Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

FOND VYSOČINY – grantový program „Krajina Vysočiny 2009“

Fond Vysočiny
Zastupitelstvo kraje Vysočina vyhlásilo včera na svém 2. zasedání v roce 2009 nový grantový program „Krajina Vysočiny 2009“. Cílem grantového programu je podpořit průzkum a poznávání krajiny tj. sběr aktuálních informací o přírodě v kraji Vysočina.
 

 
 

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování inventarizace území, monitoringu biotopů a výskytu zvláště chráněných živočichů apod. Důraz je mimo jiné kladen na mapování nových lokalit, tedy nejen už historicky známých území, ale i sběr informací, které jsou pro orgány ochrany přírody nové a dosud neznámé. Sebraná a shromážděná data přispějí k podrobnějšímu poznání krajiny a také budou analyzována a aktivně využívána orgány ochrany přírody. Na základě takto sebraných dat je například možné navrhnout postupy a péči pro případný nově nalezený předmět ochrany, mohou se stát podkladem pro plány péče již vyhlášených zvláště chráněných území aj.

 

Celkový objem finančních prostředků:    1 000 000 Kč

 

Příjemci podpory:

-fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku;

-fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění, nezapsané
v obchodním rejstříku;

-právnické osoby;

-obce, městyse a města kraje Vysočina.

 

Maximální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 50 000 Kč s tím, že je stanovena max. možná sazba ceny práce 350,- Kč/ hod.

 

Minimální podíl příjemce podpory musí být 15 % celkových nákladů projektu.

 

Časový harmonogram realizace projektu:

Projekt bude zahájen po podpisu smlouvy o poskytnutí podpory a ukončen nejpozději do  18 měsíců od podpisu smlouvy o poskytnutí podpory.

 

Žádosti zpracované ve dvou vyhotoveních včetně příloh (originál + kopie) se přijímají osobně prostřednictvím podatelny Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava nebo poštou v termínu do 10. 04. 2009 (rozhodující je datum poštovního razítka).

 

Garantem programu je odbor životního prostřední, Krajský úřad kraje Vysočina, Seifertova 24, Jihlava, 587 33.

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 11.3.2009 / 11.3.2009

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze