Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Strategický plánovací dokument státu zatím ustoupil od vymezení výběru konkrétních lokalit úložišť vyhořelého jaderného paliva

Vláda ČR tento týden na svém jednání schválila návrh Politiky územního rozvoje ČR 2008. Návrh Politiky územního rozvoje České republiky 2008 (PÚR ČR 2008) byl zpracováván a připravován v nadstandardní a dlouhodobé spolupráci krajů, ministerstev a jiných ústředních správních úřadů. Do procesu pořízení návrhu PÚR ČR 2008 měla možnost se aktivně zapojit i veřejnost, a to již od počáteční fáze jeho přípravy. Vládě se povedlo překonat celý soubor přetrvávajících rozporů a schválit PÚR ve shodě, přitom odstranit neodůvodněné předurčování řešení otázek, pro které budou zjišťovány další potřebné informace, např. v otázce lokalit pro budoucí úložiště jaderných odpadů. V původním pracovním návrhu totiž bylo vyjmenováno šest lokalit pro výběr hlubinných úložišť vysokoradioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva, mezi kterými figurovala i dvě místa z Vysočiny – Rohozná a Budišov.
 

 
 

Na základě připomínek i kraje Vysočina k PÚR bylo dosaženo již zmíněného - vláda schválila tento strategický dokument bez sporného seznamu. "Pro kraj Vysočina to znamená, že ani nadále nemusí do svých Zásad územního rozvoje (poznámka autora: musí vycházet z PÚR) tyto lokality uvádět, resp. i dále s nimi nepočítá," uvedl ředitel Krajského úřadu kraje Vysočina Zdeněk Kadlec.

PÚR bude aktualizována vládou nejpozději do konce roku 2012 na základě nových poznatků. Ve stejné době dojde také k aktualizaci krajských zásad územního rozvoje.

Poznámka:
PÚR ČR 2008 je nástroj územního plánování, který na celostátní úrovni koordinuje územně plánovací činnost krajů a obcí a poskytuje rámce pro konkretizaci úkolů územního plánování uvedených ve stavebním zákoně.

V nezbytně nutných případech tento dokument vymezuje oblasti se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem přesahují území jednoho kraje (tj. rozvojové oblasti a rozvojové osy), dále oblasti se specifickými hodnotami a se specifickými problémy. Rovněž vymezuje plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury. Ty jsou vymezeny pouze uvedením míst, která mají být spojena s ohledem na jejich mezinárodní, republikového nebo nadregionální význam. Řešení konkrétního vedení tras a výběr nejvhodnější varianty bude probíhat na základě potřebné detailní znalosti v podrobnější územně plánovací činnosti za účasti veřejnosti, v územním řízení se bude rozhodovat na základě posouzení vlivu záměrů na životní prostředí.
PÚR ČR 2008 ukládá krajům a obcím řešit v územně plánovací dokumentaci např. negativní důsledky suburbanizace, fragmentace krajiny dopravními stavbami, znovu využívat opuštěné areály a plochy (tzv. brownfields) a rovněž se týkají i problematiky preventivní ochrany území a obyvatelstva před povodněmi, která je v těchto dnech aktuální.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 24.7.2009 / 24.7.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2009 > Prosinec

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze