Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Informace o volbách do Evropského parlamentu

volby
Ve dnech 4. června až 7. června 2009 se v rámci Evropské unie uskuteční v pořadí druhé volby do Evropského parlamentu, přičemž na území České republiky proběhnou volby tradičně v pátek dne 5. června od 14:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu dne 6. června 2009 od 8:00 hod. do 14:00 hod.
 

 
 

Podle zákona o volbách do Evropského parlamentu (EP) může na území České republiky  volit státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Volit mohou také státní občané jiného členského státu EU, kteří kromě dosažení věku 18 let alespoň druhý den voleb, musí splňovat další podmínky: mají na území České republiky trvalý pobyt a jsou na základě své žádosti zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí nebo požádali o zápis do seznamu voličů již pro volby do Evropského parlamentu v roce 2004. Voličem je i státní občan jiného členského státu EU, který nejpozději do 26. dubna 2009 do 16:00 hod. požádá obecní úřad, v jehož správním obvodu je veden v evidenci obyvatel, o zápis do seznamu voličů pro volby do EP a splňuje podmínku, že je po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu, kterým je zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění, tedy nejméně od 22. dubna 2009. Splnění této podmínky volič dokládá buď kopií potvrzení o přechodném nebo kopií povolení trvalému pobytu na území České republiky. V daném případě tedy zápis do seznamu voličů pro volby do EP 2009 není automatický, ale pouze na žádost voliče.

 

Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách do EP je tedy zápis voliče do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v r. 2009. Státní občané České republiky jsou do tohoto seznamu zaneseni automaticky obecním úřadem v místě trvalého pobytu a to přenesením údajů ze stálého seznamu voličů, který obecní úřad vede pro účely všech typů voleb. Do seznamu voličů pro volby do EP v r. 2009 jsou automaticky přeneseny i údaje o voličích - státních občanech jiných členských států EU, kteří požádali o zápis do seznamu voličů pro volby do EP již v roce 2004. Všechny shora uvedené úkony musí být provedeny nejpozději do neděle 26. dubna 2009 do 16:00 hod.

 

V této souvislosti je nutné upozornit na odlišnost voleb do EP oproti jiným typům voleb. Zákon o volbách do EP totiž neumožňuje po 26. dubnu 2009 dopsání voliče do seznamu voličů, ani do výpisu ze seznamu voličů ve dnech voleb a to ani v případě, kdy volič prokáže své právo volit v příslušném volebním okrsku tak, jak je tomu např. u voleb do zastupitelstev obcí. Aby se předešlo nesrovnalostem či případným stížnostem, je účelné, aby si voliči v případě pochybností ověřili u obecního úřadu v místě trvalého pobytu, že jsou zapsáni v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a to nejpozději do 26. dubna 2009 do 16:00 hod. Vhodné je to zejména u těch voličů, kteří od posledních voleb změnili místo trvalého pobytu.

 

V případě, kdy volič neví jistě, zda se ve dnech voleb bude nacházet v místě svého trvalého pobytu, např. má být hospitalizován, nebo pobývá v některém z ústavů sociální péče, má možnost si u obecního úřadu v místě trvalého pobytu požádat o vydání voličského průkazu, který ho opravňuje volit v kterémkoliv volebním okrsku na území ČR. Žádost o vydání voličského průkazu musí být písemná a musí na ní být ověřen podpis žadatele. Pokud žadatel doručí svoji žádost o vydání voličského průkazu příslušnému úřadu osobně, podpis na žádosti není třeba ověřovat. O voličský průkaz je možné požádat nejpozději do 21. května 2009 do 16:00 hod. Za účelné považujeme vyžádání voličského průkazu zejména tehdy, kdy volič změní místo svého trvalého pobytu po 26. dubnu 2009. V takovém případě zůstane zapsán v seznamu voličů v místě svého původního pobytu, neboť OÚ v místě původního trvalého pobytu již nemůže voliče ze seznamu vyškrtnout a OÚ v místě nového trvalého pobytu naopak nemůže voliče do seznamu dopsat.

 

  • Alena Kuchařová, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
    Krajský úřad kraje Vysočina
    Tel.: 564 602 258
    e-mail: kucharova.a@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 22.4.2009 / 22.4.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2009 > Prosinec

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze