Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zpráva z porad vedoucích zařízení školního stravování

 

 
 

Zpráva  z porad vedoucích zařízení  školního  stravování  v kraji Vysočina, které proběhly  ve  dnech 13. – 20. 10. 2008  po jednotlivých okresech (Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod) ve spolupráci s OB III

 

Přítomni: dle prezenční listiny.

 

 

Program:

 1. Statistické výkaznictví – Z17-01 o činnosti zařízení školního stravování podle stavu k 31. 10. 2008,
 2. Informace z porady pracovnic  pro školní stravování krajských úřadů a ČŠI,
 3. Legislativní změny a připravované změny v oblasti stravovacích služeb,
 4. Bezpečnost potravin, hygiena, stravovací doporučení (virová hepatitida typu A, proč se monitorují nákazy, program školního mléka, epidemie dětské obezity),
 5. Odpovědi na dotazy k závodnímu stravování, k poskytovaným stravovacím službám,
 6. Soutěže, další vzdělávání.

 

 

ad 1) Statistický výkaz Z17-01 o činnosti zařízení školního stravování

·         povinnost předávat údaje stanoví § 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

·         řádně vyplněný výkaz  odešle právnická osoba nejlépe po síti Internet na určený server
do 11. 11. 2008, nebo výjimečně na formuláři správnímu úřadu do 4. 11. 2008,

·         termín předání je pro školu a školské zařízení závazný,

·         bližší podrobnosti a informace k elektronickému zpracování jsou k dispozici na internetové přihlašovací stránce http:delta.uiv.cz/vykazy/forma.asp pod ikonou otazníku ještě před zadáním jména a hesla,

·         v případě dílčích nejasností přiloží vykazující jednotka k výkazu komentář, ve kterém blíže vysvětlí takové údaje, o jejichž správnosti by mohly být při dalším zpracování pochyby, komentář bude opatřen razítkem vykazující jednotky  a podpisem odpovědného pracovníka (komentář vyplní zejména ta zařízení, která stravují děti, žáky studenty např. více typů škol, školy jiných zřizovatelů, školy zabezpečující závodní stravování více školám), zpracovatelské místo nebo ÚIV si může od vykazující jednotky vyžádat písemné zdůvodnění i dodatečně,

·         při výskytu závažných chyb ve výkazu je vypracování komentáře podmínkou a je vyžadováno i  pořizovacím programem (zeleně psané chyby), modře psané chyby jsou kritické – nutno opravit, výkaz nelze odeslat, červeně psané chyby – chyby pochybné mohou být akceptovány,

·         kontaktní osoba pro údaje v souborech rejstříku škol a školských zařízení:

RNDr. Jan Jírovský, fax. 224 398 268, e-mail:jan.jirovsky@uiv.cz (ÚIV Praha), nejdříve však konzultovat nejasné údaje přímo se svým správním úřadem (pověřenou obcíIII),

·         údaje, které se doplňují automaticky ze souboru rejstříku se na výkaze nevyplňují, avšak tisknou se na výpisu výkazu z programu. Pokud údaj v souboru rejstříku nesouhlasí se skutečností, je třeba kontaktovat ÚIV.

·         výkaz sestavují všechna zařízení školního stravování zapsaná do rejstříku škol,

je-li pod jedním IZO vykazováno na samostatných výkazech více odloučených pracovišť, nesmí být žádný výkaz jejich sumářem,

náhradní stravování: pokud škola zabezpečuje pro své žáky stravování na základě smlouvy v jiném než školském zařízení, a na toto stravování přispívá (stravovací služby podle § 2 vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění), sestaví výkaz s IZO školy,
za náhradní stravování se pro účely tohoto výkaznictví nepovažuje případ, kdy má škola svou výdejnu s vlastními pracovníky a stravu dováží  ze zařízení mimo školský rejstřík,

vykazovaní strávníci: děti, žáci a studenti, jimž je poskytováno stravování v rámci hmotného zabezpečení, v oddíle I se uvedenou do řádků podle školy a do sloupců podle toho, jaká jídla odebírají ve vykazujícím zařízení nebo jaká jídla jsou pro ně odvážena do výdejen,

ostatní pravidelně stravování (ř. 0113): rozumí se všichni pravidelně stravovaní včetně pracovníků škol, žáků, kteří studují v jazykových školách v jednoletých denních pomaturitních kursech i ostatní cizí stravovaní, řádek 0114: se vykazují všichni aktivní pracovníci škol a školských zařízení bez ohledu na to, zda jsou pracovníky vykazujícího zařízení či nikoli,

 

stravovaní/ný =  všichni

strávník = dítě, žák, student

 

příprava stravy ve výdejně: výdejna může sama připravovat doplňková jídla, vyplní v odd. III i sl. 4 až 5a, ř. 0303 až 0306 (uvařená jídla),

odd. III, sl. 5a: kromě jídel pro strávníky se zahrnou všechna uvařená jídla závodního stravování zaměstnanců vykazujícího právního subjektu bez ohledu na to, zda je vykazující pracoviště současně místem výkonu jejich činnosti a zda jsou zde tato jídla i vydávána, sl. 3a a 5a ve všech řádcích se vykáží jídla vydaná/uvařená v rámci školního stravování (tj. pro strávníky v ř. 0101a 0202)  a závodního stravování vlastních zaměstnanců,

evidenční počet pracovníků: ř. 405 (řezníci, cukráři, uzenáři), rozumí se pracovníci při přípravě a výdeji stravy, nikoli pracovníci určeni k dozoru, uklízečky, údržbáři atp..

 

ad 2)

představen projekt MŠMT ČR „Ve škole zdravé jídlo pro každého“,

jehož cílem je:

 • omezení obezity,
 • snížení rizika alimentárních nákaz,
 • celkové zlepšení úrovně školního stravování (zatraktivnění této služby pro účastníky),
 • mediální prezentace,
 • zdravá škola,
 • součást školních vzdělávacích programů,

jedná se o jeden program z celé skupiny projektů zabývajících se výchovou ke správnému životnímu stylu –  cílová skupina děti, žáci, popřípadě pracovníci škol a rodiče, do této skupiny patří i projekt pohybové aktivity na školách prostřednictvím tance,

na MŠMT ČR vytvořena pracovní skupina, která se bude zabývat školním stravováním, členy této skupiny jsou převážně odborníci v oblasti výživy, členem je i  poradce ministra školství, zástupce výrobců bioproduktů, diskuse vedena nad spotřebním košem, výživovými dávkami a pestrostí podávané stravy,

metodičky školního stravování by upřednostnily přípravu koncepce školního stravování, která by mimo jiné  zahrnovala pravidelnou úpravu vyhlášky o školním stravování, transparentnost financování školního stravování, průběžné vzdělávání a motivaci pracovníků školního stravování,

MZd ČR provádí šetření pestrosti podávané stravy ve školních jídelnách, byly údajně osloveny hygienické stanice, které šetří přímo v terénu,

 

návrhy změn: snížení bílkovin, potravinová pyramida – není možno kvantifikovat, nelze takto zvolenou metodou vyčíslit skutečné doporučující výživové dávky, velký důraz kladen na pestrost podávané stravy, odborníci vedou polemiky již 10 let, snahou je přijmutí evropských výživových doporučení, s vědeckým výzkumem se doporučení pro příjem bílkovin ve výživě člověka průběžně modifikují, v současné době jsou aktuální doporučení nižšího příjmu bílkovin, než tomu bylo v minulosti. Bílkovina je jedním ze tří ukazatelů, které se podílejí na energetickém zajištění potřeb organizmu. Podle Světové zdravotnické organizace by zastoupení bílkovin v energetickém přívodu, zejména u dětí, mělo představovat 12- 15%. Doporučené dávky EU (1992) uvádějí pro věk 6 až 12 let jen 8- 10%. Referenční hodnoty pro přívod potravin DACH (2002 Společnosti výživy německé, rakouské a švýcarské) jsou stanoveny dle věku a pohlaví, bílkoviny jsou zhruba 0,9 g/kg hmotnosti, v ČR zatím 1,0g/kg hmotnosti,

nejdůležitější = pestrost podávané stravy (Střídmě z pestrého stolu)

 

 

kontrolní činnost ČŠI

s nástinem činností pro další období seznámila  Ing. A. Fürstová, pracovnice ústřední ČŠI, zúčastněné metodičky krajských úřadů následovně:

 • využití finančních prostředků na předmět hlavní činnosti, způsob financování závodního stravování a doplňkové činnosti, striktně oddělené zdroje financování, výkaznictví, způsob vedení účetnictví, rozpočtová kázeň, detailní kontrola prvotních dokladů, daňová povinnost v oblasti poskytnutých darů, způsob nastavení kontrolních mechanismů v organizaci, odpovědnost jednotlivých pracovníků,
 • informace o podaných podnětech hygienickým stanicím, inspektorátu bezpečnosti práce, úřadu práce a podněty k trestnímu stíhání,
 • dodržování vyhlášky o školním stravování v praxi:  vnitřní řád, stravování v době nemoci, rozdělení strávníků podle věku, právo odběru jednotlivých druhů jídel, stanovení finančních limitů na potraviny a jejich čerpání, čerpání výživových dávek (tzv. spotřební koš).

 

Souhrnné poznatky ČŠI o stavu školství v kraji Vysočina za 2007/2008

(výtah z textu ze zpracované zprávy ČŠI, Inspektorát Jihlava, ul. Zborovská, z 30. 8. 2008)

C3  Školní stravování 

V oblasti školního stravování bylo realizováno celkem 20 státních kontrol zaměřených na dodržování právních předpisů.

Z toho v 7 případech byla státní kontrola zaměřena na podmínky náhradního stravování dětí a žáků zajišťované subjekty, které nejsou zapsány v rejstříku škol a školských zařízení a 1 kontrola byla provedena na základě žádosti soukromého zařízení školního stravování v souvislosti se zvýšením dotace.

Při státních kontrolách vykonaných v souvislosti s žádostí o dotace pro náhradní stravování bylo zjišťováno, zda smlouvy s poskytovateli náhradního stravování obsahují finanční normativy na nákup potravin, závazek k plnění výživových norem a rozsah poskytovaných služeb. Při žádné z těchto státních kontrol nebyly shledány v uvedených oblastech nedostatky.

V dalších 12 školních jídelnách byla provedena státní kontrola dodržování právních předpisů a rozsahu poskytovaných služeb. Bylo kontrolováno sledování a plnění výživových norem, správné stanovení finančních limitů na nákup potravin, správné zařazení strávníků do věkových skupin, kontrola podmínek pro poskytování školního stravování, kontrola smluv na zajištění školního stravování mezi právnickou osobou a provozovatelem stravovacích služeb, rozsah poskytovaných stravovacích služeb, provozování doplňkové činnosti a kontrola vedení účetních dokladů souvisejících s činností školní jídelny.

V rámci těchto 12 státních kontrol bylo v 11 školních jídelnách shledáno porušení právních předpisů. V 10 školních jídelnách bylo zjištěno porušení plnění výživových norem a 1 školní jídelna výživové normy vůbec nesledovala. Pouze 1 z kontrolovaných školních jídelen výživové normy plnila.

Další zjištěná porušení právních předpisů:

·         v 1 případě měla školní jídelna špatně stanovený finanční limit na nákup potravin a chybně zařazeny strávníky do věkových skupin

·         ve 2 případech školní jídelny neposkytovaly  stanovený rozsah stravovacích služeb

·         ve 2 případech školní jídelny nevedly úplně, průkazně a srozumitelně.účetní doklady související s činností školní jídelny

 

 

 

 

ad 3) Výtah nových předpisů vztahujících se nejenom ke stravovacím službám

 

Zákon č. 224/2008 Sb. -  úplné znění zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, (součinnost s předpisy Evropského parlamentu a Rady),

Sdělení statistického úřadu o zavedení klasifikace produkce č. 275/2008 Sb. (označení jednotlivých činností ve stravovacích službách),

Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností

Vyhláška č. 127/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin  a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů (v příloze uveden seznam alergenních složek),

Zákon č. 317/2008 Sb. – úplné znění školského zákona

Informace o záměru návrhu novely školského zákona (systém financování škol a školských zařízení, hrazení neinvestičních výdajů obec obci) uveřejněného na webových stránkách MŠMT ČR, www.msmt.cz

Nařízení vlády č. 319/2008 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem
a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol (omezení finanční podpory),

Vyhláška č. 322/2008 Sb., o organizaci školního roku.

 

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (opakovaná informace)

Povinnosti při prodeji výrobků a poskytování služeb: prodávat výrobky ve správné hmotnosti, schválené jakosti, prodávat výrobky a poskytovat služby za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy a ceny při prodeji správně účtovat, při konečném účtování v hotovosti se celková částka zaokrouhluje vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu.

 

Stanovisko zpracované odborem organizačně správních činností MŠMT ČR k přípravě stravy pro alergické děti předškolního věku z dubna 2008

Zařízení školního stravování neposkytují dietní stravování. V souladu se zákonem
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, poskytují stravování podle výživových norem stanovených vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, tj. podle pevně stanovené měsíční spotřeby jednotlivých druhů potravin na strávníka a den. V rámci vyhláškou stanovené spotřeby potravin je ale případná úprava stravy podle požadavku či potřeby strávníka možná
a zařízení školního stravování mohou také vařit i několik druhů jídel na výběr. Možnost donášení vlastního jídla do mateřské školy (do zařízení školního stravování) školské právní předpisy neupravují a je nutné zdůraznit, že touto praxí by mohlo docházet k porušování právních předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví. Doporučujeme obrátit se v této věci
na orgány ochrany veřejného zdraví. Jsme rovněž toho názoru, že poskytování těchto služeb by se mělo uskutečňovat nad rámec školního stravování, tj. v doplňkové činnosti, a tato činnost by se měla objevit ve zřizovací listině.

Je třeba zdůraznit, že pokud ředitel mateřské školy přistoupí na donášení vlastního jídla nebo zabezpečování dietní stravy mimo rozsah školního stravování, je také za to odpovědný. Bude-li mít dítě akutní alergické potíže, musí ředitel mateřské školy prokázat, že nedošlo k pochybení ze strany mateřské školy.

Při přijetí dětí se speciálními stravovacími potřebami, které nelze zabezpečit v rámci školního stravování, do mateřské školy, musí rodiče počítat s tím, že způsob a rozsah jejich stravování bude nutné zvolit s ohledem na jejich výživové potřeby a případně i provozní možnosti dané právnické osoby. V každém případě se takové stravování nebude uskutečňovat v rámci školního stravování dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., v platném znění,
a s ohledem na § 4 odst. 1 vyhlášky č. 11/2004 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, může mít vliv na délku pobytu dítěte v mateřské škole.

Vzhledem k tomu,  že činností škol a školských zařízení není poskytování dietního stravování, nelze použít finanční prostředky poskytované ze státního rozpočtu podle § 160
a 161 zákona č. 561/2004 Sb. na mzdové prostředky pro pracovníka, který dietní stravování poskytuje mimo rozsah školního stravování.

(opis sdělení)

 

ad4) Epidemický výskyt onemocnění virovou hepatitidou typu A

 

dochází k šíření do celé republiky

tento typ se přenáší znečištěnýma rukama, vstupní branou infekce je zažívací trakt, virus se vylučuje stolicí, nejvíce infekční je pacient přibližně 14 dní před prvními příznaky onemocnění, tedy v době, kdy ještě nemá žádné obtíže. Pokud se v této době nakažený člověk pohybuje v prostředí, kde není zajištěn řádný úklid s dezinfekcí, a sám nemá správné hygienické návyky, může nakazit zejména ty, kdo s ním používají společné hygienické zařízení.

Nutno provádět průběžně řádnou dezinfekci všech hygienických zařízení (dezinfekce prkének, klik, stahovadel, vybavení hygienických zařízení mýdlem, ručníky na jedno použití, toaletním papírem, prostředky určenými k dezinfekci rukou).

V případě obtíží, tj. únava, nechutenství, malátnost, bolest břicha, pocit na zvracení, zvýšená teplota, zažloutnutí bělma, ihned vyhledat lékaře a podrobit se vyšetření.

(výtah dopisu KHS Jihlava č. j. H555J1JI S/08- E11 ze dne 17. 9. 2008)

Bližší informace možno získat na:  www.msmt.cz, www.mzdcr.cz, www.khsji.cz,

 

Informace o bezpečnosti potravin

www.bezpecnostpotravin.cz (zdroj informací)

 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) byl požádán Evropskou komisí, aby prověřil možné riziko z přítomnosti melaminu ve vícesložkových potravinách obsahujících mléko nebo mléčné produkty pocházející z Číny. Stanovisko uveřejněno na výše uvedeném portálu jako článek č. 84811, vydaný 9/26/2008.

Z trhu byla stažena balení sušených jablek z Číny dovezená společností K-Servis z Nizozemska, spotřebitelská balení po 100 a 300 gramech, jablka kroužky, balení 300g, datum minimální trvanlivosti 14. 12. 09, jablka kroužky, balení 100g, datum minimální trvanlivosti 17. 01. 10. Velká část balení byla však v době stahování rozprodána, proto potravinářská inspekce doporučuje obezřetnost při konzumaci této potraviny, která může obsahovat plísně a mrtvé škůdce.

 

Program školního mléka pokračuje bez národních podpor

Program podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků ve školách pokračuje i v letošním školním roce, ale bez národní podpory. Od nynějška bude program částečně hrazen pouze z prostředků Evropského společenství. Dotace školního mléka byla doposud dvousložková. Část nákladů projektu hradila EU rozsahu 1/3 , 2/3 tvořila národní podpora. Podnětem k ukončení národní podpory školního mléka je především hledání úspor v rozpočtu MZ ČR. Ceny mléčných výrobků dodávaných do škol budou i tak nadále nižší než tržní.

Z důvodu zajištění přehlednosti a srozumitelnosti bylo nařízení ES nahrazeno novým nařízením 657/2008ES, které stanovuje pravidla o společné organizaci zemědělských trhů. Seznam vhodných mléčných výrobků je rozšířen a je zachována možnost určit si vlastní národní sortiment mléčných výrobků v souladu se seznamem. Poskytování podpory je omezeno na množství 0,25 litru  ekvivalentu mléka na žáka a den.

 

Dětská obezita je jako epidemie

Podle dostupných údajů žije v současné době v Evropě více než 22 milionů dětí s nadváhou a do roku 2010 se podle odhadů počet obézních dětí zvýší o 1,3 milionu.

Evropský parlament proto přijal nelegislativní zprávu, jejímž prostřednictvím navrhuje soubor opatření na předcházení obezitě:

 • jako je jasné označování výrobků pomocí barevných kódů,
 • lepší strava ve školách a školkách,
 • omezení reklam na nezdravé potraviny pro děti
 • snížení DPH na ovoce a zeleninu.

 

Projekt  Zdravé stravování ve školách 2008 z fondu Vysočiny

·         v rámci cíle „Zdraví 21“

·         probíhá od září 2008 do června 2009

·         cílem celé akce je zlepšit informovanost a povědomí mladé generace, učitelů, pracovníků zařízení školního stravování a rodičů o zdravé výživě, která povede následně k dodržení zdravého životního stylu na Vysočině,

·         celkem 17 žádostí, podpora celkem 480 967,- Kč,

·         vyřazené žádosti pro administrativní nesoulad 5,

·         přidělená podpora ve výši 361 487,- Kč 12 subjektům,

·         podán návrh i na další období.

 

16. 10.  Světový den výživy

·         Každoročně je od roku 1981 ve více než 150 zemích světa připomínán 16. říjen jako Světový den výživy. Slaví se na základě rozhodnutí konference OSN pro výživu a zemědělství (FAO) z roku 1979, ve výroční den založení této organizace v roce 1945.

·         Letošní Světový den výživy je věnován boji proti hladu v rozvojových zemích. Podle zdrojů OSN umírá denně hladem nebo na nemoci způsobené hladem 24 000 lidí, z toho tři čtvrtiny (18 000) jsou děti mladší 5 let. Chronickou podvýživou je postiženo na celém světě asi 800 milionů lidí. Odborníci se domnívají, že nejefektivnější zbraní proti hladu je vzdělanost.

 • Mnohé země, včetně České republiky, ale mají problém opačný. Je jím nadměrný příjem energie a obezita.  Údaje o nemocnosti a úmrtnosti na srdečně-cévní onemocnění a o střední délce života jsou stále méně příznivé než ve vyspělejších zemích. Jedním z důvodů jsou nevhodné stravovací zvyklosti - nadměrný energetický příjem, vysoká spotřeba nevhodných tuků, jednoduchých cukrů, soli a živočišných potravin a na druhé straně nízká spotřeba ovoce, zeleniny a ryb. Nevhodný způsob stravování spolu s nedostatkem pohybové aktivity může vést k výskytu rizikových faktorů, mezi které patří obezita, vysoký krevní tlak, zvýšená hladina cholesterolu v krvi a onemocnění cukrovkou.

 

v krátkosti informovat KrÚ o probíhajících aktivitách na školách a školských zařízeních v oblasti zdravé výživy (akce pro děti, žáky, rodiče, ochutnávky, tématické zaměření přípravy stravy ke Dni mléka (poslední středa v září), ke Dni výživy (16. 10.), Světový den zdraví (7. 4.),  BIO dny atp., medializace těchto aktivit) v letošním roce, popřípadě připravované akce na příští rok.

 

Internetový portál pro mládež www.viscojis.cz je určený pro věkovou kategorii mládeže, informuje o zdravé výživě, výživových doporučeních, bezpečnosti potravin, alternativní výživě, nákazách z jídla, o zdravém hubnutí a dalších tématech souvisejících s výživou.

 

 

 

 

 

Evidence pitného režimu v mateřských, základních školách a středních školách

(pokud tuto činnost vykonávají školní jídelny)

·         návrh konzultován s ČŠI Jihlava, Bc. A. Votavová

·         pitný režim poskytovaný nad rámec počtu denních jídel podle typu stravovacích služeb není součástí finančního limitu na potraviny školního stravování,

·         evidovat odděleně a nezapočítávat do denního čerpání finančního normativu,

·         nejjednodušší postup: vybrat příslušnou finanční částku na zvolené období, nakoupit potřebné suroviny, a až se suroviny spotřebují, činnost opakovat, doklady o nákupu a příjmu hotovosti evidovat odděleně,

·         další způsob: ve výdejce potravin evidovat suroviny na přípravu takto navíc podaných nápojů v samostatném sloupci, nezapočítávat do součtu denních nákladů na potraviny s porovnáním na finanční normu potravin, sledovat samostatně, odpis ve skladové evidenci provádět samostatně, aby bylo vždy průkazné jaké suroviny jsou součástí denních jídel a co je navíc v tzv. pitném režimu, popřípadě založení dalšího střediska či činnosti při strojovém zpracování

(pokud pitný režim zabezpečuje přímo škola)

·         zajišťuje osoba pověřená ředitelstvím školy, evidenci zajišťuje škola,

·         bufet provozuje škola nebo jiná právnická osoba,

·         nápojové automaty s vhodným sortimentem nápojů pro žáky.

 

ad 5) Dotazy k závodnímu stravování

(odpovědi zpracovány Mgr. Peterovou, MF ČR, došlo e-mailem, telefonicky, p. M. Plawetzovou, KrÚ Jihomoravského kraje)

Dotaz:Je poskytování závodního stravování vázáno na přestávku na jídlo a oddech, jak je to u zaměstnanců s kratší pracovní dobou? Je možno si jídlo odebrat po skončení pracovní doby a odnést domů? Pak není nutné stanovit přestávku?

Odpověď: V daném případě se jedná o závodní stravování zabezpečované ve vlastním zařízení příspěvkové organizace. Proto bude postupováno podle ust. § 3 vyhl. č. 84/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podle ust. § 3 odst. 4 této vyhlášky poskytuje organizace svým zaměstnancům za sníženou úhradu jen jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud vykonávají práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce. V tomto ustanovení se vůbec nehovoří o přestávce v práci. Pokud zaměstnanec splnil podmínku stanovenou v tomto ustanovení, může mu být jedno hlavní jídlo za sníženou úhradu poskytnuto. Jak je v příspěvkové organizaci přestávka na jídlo, respektive jak je organizována pracovní doba ve vztahu k možnosti poskytnutí stravy ve vlastním zařízení závodního stravování, záleží na zaměstnavateli. Podle § 88 odst. 1 a 3 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. Přestávky v práci na jídlo a oddech se neposkytují na začátku a konci pracovní doby.

 

Zaměstnavatel dal zaměstnanci ke dni 30. 6. 2007 výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost. Bylo mu vyplaceno odstupné. Od 1. 7. 2007 má starobní důchod. Je tento zaměstnanec považován za důchodce, který v této organizaci pracoval při odchodu do důchodu?

Z dotazu jednoznačně vyplývá, že po ukončení pracovního poměru výpovědí zaměstnanec odešel do starobního důchodu. Mezi ukončením pracovního poměru v příspěvkové organizaci a odchodu do důchodu neměl nynější důchodce žádného jiného zaměstnavatele. Pro případné poskytnutí stravování, které je zabezpečováno ve vlastním zařízení závodního stravování příspěvkové organizace, je vlastním důchodcem. Stravování za sníženou úhradu (tj. cenu surovin sníženou o příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb) mu může být v tomto vlastním zařízení poskytnuto za podmínky, že je stravování důchodců umožněno kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem.

 

Zda se po sloučení dvou příspěvkových organizací zřizovaných územním samosprávným celkem může v nástupnické organizaci, která má vlastní školní jídelnu, stravovat za sníženou úhradu důchodce ze slučované školy (zaniklé PO). Ten důchodce, který odešel do důchodu nebo invalidního důchodu před datem sloučení organizací.

Jak uvádíte, je sloučená příspěvková organizace právním nástupcem příspěvkové organizace zaniklé sloučením. Z toho důvodu jsou bývalí zaměstnanci zaniklé příspěvkové organizace, kteří od této příspěvkové organizace odešli do důchodu, považováni za bývalé zaměstnance sloučené organizace. Jiný případ by byl, kdyby zaměstnavatel zanikl bez právního nástupce (např. po zániku okresních úřadů).

 

Učitel má rozvrh výuky postavený tak, že dva dny v týdnu nestihne stravování ve školní jídelně, se kterou má škola uzavřenou smlouvu o závodním stravování. Může mít na zbývající dny stravenky?

Vyhláška o nákladech na závodní stravování tento vlastně tzv. souběh přímo neřeší. Lze vyjít pouze ze skutečnosti, že pokud se jedná o organizaci, která nemá vlastní zařízení závodního stravování, a závodní stravování poskytuje svým zaměstnancům na základě smlouvy uzavřené buď se školní jídelnou nebo s jinou organizací (stravenky), je možné závodní stravování poskytnout i tímto způsobem. Je však zapotřebí vyjít z ustanovení zákoníku práce o rovném přístupu pro všechny zaměstnance  a to tak, že bude zajištěn rovný podíl příspěvku zaměstnavatele a rovný podíl příspěvku FKSP na všechno smluvně zajištěné závodní stravování. Způsob a podmínky závodního stravování ošetřit ve vnitřním předpisu organizace nebo kolektivní smlouvě.

 

Zaměstnanci dětského domova se po týdenním pobytu ve škole v přírodě vrací s dětmi do domova. Příjezd ve 12.00 hod., nepokračují v práci. Mají nárok na oběd?

Nárok na poskytnutí oběda nemají. Nejsou splněny podmínky 3 odpracovaných hodin v místě výkonu práce uvedeném v pracovní smlouvě. Stravné bude vyúčtováno na cestovním příkazu a poskytnuty náhrady za tuto cestu v souladu se ZP.

 

Vychovatelky nastoupily do práce v 8.00 hod. a odjíždí s dětmi na pracovní cestu (k lékaři do jiného místa, než mají uvedené v pracovní smlouvě jako místo výkonu práce). Po návratu ve 12.00 hod. odpracují ještě 2 hodiny, mají nárok na oběd?

V uvedeném případě mají nárok na oběd, odpracovaly v místě výkonu práce uvedeném v pracovní smlouvě a v kalendářním dni 3 hodiny. Pokud se vrátí v době, kdy není stravovací zařízení v provozu a pracovní cesta by netrvala 5 hodin, pak mají nárok na stravné v dolní hranici pásma, § 176 odst. 2 ZP.

 

Individuální dotazy

Prodej neodhlášeného a neodebraného jídla, tzv. zbylé porce. Jak účtovat?

Nelze prodávat již jednou prodané, nejedná se o doplňkovou činnost, nelze vytvářet zisk, nejde o tom účtovat, protože oproti výnosu nejsou náklady. Jedná se o rozpor se zákonem o účetnictví.

Výše úplaty za neodhlášenou stravu.

Bude-li strávník (dítě, žák, student) nemocen několik dní, pak od druhého dne jeho nemoci, kdy nebude přítomen ve škole, se nejedná o školní stravování (§ 122 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.) a právnická osoba vykonávající činnost školní jídelny by mu mohla za neodhlášené a neodebrané jídlo účtovat a požadovat úhradu finanční částky stanovené ředitelem školní jídelny v jiné výši, než je úplata za poskytnuté jídlo v rámci školního stravování, a to ve výši cen v rámci doplňkové činnosti, pokud ji jídelna provozuje. V případě, že by tomu tak nebylo, mohla by být na strávníkovi právnickou osobou vykonávající činnost školní jídelny požadována za neodebrané a neodhlášené jídlo částka ve výši úplaty za toto jídlo stanovené pro školní stravování (finanční normativ) a další částka z titulu náhrady škody podle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, ve výši rovnající se adekvátní části provozních nákladů (věcných a mzdových) připadajících na zhotovení jídla. Pokud tak hodlá právnická osoba provozující činnost školní jídelny postupovat, musí o těchto podmínkách strávníka předem informovat a podmínky musí být obsaženy ve vnitřním řádu školní jídelny.

Každé zařízení školního stravování musí zvolit takovou organizaci provozu a tak upravit podmínky odhlašování a přihlašování jídel ve svém vnitřním předpisu, aby bylo zaručeno plnění zákona (§ 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.), tj. aby nedocházelo k neoprávněnému odběru jídel v rámci školního stravování.

 

Kdy se stává dítě dítětem/strávníkem v mateřské škole pro potřeby výkazu Z17-01?

Školský zákon upravuje v § 34 odst. 2 až 7 pouze přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy v souladu s § 165 odst. 2 písm. b) školského zákona ve správním řízení. O přijetí dítěte vydá správní rozhodnutí, v němž uvede také den, k němuž se dítě do mateřské školy přijímá. Teprve ke dni, k němuž se dítě do mateřské školy přijímá, se dítě stává dítětem mateřské školy se všemi tomu odpovídajícími právními následky: dítě má nárok na poskytování předškolního vzdělávání, zákonný zástupce je povinen platit úplatu za předškolní vzdělávání, právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy má nárok na finanční prostředky státního rozpočtu za podmínek stanovených v § 160 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Pokud je dítě přijato k určitému datu v září, je omluveno a hradí úplatu, vykáže se do výkazu jako kdyby do mateřské školy docházelo.

(použity podklady z ÚIV Praha)

 

ad 6) Soutěž o nejlepší kuchařku/školní jídelnu roku

 

Na konci hlavních prázdnin letošního roku proběhl v Brně první ročník soutěže o nejlepší kuchařku nebo školní jídelnu roku. Ve spolupráci s Asociací kuchařů byla sestavena odborná porota, která hodnotila kuchařský um brněnských školních jídelen, jenž se do soutěže přihlásily. Na první pohled nenápadná akce se stala nejenom pro Brno důležitým mezníkem, zvláště v době mediálně negativního hodnocení školních jídelen, ale na druhý pohled dobrá reklama pro stále opomíjenou četnou skupinu kvalitních pracovníků školního stravování. Hlavní organizátorka akce paní Anna Packová, metodička z Magistrátu města Brna, připravila důstojné soutěžení podle přesných pravidel o  nejoblíbenější jídlo ve školní jídelně.

Nápad, který se hodlá rozvíjet i v ostatních částech republiky. Je na Vás, milé kolegyně, jestli se chcete tohoto nového způsobu prezentace Vaší práce zúčastnit. Připravuje se celorepubliková soutěž. Uspořádání této akce předpokládá zájem a pomoc Vás všech.

 

Další vzdělávání

Od akademického roku 2008/2009 připravilo Centrum školského managementu PF UK Praha dvousemestrální kurz „Základy školského managementu pro vedoucí pracovníky, ředitelky a ředitele školních jídelen.“ (nabídka odešla na všechna zařízení e-mailem začátkem září t.r.)

připravuje se v pořadí druhý kurz pro vedoucí školních jídelen k rozšíření znalostí v oboru a to ve spolupráci s odbornými školami,  profesními cechy a asociacemi, (zaslat konkrétní požadavky k obsahu kurzu)

průběžně probíhají nabídky firem a organizací na kurzy hygienického minima pro pracovníky v potravinářství,

připravují se kurzy pro kuchaře (příprava a porcování ryb, nápoje, nové trendy v úpravě stravy na talíři atp.).

 

Nabídky potravinářských firem.

AUTOMATIZOVANÉ NÁVRHY JÍDELNÍČKŮ  - novinka pro školní jídelny.

 

Zapsala:

Olga Johanidesová

Krajský úřad kraje Vysočina

odbor školství, mládeže a sportu

oddělení organizace školství

Žižkova 57

pracoviště Tolstého 15

587 33  Jihlava

e-mail: johanidesova.o@kr-vysocina.cz

tel: 564 602 855

 

2008-10-20

 
Zodpovídá: PaedDr. Vladimír Zelený
Vytvořeno / změněno: 28.11.2008 / 28.11.2008
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Oddělení vnitřní kontroly

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze