Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Přijímací řízení na střední školy v roce 2009

V kalendářním roce 2009 dochází v rámci přijímacího řízení na střední školy všech zřizovatelů k několika zásadním změnám.
 

 
 

1.      Přihlášky do denní formy vzdělávání na střední škole podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy nejpozději
do 15. března 2009 (přihlášky do jiné než denní formy vzdělávání na střední škole podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy nejpozději do 20. března 2009). 

2.      Do denní formy vzdělávání může uchazeč podat tři přihlášky (v prvním kole se může uchazeč přihlásit až na 3 obory vzdělání).

3.      V rámci přijímacího řízení může ředitel školy rozhodnout o konání přijímací zkoušky. V takovém případě pro první kolo přijímacího řízení stanoví ředitel školy nejméně dva termíny pro konání přijímací zkoušky.

4.      Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky.

5.      Pokud se přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, odešle ředitel školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeči bez zbytečného odkladu (po 15. březnu).

6.      Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, které nelze doručit uchazeči se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.

7.      Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

8.      Uchazeč, kterému bylo doručeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, musí svůj úmysl vzdělávat se potvrdit tzv. zápisovým lístkem do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek lze vzít zpět).

9.      Každý uchazeč o vzdělávání na střední škole obdrží jeden zápisový lístek.

10.  Zápisový lístek obdrží uchazeč, který je žákem základní školy na této základní škole a to do 15. března 2009. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný  dle místa trvalého bydliště uchazeče.

 

 

Co dělat před odevzdáním přihlášky.

-          vybrat si z nabídky oborů školu, která poskytuje výuku zvoleného oboru,

-          ověřit si, jaké podmínky škola pro přijetí do vybraného oboru vzdělání vydala (povinnost ředitele zveřejnit do 31. ledna 2009),

-          obstarat si 1 – 3 tiskopisy přihlášky na ZŠ nebo v prodejnách SEVT, na webových stránkách MŠMT,

-          vyplnit přihlášku a nechat si potvrdit prospěch na ZŠ,

-          obstarat si lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, pokud je předpokladem přijetí uchazeče zdravotní způsobilost,

-          získat posudek školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění uchazeče, který je zdravotně znevýhodněn, obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací zkoušky,

-          odevzdat přihlášky přímo ředitelům středních škol do 15. března 2009,

-          vyzvednout si v základní škole (na krajském úřadě) zápisový lístek do 15. března 2009.

 

Co dělat do doby přijímacích zkoušek (přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení  denní formy vzdělávání proběhnou od 22. dubna do 7. května 2009)

 

Škola pořádá přijímací zkoušky:

-          očekávat pozvání na přijímací zkoušku, nebo informaci, že se ji uchazeč nemusí zúčastnit,

-          v případě, že se termíny dvou zkoušek shodují, rozhodnout se pro jeden z oborů vzdělání,

-          nemohu-li se z vážných důvodů zkoušky účastnit, omluvit se nejpozději do 3 dnů od termínu zkoušky a očekávat sdělení náhradního termínu.

 

 Škola nepořádá přijímací zkoušky:

-          očekávat rozhodnutí o přijetí, nepřijetí do oboru vzdělání – může přijít kdykoliv po 16. březnu 2009.

 

Co dělat po přijímacích zkouškách – po zaslání rozhodnutí o přijetí, nepřijetí do oboru vzdělání:

-          očekávat rozhodnutí o přijetí, nepřijetí do oboru vzdělání – do 3 pracovních dnů po ukončení zkoušky, nebo dříve, pokud nebyla zkouška podmínkou.

-          vyzvednout rozhodnutí na poště, ve škole. Na poště uschováno jen 5 pracovních dnů (nevyzvedne-li se, pak se považuje za doručené).

 

V případě přijetí uchazeče:

-          do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí zaslat řediteli střední školy zápisový lístek – žádost o vydání zápisového lístku si mohou uchazeči, kteří nejsou žáky ZŠ, stáhnout z webových stránek kraje Vysočina www. kr-vysocina.cz (téma Školský portál – přijímací řízení),

-          nebude-li zápisový lístek ve lhůtě 5 pracovních dnů škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem

 

V případě nepřijetí uchazeče:

 

-           do 3 pracovních dnů je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí, který odvolání postoupí příslušnému krajskému úřadu (Upozornění: Tato informace vychází ze současného stavu legislativy, pokud by byla schválena navrhovaná novela školského zákona, odvolání by se zasílalo přímo KrÚ)

-          zeptat se ředitele školy příslušné střední školy na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek),

-          nevyjde-li odvolání (nebo nebylo podáno), zjistit možnosti přijetí ve 2. kole (na webových stránky kraje, na odboru školství mládeže a sportu KrÚ, v jednotlivých školách).

 

Další informace je možno získat na adrese www.kr-vysocina.cz, nebo volat na Krajský úřad kraje Vysočina odbor školství, mládeže a sportu (tel.: 564602944, 564602964).

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 19.1.2009 / 19.1.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2009 > Prosinec

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze