Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Další evropské peníze na vzdělávání

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Téměř 210 milionů korun je připraveno k rozdělení na Vysočině pro druhé kolo předložených grantových projektů do OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Počáteční vzdělávání.
 

 
 

„V porovnání s první výzvou prioritní osy Počáteční vzdělávání, která byla vyhlášena krajem Vysočina v květnu 2008, byl zájem žadatelů, co do objemu požadovaných prostředků, o něco nižší. Do druhé výzvy bylo předloženo 137 žádostí, žadatelé ve svých projektových žádostech požadovali finanční prostředky ve výši 620 823 tisíc Kč. Převis podaných žádostí do druhé výzvy v porovnání s alokovanými prostředky byl tedy téměř trojnásobný,“ uvedla Vendula Hanzalová z krajského odboru regionálního rozvoje.

 

Na oblast podpory 1.1 -  Zvyšování kvality ve vzdělávání bylo vyčleněno celkem 93 875 tis. Kč. V rámci této oblasti podpory předložily žadatelé 89 projektů o celkovém finančním objemu 440 115 tis. Kč. Převis žádostí v této oblasti podpory byl více než čtyřnásobný. Projekty byly zaměřeny především na zavádění nových vyučovacích metod směřujících ke zvýšení kvality cizích jazyků ve školách, rozšiřování výuky všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětů v cizím jazyce a zavádění informačních a komunikačních technologií do těchto předmětů a dále na zlepšování podmínek pro výuku technických oborů ve školách. Nejčastějšími předkladateli projektů v této oblasti podpory byly školy a školská zařízení, právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství, města, obce apod.


V oblasti podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bylo pro 2. výzvu alokováno 44 500 tis. Kč. V rámci této oblasti podpory bylo předloženo 18 projektů o celkovém finančním objemu 62 444 tis. Kč. Podporovanými aktivitami byly aktivity typu inovace vyučovacích metod podporující rovný přístup ke vzdělávání, zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu jedinců ke vzdělávání, rozvoj poradenství a rozšíření nabídky asistenčních a dalších odborných služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání dětí cizinců apod. Nejčastějšími žadateli v oblasti podpory 1.2 byly rovněž školy, školská zařízení a také nestátní neziskové organizace.

 

V oblasti podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení mohli žadatelé žádat o 71 500 tis. Kč, přičemž předložili 30 projektů, ve kterých žádali o celkovou částku 118 262 tis. Kč. Projekty byly zaměřeny především na vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti informačních a komunikačních technologií, výuky cizích jazyků včetně realizace odborných stáží, zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení apod.

 

Všechny předložené projekty prochází nyní náročnou fází několikastupňového hodnocení. Poslední slovo bude mít však zářijové krajské zastupitelstvo, které rozhodne o poskytnutí podpory konkrétním projektům. Předpokládaný termín uzavření smluv s úspěšnými žadateli o realizaci grantových projektů z 2. výzvy je plánován na říjen 2009.

 

Oddělení grantových programů Odboru regionálního rozvoje, Krajského úřadu kraje Vysočina připravuje další výzvu k předkládání projektových žádostí, tentokrát 1. výzvu do oblasti podpory 3. 2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání. „V případě splnění všech potřebných úkonů před vyhlášením výzvy bude výzva vyhlášena pravděpodobně v sprnu 2008,“ upřesnil termín radní kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Martin Hyský.

 

Více informací naleznete na webových stránkách www.vysocina-finance.cz pod záložkami Finanční zdroje z EU/OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 22.5.2009 / 22.5.2009

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze