Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Výsledky příjmu žádostí do 1. výzvy globálních grantů kraje Vysočina z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Kraj Vysočina vyhlásil dne 26. května 2008 první výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Poslední projektové žádosti byly doručeny na Krajský úřad kraje Vysočina v den uzávěrky, tedy 12. září 2008.
 

 
 

Celkem bylo předloženo do první oblasti podpory, zaměřené především na kvalitu ve vzdělávání, 140 projektových žádostí v celkovém objemu 886 mil. Kč. Zájem žadatelů tak téměř 5x převýšil částku, která jim byla v první výzvě nabídnuta, tedy 181 mil. Kč.

 

Z celkové částky požadovaných prostředků v předložených projektových žádostech 64% směřovalo do oblasti podpory 1.1  s názvem Zvyšování kvality ve vzdělávání. Předložené projekty jsou zaměřené především na inovaci vzdělávacích programů včetně využití informačních a komunikačních technologií ve výuce,  na zlepšení podmínek pro výuku cizích jazyků či technických oborů a také spolupráci středních škol s potenciálními zaměstnavateli žáků.

 

V žádostech předložených do oblasti podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - předkladatelé projektů žádali o více jak 14% z celkového objemu finančních prostředků. Projekty jsou zaměřeny především na zlepšení podmínek pro postižené děti, ke kterým dojde díky rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb. Žadatelé předložili také žádosti zaměřené na podporu neformálního vzdělávání.

 

Zbývajících 21% finančních prostředků požadovali žadatelé, kteří předložili žádosti do oblasti podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Aktivity těchto projektových žádostí mají zajistit např. zvýšení manažerských a jazykových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení a jsou zaměřeny i na další vzdělávání učitelů Kraje Vysočina.

 

Proces hodnocení projektových žádostí má několik fází, přes počáteční fáze hodnocení formální úrovně žádostí a hodnocení přijatelnosti postupují projekty k individuálním hodnotitelům, kteří podrobně hodnotí věcnou stránku projektových žádostí. Závěrečnou fází je hodnocení projektů výběrovou komisí. Projekty, které projdou úspěšně všemi fázemi, čeká ještě rozhodnutí zastupitelstva kraje Vysočina o poskytnutí podpory. Realizace prvních projektových aktivit by mohla začít počátkem příštího roku. Ve stejném období je plánováno vyhlášení další výzvy k předkládání projektových žádostí do prioritní osy 1 Operačního programu ve vzdělávání s názvem Kvalita ve vzdělávání.

 

  •  Jana Hadravová, odbor regionálního rozvoje
    tel.: 564 602 58
    e-mail: hadravova.j@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 21.10.2008 / 21.10.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze