Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro příspěvkové organizace kraje

Mobilní verze webu

Stanovisko OŠMS k postupu při rozhodování ředitele podle § 165 odst. 2 školského zákona po dni 5. 3. 2009

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Stanovisko Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina k častým dotazům týkajícím se toho, zda zákon č. 49/2009 Sb., kterým se mění školský zákon, vyňal rozhodování o přijímání ke vzdělávání a další věci ze zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.
 

 
 

Stanovisko Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina k postupu při rozhodování ředitele podle § 165 odst. 2 školského zákona po dni 5. březnu 2009

 

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „odbor školství“) vydává pro dotčené ředitele škol ve své územní působnosti toto stanovisko:

  1. Ředitelé mateřských škol, základních, středních a vyšších odborných škol, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, mají i po dni nabytí účinnosti zákona č. 49/2009 Sb., kterým se mění školský zákon, rozhodovat v případech podle § 165 odst. 2 písm. b), e), f) a g) školského zákona podle správního řádu.
  2. Odbor školství při plnění svých úkolů jakožto nadřízeného orgánu ve smyslu § 183 odst. 3 školského zákona bude veškerá podání směřující proti rozhodnutím nebo jiným vyřízením, pokud při nich ředitel školy nepostupoval podle správního řádu, posuzovat podle obsahu, a pokud dojde k závěru, že směřují proti rozhodnutí ve smyslu § 9 správního řádu, tj. rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má nebo nemá, provede odvolací správní řízení.

Odbor školství je toho právního názoru, že zákon č. 49/2009 Sb. nevyňal rozhodování podle § 165 odst. 2 písm. b), e), f) a g) školského zákona ze správního řízení, a to zejména s ohledem na skutečnost, že školský zákon je právní předpis, který nabyl účinnosti přede dnem 1. ledna 2006, a na nějž proto dopadá ustanovení § 180 odst. 1 správního řádu. Rozhodování podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. b), e), f) a g) školského zákona materiálně naplňuje znaky správního řízení podle § 9 správního řádu. Opačný výklad zastávající vynětí uvedených okruhů rozhodování ze správního řádu by měl za následek připuštění podstatného a bezdůvodného snížení účinné a rychlé možnosti ochrany práv dětí, žáků a studentů v přístupu k veřejné službě – výchově a vzdělávání podle školského zákona.

Shora uvedené stanovisko 1 a 2 je plně v souladu se stanoviskem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako ústředního orgánu státní správy.

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Mgr. Vít Krčál
Vytvořeno / změněno: 24.3.2009 / 24.3.2009 | Zveřejnit do: 31.12.2011
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace > Právní předpisy kraje

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze