy spolu se Žádostí o poskytnutí dotace)
 • Příloha č. 6 - Kopie účetních dokladů k soupisce faktur
 • Příloha č. 7 - Kopie výpisů z účtů, ze kterých/na které byly realizovány platby v souvislosti s realizací projektu, nebo výpis z internetového bankovnictví opatřený razítkem a podpisem odpovědné osoby, tj. statutární zástupce nebo jím pověřená osoba (na výpisech barevně označte platby, o které se jedná)
 • Příloha č. 8 - Seznam čísel účtů s uvedením názvu banky, využívaných příjemcem v souvislosti s realizací projektu (je-li relevantní, tj. v případě, že příjemce používá i jiný účet, než uvedený v Žádosti o poskytnutí dotace)
 • Příloha č. 9 - Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu. Fotografie pořízeného majetku označeného štítky od poskytovatele.
 • Příloha č. 10 - Závěrečné vyúčtování žádosti o platbu. Žádost o platbu vygenerovaná v IS Benefit7.
 • Příloha č. 11 - Úředně ověřená kopie záznamu usnesení zastupitelstva nebo výpisu z usnesení zastupitelstva, kde je uvedeno schválení Podmínek zastupitelstvem
 • Příloha č. 12 - Výpis z oddělené účetní evidence příjemce pro projekt

  Upozornění: v případě nedodání všech výše uvedených dokladů bude administrace vyúčtování Vaší žádosti pozastavena do doby úplného předložení všech dokladů, což v krajním případě může vést i k navrácení dotace.
 
Zodpovídá: Ing. Karel Žák
Vytvořeno / změněno: 23.9.2009 / 23.9.2009 | Zveřejnit do: 1.11.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Krajský úřad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze